Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

przyjmuje strony w godzinach:

Poniedziałek 8:00 - 16:00

Wtorek 8:00 - 16:00

Środa  8.00 - 16:00

Czwartek 10:00 - 18:00

Piątek 8:00 - 14:00

 

Ogólne warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych musi spełniać szereg warunków, gdzie do najważniejszych z nich należą:

1.   posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

2.   wnoszenie opłat za zezwolenia w ustalonych terminach,

3.   zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

4.   posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,

5.   wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

6.   zgłaszanie w Urzędzie Miasta zmian stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,

7.   przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dzielą się na trzy typy:

-  A - napoje zawierające do 4,5 % alkoholu oraz piwo,

-  B - napoje zawierające od 4,5 % do 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa,

-  C - napoje zawierające powyżej 18 % alkoholu.

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność w zakresie handlu alkoholem wnosi opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

-  525 zł. - za zezwolenie typu A,

-  525 zł. - za zezwolenie typu B,

-  2100 zł. - za zezwolenie typu C.

proporcjonalną do okresu ważności zezwoleń w danym roku.

W kolejnych latach działalności, pobierane są opłaty, które wylicza się na podstawie rocznych sprawozdań przedsiębiorcy zwanych: Oświadczenie o wartości sprzedaży (formularz 2.17 dostępny również w katalogu "Jak załatwić sprawę?").

Oświadczenie to należy złożyć do 31 stycznia każdego roku.

 

Opłaty wynoszą wtedy:

Typ zezwolenia

Wartość sprzedaży

A

do 37.500 zł,-

powyżej 37.500 zł,-  1,4 %

B

do 37.500 zł,-

powyżej 37.500 zł,-  1,4 %

C

do 77.000 zł,-

powyżej 77.000 zł,-  2,7 %

Wysokość

opłaty

Kwota taka jak przy rozpoczynaniu działalności

Podany powyżej procent od ogólnej wartości sprzedaży

 

Opłaty można wnieść w kasie Urzędu Miasta, pokój 13 w Budynku „A” lub na indywidualny rachunek bankowy przedsiębiorcy.

Z dniem 1 stycznia 2016 roku nastąpiła zmiana przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

I tak:

W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, zezwolenie wygaśnie po upływie 30 dni od ww. daty, jeśli w ciągu tych 30 dni przedsiębiorca nie dopełni obowiązku złożenia tego oświadczenia, z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% tzw. opłaty podstawowej (określonej w art. 11¹ ust. 2 ww. ustawy).

Z kolei w przypadku niedokonania należnej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zezwolenie wygaśnie, jeśli w ciągu 30 dni od daty wyznaczonej do wniesienia tej opłaty, przedsiębiorca nie wniesie opłaty oraz dodatkowej należności w wysokości 30% opłaty rocznej, obliczonej wg wartości sprzedaży.

Ustawowe daty do wniesienia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych upływają z dniem: 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

Wyjątek stanowi art. 11 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (…) – w roku utraty ważności zezwolenia, opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności tego zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży, a także niedokonania opłaty w określonym terminie, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.  

 

Dodatkowych informacji udziela:
Bożena Rożek-Szymczak - tel. 322 449 000 do 010 wew. 6309

 

---------------------------------------------------

UWAGA

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej informuje,

 że posiedzenia komisji odbywać się będą w pierwszy wtorek miesiąca oraz w trzecią środę miesiąca.

W dni, kiedy na wyznaczony termin przypada dzień wolny od pracy posiedzenie odbędzie się w następnym dniu roboczym.

Prosimy podmioty ubiegające się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o składanie wniosków do organu wydającego zezwolenie, na co najmniej 7 dni przed wyżej wskazanymi terminami posiedzeń komisji z uwzględnieniem zachowania 7-dniowego terminu na uprawomocnienie się postanowienia MKRPA w sprawie zaopiniowania wniosku.

