PM.0055- 2 /08

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 30 stycznia do 20 lutego 2008 r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął 45 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta. Między innymi:

-  zatwierdził regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

-  ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

-  powołał komisję do odbioru prac wykonanych w ramach realizacji projektu SEKAP,

-  określił zakres nadzoru dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,

-  realizując uchwały Rady Miasta z dnia 30 stycznia br., dokonał przeniesień wydatków budżetowych między działami i rozdziałami w ramach budżetu miasta na 2008 r. na kwotę 638 000 zł oraz zwiększył wydatki budżetu miasta na 2008 r. o kwotę 296 640 zł,

-  ustalił wytyczne w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w mieście w 2008 roku,

-  powołał komisje przetargowe do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: bieżące utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej, rowów i cieków odwadniających na terenie miasta, na sprzątanie i zimowe utrzymanie chodników i parkingów na terenie miasta, na przebudowę drogi do Śląskiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości oraz na utrzymanie zieleni na terenie miasta,

-  ustalił jednolite stawki bonifikat od ceny sprzedaży mieszkań, udzielanych najemcom przy wykupie lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym,

-  powołał komisje przetargowe do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego: na wzmocnienie stropu nad piwnicami w budynku Miejskiego Centrum Kultury, na termomodernizację wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz izolacji c.o. w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 4 oraz na budowę kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów – etap II: część I – odcinek C5; część II – odcinki C8, C9, C11; część III – odcinek Z1,

-  ustalił odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej,

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

31 stycznia

- przekazanie Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie Jackowi Guzemu aktu powstania Górnośląskiego Związku Metropolitalnego podczas okolicznościowej części sesji Rady Miasta Siemianowice Śląskie,

- obchody Święta Patronalnego Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych „Don Bosco”,

- spotkanie z mieszkańcami w sprawie Trasy N-S,

 

1 lutego

- obchody 15-lecia działalności Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,

- spotkanie w sprawie sytuacji szpitali w miastach i powiatach województwa śląskiego, w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, zorganizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów,

 

5 lutego

- posiedzenie Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz Zarządu KZK GOP,

 

8 lutego

- spotkanie Reprezentacji Subregionu Centralnego w Mikołowie,

- uroczyste obchody Złotych Godów 12 par małżeńskich,

- uroczystość nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom dyplomowanym,

- Gala XV Plebiscytu „Wiadomości Rudzkich” na Sportowca i Trenera Roku,

 

9 lutego

- obchody 20-lecia działalności firmy TRANS-AUTO Knapik & Knapik,

 

14 lutego

- spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych KWK „Pokój” w sprawie przyszłości kopalni oraz dalszego funkcjonowania górnictwa w Rudzie Śląskiej,

 

15 lutego

- uroczyste podpisanie kolejnych kontraktów niezbędnych do realizacji w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”,

 

19 lutego

- posiedzenie Zarządu KZK GOP,

 

20 lutego

- Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych w hali sportowej MOSiR w dzielnicy Halemba.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 30.01. - 20.02.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:27.02.2008 14:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:26.02.2008
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:34