Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter,

Urząd Miasta - budynek "A",

pl. Jana Pawła II 6.

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz B-2 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- cztery egzemplarze projektu budowlanego wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- zaświadczenie projektantów o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego,

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - formularz B-3 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku gdy dla terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego),

- w zależności od potrzeb pozostałe załączniki określone w formularzu B-2

 

Opłaty

Opłaty skarbowe można uiszczać w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska lub na numer konta:

ING BSK S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

 

- 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej, lecz nie więcej niż 539 zł.

- w przypadku przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 50% stawki określonej wyżej

 

Termin załatwienia

30 dni od daty zgłoszenia (jeśli jest kompletne) lub od dnia kompletnego uzupełnienia dokumentacji

 

Uwagi

- procedurą objęta może być jedynie budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,

- obiekty nie spełniające powyższych wymagań podlegają innym regulacjom ustawy – Prawo budowlane,

- w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w określonym terminie, bądź w sytuacjach określonych w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy Prawo budowlane, Prezydent Miasta uprawniony jest do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji,

- za wyjątkiem sytuacji wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, procedura rozpatrzenia/ przyjęcia zgłoszenia nie stanowi postępowania administracyjnego,

- prawo budowlane nie przewiduje wydania jakiegokolwiek dokumentu kończącego procedurę (decyzji). Po przyjęciu zgłoszenia, zgłaszający otrzyma jedynie dwa ostemplowane egzemplarze projektu budowlanego,

- istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy jw., wobec którego nie wniesiono sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego,

- roboty objęte zgłoszeniem, w przypadku nie wniesienia sprzeciwu, można rozpocząć nie wcześniej niż 30 dni od daty zgłoszenia i nie później niż 3 lata od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Po tym terminie należy dokonać nowego zgłoszenia,

- przykłady wypełnienia druków znajdują się na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm

 

Tryb odwoławczy

Zgłaszającemu służy odwołanie od decyzji sprzeciwu w terminie 14 dni od daty jego odebrania. Odwołanie kieruje się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

 

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3190, 3200

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:29.04.2008 10:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:05.03.2021 11:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 1096