Wnioski składane w terminach uniemożliwiających zachowanie ww. terminu rozpatrywane będą na kolejnym posiedzeniu komisji.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogólne warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych.
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
20.07.2022 08:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Joanna Szuchaja
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
04.08.2022 09:41

Rejestr zmian dokumentu

04.08.2022 09:41 Edycja dokumentu (Katarzyna Lipowska)
04.08.2022 09:40 Dodano załącznik "Wykaz punktów sprzedazy napojów
alkoholowych- gastronomia 1.08.22.pdf"

(Katarzyna Lipowska)
04.08.2022 09:40 Dodano załącznik "Wykaz punktów sprzedazy napojów
alkoholowych - handel 1.08.22.pdf"

(Katarzyna Lipowska)
04.08.2022 09:40 Usunięto załącznik Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf

(Katarzyna Lipowska)
04.08.2022 09:40 Usunięto załącznik Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf

(Katarzyna Lipowska)
20.07.2022 08:22 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
20.07.2022 08:21 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.07.2022 14:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
29.06.2022 12:42 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.06.2022 12:41 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.06.2022 12:41 Dodano załącznik "Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf"

(Barbara Cholewka)
29.06.2022 12:41 Dodano załącznik "Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf"

(Barbara Cholewka)
29.06.2022 12:40 Usunięto załącznik Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf

(Barbara Cholewka)
29.06.2022 12:40 Usunięto załącznik Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf

(Barbara Cholewka)
06.06.2022 08:21 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.06.2022 08:21 Dodano załącznik "Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf"

(Barbara Cholewka)
06.06.2022 08:21 Dodano załącznik "Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf"

(Barbara Cholewka)
06.06.2022 08:21 Usunięto załącznik Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf

(Barbara Cholewka)
06.06.2022 08:20 Usunięto załącznik Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf

(Barbara Cholewka)
19.05.2022 17:09 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.05.2022 17:08 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.05.2022 08:27 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.05.2022 08:27 Dodano załącznik "Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf"

(Barbara Cholewka)
06.05.2022 08:27 Dodano załącznik "Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf"

(Barbara Cholewka)
06.05.2022 08:26 Usunięto załącznik Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf

(Barbara Cholewka)
06.05.2022 08:26 Usunięto załącznik Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf

(Barbara Cholewka)
21.04.2022 15:02 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.04.2022 14:47 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.04.2022 14:47 Dodano załącznik "Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf"

(Barbara Cholewka)
05.04.2022 14:47 Dodano załącznik "Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf"

(Barbara Cholewka)
05.04.2022 14:46 Usunięto załącznik Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych -gastronomia.pdf

(Barbara Cholewka)
05.04.2022 14:46 Usunięto załącznik Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf

(Barbara Cholewka)
14.03.2022 08:19 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
03.03.2022 08:53 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
03.03.2022 08:53 Dodano załącznik "Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf"

(Barbara Cholewka)
03.03.2022 08:53 Dodano załącznik "Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych -gastronomia.pdf"

(Barbara Cholewka)
03.03.2022 08:52 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
03.03.2022 08:51 Usunięto załącznik Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf

(Barbara Cholewka)
03.03.2022 08:51 Usunięto załącznik Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf

(Barbara Cholewka)
10.01.2022 08:26 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.01.2022 08:25 Dodano załącznik "Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf"

(Barbara Cholewka)
10.01.2022 08:25 Dodano załącznik "Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf"

(Barbara Cholewka)
10.01.2022 08:25 Usunięto załącznik Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf

(Barbara Cholewka)
10.01.2022 08:24 Usunięto załącznik Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf

(Barbara Cholewka)
21.12.2021 09:45 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.12.2021 09:44 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.12.2021 09:40 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.12.2021 08:08 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.12.2021 08:08 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.12.2021 08:08 Dodano załącznik "Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf"

(Barbara Cholewka)
06.12.2021 08:08 Dodano załącznik "Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf"

(Barbara Cholewka)
06.12.2021 08:07 Usunięto załącznik Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf

(Barbara Cholewka)
06.12.2021 08:07 Usunięto załącznik Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf

(Barbara Cholewka)
22.11.2021 08:41 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.11.2021 08:41 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.11.2021 16:24 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.11.2021 16:23 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.11.2021 16:23 Dodano załącznik "Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf"

(Barbara Cholewka)
04.11.2021 16:23 Dodano załącznik "Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf"

(Barbara Cholewka)
04.11.2021 16:17 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.11.2021 16:17 Usunięto załącznik Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf

(Barbara Cholewka)
04.11.2021 16:17 Usunięto załącznik Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf

(Barbara Cholewka)
02.11.2021 08:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.11.2021 08:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.10.2021 12:33 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.10.2021 12:32 Dodano załącznik "Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf"

(Barbara Cholewka)
06.10.2021 12:32 Dodano załącznik "Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf"

(Barbara Cholewka)
06.10.2021 12:32 Usunięto załącznik Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf

