Pozwolenie zintegrowane

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

a)  w przypadku pozwolenia zintegrowanego

-     wniosek, który powinien zawierać odpowiednio informacje i załączniki wymienione w art. 184, art. 208 i art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska; w postaci papierowej w dwóch egzemplarzach, wraz z jego zapisem w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych

-     oświadczenie o rodzaju przedsiębiorcy w świetle ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

-    mapa z zaznaczeniem źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

-    pełnomocnictwo z wniesioną opłatą skarbową (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa)

-    dowód uiszczenia opłaty skarbowej

b)  w przypadku pozwolenia zintegrowanego (obejmującego zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów)

-     wniosek, który powinien zawierać odpowiednio informacje i załączniki wymienione w art. 184, art. 208 i art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.; w postaci papierowej w dwóch egzemplarzach, wraz z jego zapisem w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych

-     oświadczenie o rodzaju przedsiębiorcy w świetle ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

-    mapa z zaznaczeniem źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

-    pełnomocnictwo z wniesioną opłatą skarbową (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa)

-    dowód uiszczenia opłaty skarbowej

 

Opłaty

2011 zł - opłata skarbowa od pozwolenia na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawanego na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, lub

506 zł - opłata skarbowa od pozwolenia na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawanego na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,

17 zł - opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa,

 

płatne w kasie Urzędu Miasta w pokoju 13 na parterze budynku „A", lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

 

Uwagi

- na dowodzie wpłaty należy umieścić informację określającą szczegółowy przedmiot, od którego dokonano zapłaty opłaty skarbowej,

- zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej – opłatę należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia,

- warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest wniesienie opłaty rejestracyjnej.

 

Termin załatwienia

W ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie. W pozostałych przypadkach, zgodnie z Kpa, do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego - do 2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy

Stronie służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

Ustawa 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 10 wew. 4031

tel.: 322-449-063

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pozwolenie zintegrowane
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:29.04.2008 14:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:27.12.2018 09:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 842