Informacja

ważna dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział Spraw Obywatelskich uprzejmie przypomina, że przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do dokonania opłaty za korzystanie z tych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w trzech równych ratach.

Przypomina się, że termin płatności II raty upływa w dniu 31 maja 2021 roku.

Opłata wnoszona jest na indywidualne konto przedsiębiorcy, lub w kasach Urzędu Miasta.

Wszelkich informacji na temat obowiązku wnoszenia ww. opłat można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich, Referacie Ewidencji Działalności Gospodarczej – tel. 32 244 90 26 lub 32 244 90 00 wew. 6303, 6304, 6305.

Uwaga:

Zgodnie z uchwałą Nr PR.0007.21.2021 Rady Miasta Ruda Śląska, z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej za 2021 rok,

przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (w lokalach gastronomicznych) zostali zwolnieni z opłaty za korzystanie z tych zezwoleń, należnej w 2021 roku.

---------------------------------------------------


Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

przyjmuje strony w godzinach:

Poniedziałek 8:00 - 16:00

Wtorek 8:00 - 16:00

Środa  8.00 - 16:00

Czwartek 10:00 - 18:00

Piątek 8:00 - 14:00

 

Ogólne warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych musi spełniać szereg warunków, gdzie do najważniejszych z nich należą:

1.   posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

2.   wnoszenie opłat za zezwolenia w ustalonych terminach,

3.   zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

4.   posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,

5.   wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

6.   zgłaszanie w Urzędzie Miasta zmian stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,

7.   przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dzielą się na trzy typy:

-  A - napoje zawierające do 4,5 % alkoholu oraz piwo,

-  B - napoje zawierające od 4,5 % do 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa,

-  C - napoje zawierające powyżej 18 % alkoholu.

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność w zakresie handlu alkoholem wnosi opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

-  525 zł. - za zezwolenie typu A,

-  525 zł. - za zezwolenie typu B,

-  2100 zł. - za zezwolenie typu C.

proporcjonalną do okresu ważności zezwoleń w danym roku.

W kolejnych latach działalności, pobierane są opłaty, które wylicza się na podstawie rocznych sprawozdań przedsiębiorcy zwanych: Oświadczenie o wartości sprzedaży (formularz 2.17 dostępny również w katalogu "Jak załatwić sprawę?").

Oświadczenie to należy złożyć do 31 stycznia każdego roku.

 

Opłaty wynoszą wtedy:

Typ zezwolenia

Wartość sprzedaży

A

do 37.500 zł,-

powyżej 37.500 zł,-  1,4 %

B

do 37.500 zł,-

powyżej 37.500 zł,-  1,4 %

C

do 77.000 zł,-

powyżej 77.000 zł,-  2,7 %

Wysokość

opłaty

Kwota taka jak przy rozpoczynaniu działalności

Podany powyżej procent od ogólnej wartości sprzedaży

 

Opłaty można wnieść w kasie Urzędu Miasta, pokój 13 w Budynku „A” lub na indywidualny rachunek bankowy przedsiębiorcy.

Z dniem 1 stycznia 2016 roku nastąpiła zmiana przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

I tak:

W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, zezwolenie wygaśnie po upływie 30 dni od ww. daty, jeśli w ciągu tych 30 dni przedsiębiorca nie dopełni obowiązku złożenia tego oświadczenia, z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% tzw. opłaty podstawowej (określonej w art. 11¹ ust. 2 ww. ustawy).

Z kolei w przypadku niedokonania należnej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zezwolenie wygaśnie, jeśli w ciągu 30 dni od daty wyznaczonej do wniesienia tej opłaty, przedsiębiorca nie wniesie opłaty oraz dodatkowej należności w wysokości 30% opłaty rocznej, obliczonej wg wartości sprzedaży.

Ustawowe daty do wniesienia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych upływają z dniem: 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

Wyjątek stanowi art. 11 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (…) – w roku utraty ważności zezwolenia, opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności tego zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży, a także niedokonania opłaty w określonym terminie, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.  

 

Dodatkowych informacji udziela:
Bożena Rożek-Szymczak - tel. 32 2-449-000 do 010 wew. 6309

 

---------------------------------------------------

UWAGA

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej informuje,

 że posiedzenia komisji odbywać się będą w pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca.

W dni, kiedy na wyznaczony termin przypada dzień wolny od pracy posiedzenie odbędzie się w następnym dniu roboczym.

Prosimy podmioty ubiegające się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o składanie wniosków do organu wydającego zezwolenie, na co najmniej 7 dni przed wyżej wskazanymi terminami posiedzeń komisji z uwzględnieniem zachowania 7-dniowego terminu na uprawomocnienie się postanowienia MKRPA w sprawie zaopiniowania wniosku.

Wnioski składane w terminach uniemożliwiających zachowanie ww. terminu rozpatrywane będą na kolejnym posiedzeniu komisji.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogólne warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:04.01.2008 15:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Szuchaja
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:10.06.2021 09:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 1333