(Barbara Cholewka)
06.10.2021 12:32 Usunięto załącznik Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf

(Barbara Cholewka)
06.10.2021 10:04 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.10.2021 10:03 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.09.2021 08:34 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.09.2021 08:33 Dodano załącznik "Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf"

(Barbara Cholewka)
07.09.2021 08:33 Dodano załącznik "Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf"

(Barbara Cholewka)
07.09.2021 08:32 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.09.2021 08:31 Usunięto załącznik Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf

(Barbara Cholewka)
07.09.2021 08:31 Usunięto załącznik Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf

(Barbara Cholewka)
19.08.2021 11:05 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.08.2021 10:59 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.08.2021 15:26 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.08.2021 15:26 Dodano załącznik "Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf"

(Barbara Cholewka)
05.08.2021 15:26 Dodano załącznik "Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf"

(Barbara Cholewka)
05.08.2021 15:25 Usunięto załącznik Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf

(Barbara Cholewka)
05.08.2021 15:25 Usunięto załącznik Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf

(Barbara Cholewka)
04.08.2021 11:48 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.06.2021 09:11 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.06.2021 09:11 Dodano załącznik "Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf"

(Barbara Cholewka)
10.06.2021 09:11 Dodano załącznik "Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf"

(Barbara Cholewka)
10.06.2021 09:09 Usunięto załącznik Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf

(Barbara Cholewka)
10.06.2021 09:08 Usunięto załącznik Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf

(Barbara Cholewka)
07.05.2021 08:57 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.05.2021 08:57 Dodano załącznik "Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf"

(Barbara Cholewka)
07.05.2021 08:57 Dodano załącznik "Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf"

(Barbara Cholewka)
07.05.2021 08:56 Usunięto załącznik Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf

(Barbara Cholewka)
07.05.2021 08:56 Usunięto załącznik Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf

(Barbara Cholewka)
22.04.2021 10:02 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.04.2021 12:11 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.04.2021 12:10 Dodano załącznik "Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf"

(Barbara Cholewka)
08.04.2021 12:10 Dodano załącznik "Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf"

(Barbara Cholewka)
08.04.2021 12:10 Usunięto załącznik Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf

(Barbara Cholewka)
08.04.2021 12:10 Usunięto załącznik Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf

(Barbara Cholewka)
23.03.2021 15:25 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.03.2021 12:55 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 08:32 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 08:32 Dodano załącznik "Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf"

(Barbara Cholewka)
05.03.2021 08:32 Dodano załącznik "Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf"

(Barbara Cholewka)
05.03.2021 08:31 Usunięto załącznik Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf

(Barbara Cholewka)
05.03.2021 08:31 Usunięto załącznik Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf

(Barbara Cholewka)
18.01.2021 09:02 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.01.2021 09:02 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.01.2021 09:01 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.01.2021 09:01 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
14.01.2021 16:48 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.12.2020 08:15 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.12.2020 08:29 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.12.2020 08:34 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.12.2020 08:34 Dodano załącznik "Wykaz punktów podawania napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf"

(Barbara Cholewka)
04.12.2020 08:33 Usunięto załącznik Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf

(Barbara Cholewka)
03.12.2020 08:36 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
03.12.2020 08:36 Dodano załącznik "Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - handel.pdf"

(Barbara Cholewka)
03.12.2020 08:36 Dodano załącznik "Wykaz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych - gastronomia.pdf"

(Barbara Cholewka)
17.07.2020 11:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Kielak)
07.05.2019 14:57 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.02.2017 15:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.01.2016 13:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.01.2016 10:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.01.2016 10:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.01.2016 10:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.01.2016 10:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.01.2016 10:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.01.2016 10:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.01.2016 10:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
07.10.2015 09:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.01.2015 10:15 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.03.2014 15:45 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.03.2014 14:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.01.2013 10:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.01.2013 11:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.02.2012 14:15 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.02.2012 13:55 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.02.2012 13:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.08.2011 14:36 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.07.2011 13:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
01.07.2011 13:44 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.01.2009 14:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.01.2009 14:44 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.01.2009 14:41 Usunięto załącznik "Załącznik" (Bartosz Pilny)
07.01.2008 12:30 Dodano załącznik "Załącznik" (Bartosz Pilny)
07.01.2008 12:29Dodano załącznik "Załącznik" (Bartosz Pilny)
04.01.2008 15:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.01.2008 15:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.01.2008 15:05 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)
Liczba wyświetleń dokumentu: 2410