INFORMACJA

Uchwałą PR.0007.77.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku został przekształcony w Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 r.

Na podstawie ww. Uchwały przestała obowiązywać Uchwała Nr PR.0007.8.2015 z dnia
22.01.2015 r. Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030” oraz uchwała Nr PR.0007.160.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.10.2017. r.  w sprawie aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030”

W zakresie rewitalizacji obowiązują następujące uchwały :

Uchwała NR PR.0007.1.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ruda Śląska

https://rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=57587&dstr=1&txt=emRlZ3JhZG93YW5lZ28=

Uchwała PR.0007.77.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030

https://rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=58233&idmp=2656&r=o

Więcej informacji zawarto w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji”.

Dodatkowych informacji udziela:  Pan Michał Adamczyk - tel. 32 244 90 00 do 010, wew. 3061

 

........................................................................

INFORMACJA O WYKONYWANIU PRAWA PIERWOKUPU
NA OBSZARACH REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

Mając na uwadze liczne pytania dotyczące prawa pierwokupu przysługującego gminie do nieruchomości położonych w obszarze rewitaliacji, w związku z art. 11, ust. 5, pkt 1 oraz z art. 39, pkt 3 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), informuję, iż na terenie Miasta Ruda Śląska nie wyznaczono obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ww. ustawy ani nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji zgodnie z art. 25 ww. ustawy.

Informuję również, iż Miasto Ruda Śląska realizuje działania rewitalizacyjne w oparciu o Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030, przyjęty uchwałą nr PR.0007.8.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2015 r., a więc przed wejściem w życie ww. ustawy.

W związku z powyższym, obecnie Miastu Ruda Śląska nie przysługuje prawo pierwokupu do nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

Niniejsza informacja jest obowiązująca do odwołania.

Opr.: Michał Adamczyk, Wydział Rozwoju Miasta, tel. 32 244 90 00, wew. 3062


---------------------------------------------

 

 

AF.042.3.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

 

podaje się do publicznej wiadomości informację, że

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska przystąpił do opracowania następujących dokumentów:

- Projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku”,

- Prognozy oddziaływania na środowisko dla Projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku”.

Głównym celem niniejszego programu jest usystematyzowanie procesu zarządzania rewitalizacją w mieście oraz wskazanie obszarów kryzysowych.

Z treścią Projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla Projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku” można zapoznać się:

- w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, w Wydziale Rozwoju Miasta, pl. Jana Pawła II 6, III piętro (pokój 306), w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. poniedziałek, wtorek, środa od godz. 800 do godz. 1600, w czwartek od godz. 800 do godz. 1800 oraz w piątek od godz. 800 do godz. 1400,

- na stronie internetowej miasta Ruda Śląska w Biuletynie Informacji Publicznej, w Menu przedmiotowym: Strategia Rozwoju Miasta, Programy, Zamierzenia/Programy/Programy w trakcie realizacji w zakładce: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030.

Uwagi i wnioski do Projektu Programu oraz Prognozy można składać w terminie 21 dni, tj. od dnia 20.11.2014 r. do dnia 10.12.2014 r.:

- w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Rozwoju Miasta, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska,

- ustnie do protokołu,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: fundusze@ruda-sl.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013.262 t.j.).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda Śląska. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Michał Adamczyk -  tel. 32-244-90-49

 

 

W załączeniu poniżej udostępniono pisma:

- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

- Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.

 

 

---------------------------------------------------------------

Rewitalizacja

jest złożonym długofalowym procesem przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, a także do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.

 

Proces ten ukierunkowany jest na restrukturyzację i rozwój lokalny poprzez wspieranie miejscowych inicjatyw z zakresu infrastruktury technicznej, turystycznej, kulturalnej i społecznej, a także infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu. Aktywizacja obszarów miejskich wymaga czynnej współpracy partnerów lokalnych, zarówno władz publicznych, jak również związków i organizacji społecznych, gospodarczych i pozarządowych, grup mieszkańców i instytucji lokalnych przy rozwiązywaniu problemów rozwojowych oraz dla pobudzenia potencjału przedsiębiorczości.

 

 

Lokalny Program Rewitalizacji

 

LPR to dokument niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów z zakresu rewitalizacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W Rudzie Śląskiej program taki powstał w 2005r., kiedy to Rada Miejska w dniu 22 czerwca podjęła uchwałę nr 812/XLII/2005 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2005 - 2013.

 

Z powodu potrzeby zaktualizowania programu w dniu 27 września 2007r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr 303/XVII/2007 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015.
W uchwale tej zawarto również raport z realizacji programu za lata 2005 i 2006.

 

Obecnie Miasto Ruda Śląska ubiega się o dofinansowanie projektów w ramach:

 

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013:

Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast;

Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych;

Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja – „duże miasta”.

 

 

Celem działania jest wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych. Uzasadnieniem podjętych działań jest przywracanie ładu przestrzeni publicznej, w tym podnoszenie wartości substancji miejskiej. Rewitalizacja przyczynić się ma do nadania m. in. nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych obiektom i terenom zdegradowanym, w tym poprzemysłowym oraz niszczejącym i tracącym atrakcyjność centrów i dzielnic miast podlegających procesowi suburbanizacji na terenie miast liczących powyżej 50 tys. mieszkańców.

Uzupełnieniem tych działań zmierzających do kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych, będą również inwestycje w zakresie tkanki mieszkaniowej polegające na usuwaniu azbestu z budynków wielorodzinnych mieszkalnych, wraz z jego utylizacją.

Projekty realizowane w ramach poddziałania 6.2.1. muszą wynikać z Lokalnych Programów Rewitalizacji.

 

Kolejna aktualizacja LPR miała miejsce w dniu 26 czerwca 2008r., kiedy to Rada Miasta podjęła uchwałę nr 547/XXVIII/2008 zmieniającą Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007–2015.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Aleksandra Kruszewska - tel. 322-449-000 do 010 wew. 3130

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:15.03.2016 14:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aleksandra Kruszewska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:20.04.2020 14:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 2585