Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 7.22 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- kopia pozwolenia zintegrowanego albo kopia pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada

- streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym

- plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, zwany dalej „planem monitorowania wielkości emisji”, wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, o których mowa w tym przepisie

- plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012

- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,

- pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa).

 

W przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:

- wniosek – formularz 7.22 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- kopia pozwolenia zintegrowanego albo kopia pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada

- streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym

- plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012

- dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012

- plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

- pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa)

 

Opłaty

82 zł - opłata skarbowa od pozostałych zezwoleń,

17 zł - opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa,

 

płatne w kasie Urzędu Miasta w pokoju 13 na parterze budynku „A", lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

 

Termin załatwienia

Do 1 miesiąca.

 

Uwagi

- na dowodzie wpłaty należy umieścić informację określającą szczegółowy przedmiot, od którego dokonano zapłaty opłaty skarbowej,

- zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej – opłatę należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

- postępowanie zakańczane jest w drodze decyzji administracyjnej.

 

Tryb odwoławczy

Stronie służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,

Rozporządzenie rozporządzenia Komisji (UE) NR 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 10 wew. 4030

tel.: 322-449-063

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:29.04.2008 13:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Leokadia Masłowska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 11:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 488