W niniejszm katalogu udostępniane są obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska dotyczące procedury uchwalania bądź zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gminy uprawnione są do samodzielnego kreowania polityki przestrzennej oraz ustalania przeznaczenia terenów w ramach swoich granic administracyjnych. Odbywa się to w drodze uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub w przypadku jego braku – poprzez decyzje ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu).

Plan miejscowy stanowi akt prawa miejscowego - jego zakres działania jest powszechny, ale tylko na terenie działania właściwego organu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa między innymi przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, środowiska, krajobrazu, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego a także zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu.

Miasto Ruda Śląska posiada plan miejscowy obejmujący niemal 100% powierzchni miasta, uchwalony w 2006 roku. Od daty jego uchwalenia wprowadzono już kilkadziesiąt zmian. Obecnie trwają prace nad utworzeniem nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla czterech części miasta, których granice stanowią autostrada A4, ul. Zabrzańska oraz łączący te ciągi komunikacyjne fragment ulicy 1 Maja.

 

 

W trakcie procedury uchwalania planu miejscowego lub jego zmiany, wszyscy zainteresowani mają możliwość wpływu na jego kształt poprzez składanie wniosków do planu (po przystąpieniu do jego sporządzania) oraz poprzez wnoszenie uwag do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i udział w dyskusji publicznej.

O okolicznościach, o których mowa powyżej, Prezydent Miasta zawiadamia poprzez obwieszczenia w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w niniejszym katalogu.

Obowiązujące plany miejscowe dostępne są na platformie http://www.psip.rudaslaska.pl/imap/, gdzie po rozwinięciu w lewym górnym rogu Modułu ogólnego należy wybrać moduł Planowanie przestrzenne. Zawartość mapy po prawej stronie umożliwia zmianę widoczności warstw , pośród których znajdują się m.in.: aktualne plany (Plany miejscowe), oryginalne rastry tych planów (Plany miejscowe w granicach obowiązywania), a także rysunek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadań z zakresu tworzenia aktów planowania przestrzennego (w formie pliku pdf).

Dodatkowych informacji udziela: Pani Anna Grzybowska – tel. 322 449 000 do 010, wew. 3191

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan Zagospodarowania Przestrzennego - informacje ogólne.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:11.04.2008 10:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:20.04.2021 17:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 15055