Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Miejsce złożenia dokumentów

Papierowo:

- pocztą na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

- osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców – parter budynku "A" pod adresem jw.

Elektronicznie:

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /umrudasl/pisma

- za pośrednictwem aplikacji internetowej: http://e-budownictwo.gunb.gov.pl

Wymagane dokumenty

- wypełniony formularz PB-2a (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej (w 3 egzemplarzach) lub elektronicznej, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw lub ich kopiami,

(Do 19 września 2021 r. dopuszczalne jest złożenie projektu budowlanego papierowo w 4 egzemplarzach, w formie i zakresie obowiązującym przed dniem 19 września 2020 r.)

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - formularz PB-5 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeśli pozwolenie jej podlega,

- w zależności od rodzaju inwestycji lub trybu postępowania – inne załączniki określone w art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

W przypadku zgłoszeń budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora, należy dołączyć oświadczenie inwestora o spełnieniu przesłanek, o którym mowa w art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7 Prawa budowlanego.

Oświadczenie inwestora - domy do 70 m2

 Opłaty

Poniższe kwoty opłat skarbowych można uiszczać w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska lub na numer konta:

ING BSK S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

 

Przyjęcie zgłoszenia:

- budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego - za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej – 1 zł, (lecz nie więcej niż 539 zł),

- przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania budynku poza działkę, na której jest on usytuowany – 50% stawki jw.

W przypadku występowania za pośrednictwem pełnomocnika:

     - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Zwolnienia od opłaty

Zwolnione od opłaty skarbowej jest przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych.

Ponadto od opłaty skarbowej zwolnione są osoby i podmioty wyszczególnione w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Termin załatwienia

21 dni od daty wpływu kompletnego zgłoszenia. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia termin 21 dni biegnie od momentu kompletnego uzupełnienia dokumentów.

 

Uwagi

- możliwość zastosowania ścieżki zgłoszenia wobec budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dotyczy wyłącznie budynków wolno stojących, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,

 - zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Roboty można rozpocząć, jeśli w terminie 21 dni od daty kompletnego zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji,

- na wniosek inwestora, organ może wydać pozwolenie na wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, a dla których wystarczające jest zgłoszenie organowi (art. 29 ust. 1 i ust. 3 – Prawo budowlane). W tym celu należy złożyć jednak komplet dokumentów wraz z wnioskiem PB-1,

- w przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

 

Tryb odwoławczy

Zgłaszającemu służy odwołanie od decyzji sprzeciwu w terminie 14 dni od daty jego odebrania. Odwołanie kieruje się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

 

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3190, 3200, 3203

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.01.2022 15:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Daniel Nowok
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.07.2022 15:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 1581