UCHWAŁA  NR  390/XX/2007
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 20 grudnia 2007

w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008

Na podstawie art. 8 ust.1 i 3, art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, oraz pkt 10 i 15, art.51 ust.2, art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592  z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 165 a, art. 166 ust. 1 i 2, art. 184, art. 188 ust. 2, art.189, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz.1966 z późniejszymi zmianami), art. 400 ust.1, art. 401 ust.1,art. 402 ust.4, 5, 6, art. 403, art. 406, art. 407, art. 408, art. 420, art.421 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz.902 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Ruda Śląska

u c h w a l a:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 433.070.596 zł z tego:
1/ dochody bieżące stanowią kwotę 365.963.337 zł,
2/ dochody majątkowe stanowią kwotę 67.107.259 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
1/ dochody gminy stanowią kwotę   340.505.373 zł,
2/ dochody powiatu stanowią kwotę  92.565.223 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
1/ dochody samorządowe w kwocie 398.457.735 zł, w tym:
a) subwencja ogólna w kwocie     89.200.669 zł,
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 114.077.531 zł,
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin w kwocie 4.600.086 zł,
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4.713.984 zł,
e) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 237.100 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9,
f) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.099.952 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10,

2/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 25.733.430 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3,

3/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 8.879.431 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

 § 2.1. Ustala się dochody w kwocie 1.850.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki ogółem w kwocie 1.850.000 zł na realizację zadań określonych w Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w tym:
- na przeciwdziałanie narkomanii przeznacza się kwotę 15.000 zł,
- na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych przeznacza się kwotę 1.835.000 zł.

2. Na realizację długofalowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych „Miasto przyjazne niepełnosprawnym” (przyjętego do realizacji uchwałą Nr 276/XX/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.02.2000 r. z późniejszymi zmianami) w wysokości 871.584 zł.

§ 3. 1. Wydatki budżetu miasta stanowią kwotę 500.070.596 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się na :
1/ wydatki bieżące zadań samorządowych kwotę 316.022.875 zł, z tego
a) wydatki gminy stanowią kwotę 247.678.785 zł,
b) wydatki powiatu stanowią kwotę 68.344.090 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

2/ wydatki majątkowe zadań samorządowych kwotę 149.434.860 zł, z tego:
a) wydatki inwestycyjne w wysokości 142.611.454 zł,
b) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 6.823.406 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5,

3/ wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 25.733.430 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

4/ wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 8.879.431 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 5.1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 67.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- emisji obligacji w kwocie 44.510.016 zł,
- zaciąganych pożyczek z FOŚ i GW w wysokości 22.489.984 zł
  w tym : na zadanie pn. „Oczyszczanie Ścieków – Ruda Śląska” realizowane w ramach Projektu Funduszu Spójności 22.089.984 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 83.979.851 zł, rozchody w wysokości 16.979.851 zł, przedstawia załącznik nr 17.

§ 6. Prognozę kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne, przedstawia załącznik nr 18.

§ 7. W budżecie miasta tworzy się rezerwę:
1/ ogólną w wysokości  2.000.000 zł
2/ celową w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. 1.Ustala się plan przychodów i wydatków wraz ze stanem środków obrotowych dla:
1/ zakładu budżetowego w kwocie 2.972.461 zł,
2/ gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w kwocie 4.072.969 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych wraz ze stanem środków obrotowych w wysokości 422.299 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9.1. Ustala się kwotę dotacji celowych przekazanych:
1/ gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 69.126 zł,
2/ dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.049.612 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowych:
1/ dla zakładu budżetowego pn. „Centrum Kształcenia Praktycznego" w wysokości 2.100.000 zł, wg stawki jednostkowej 484,75 zł na jednego ucznia,

2/ dla gospodarstwa pomocniczego pn. „Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska” w wysokości 300.000 zł, wg stawki jednostkowej 2,75 zł na dietetyczny obiad dla jednego pacjenta, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla:
1/ miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 5.530.000 zł,
2/ niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej wysokości 803.081 zł,
3/ uczelni publicznej w wysokości 70.000 zł,
4/ jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 218.400 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Ustala się kwotę dotacji celowych na zadania własne miasta realizowane przez stowarzyszenia i jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 10.905.020 zł,
zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000 zł,
2/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 67.000.000 zł,
3/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 16.979.851 zł.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł,
2/ zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 11 i nr 12,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 50.000.000 zł,
3/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4/ lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Budżet Miasta Ruda Śląska na 2008r.
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.02.2008 09:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Barbara Wanisz
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.04.2008 15:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 230