Wydział Gospodarki Nieruchomościami zamieszcza Informacje o zbywanych nieruchomościach na tablicach ogłoszeń, znajdujących się na II piętrze Urzędu Miasta Ruda Śląska w budynku głównym oraz na Terenach Targowych w Rudzie Śląskiej – Wirku. Informacje te są również umieszczane w prasie lokalnej oraz w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej w katalogu „Nieruchomości”.

----------------------------------------------------------------------------------

Formularze dla spraw prowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

4.1 - ustanowienie trwałego zarządu

4.2 - nabycie nieruchomości własności Gminy / Skarbu Państwa

4.3 - dzierżawa / najem gruntu własności Gminy / Skarbu Państwa

4.4 - rozwiązanie umowy dzierżawy / najmu gruntu

4.5 - zezwolenie na zajęcie czasowe gruntu

4.6 - przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy / Skarbu Państwa

4.7 - najem gruntu pod lokalizację urządzenia reklamowego

4.8 - zezwolenie na udostępnienie nieruchomości pozostającej we władaniu jednostki organizacyjnej do korzystania innej osobie lub podmiotowi

4.9 - zawiadomienie o udostępnieniu nieruchomości pozostającej we władaniu jednostki organizacyjnej do korzystania innej osobie lub podmiotowi

4.10 - zwrot lub przeksięgowanie nadpłaty

4.12- wniosek o ulgę w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym

4.13 - zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej
 

-------------------------------------------------------------------------

Informacji w następujących sprawach udzielają:

- 4.1 - Dorota Krzemień – tel.wew. 2160
- 4.2 -- Bożena Łatka – tel.wew. 2230

- 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 - Justyna Szybka-Bartniczak - tel.wew. 2260

- Emilia Taranek - tel.wew. 2382,
- Sabina Werner - tel.wew. 2260,
- Bogdan Goleśny - tel.wew. 2381,
- Martyna Hardejewicz - tel.wew. 2380,
- Agnieszka Gryszka (grunty Skarbu Państwa) - tel.wew. 2381

- 4.6 - Dariusz Żywna - tel.wew. 2150, Dorota Krzemień - tel.wew. 2160

- 4.8, 4.9 - Dorota Krzemień - tel.wew. 2160, Jacek Stefanik - tel.wew. 2150

- 4.10 - Agnieszka Chojnicka - tel.wew. 2220
          - Agnieszka Rokitowska - tel.wew. 2221
          - Magdalena Simon - tel.wew. 2222

- 4.12 - Barbara Nowara - tel.wew. 2212, Karol Mika - tel. wew. 2211
          - Agnieszka Chojnicka - tel.wew. 2220, Agnieszka Rokitowska - tel. wew. 2221,
           - Magdalena Simon - tel.wew. 2222

- 4.13 -  Karol Mika - tel.wew. 2211, Barbara Nowara - tel. wew. 2212
 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja dotycząca opłaty adiacenckiej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami informuje, że na terenie Rudy Śląskiej:

1. ustalana jest opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

Podstawę prawną stanowi obowiązująca od dnia 1 stycznia 2009 r. Uchwała Rady Miasta nr 661/XXXV/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 r., Nr 9, poz. 287) określająca stawkę opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek jej podziału w wysokości 20% różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed podziałem i po jego dokonaniu.

Zgodnie z art. 98a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami opłata adiacencka może być ustalona jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek jej właściciela lub wieczystego użytkownika, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrosła wartość nieruchomości.

W związku z powyższym, informujemy, że opłata adiacencka ustalana jest w drodze decyzji administracyjnej, gdy spełnione są wszystkie poniżej wymienione warunki:

- podział nieruchomości został dokonany na wniosek jej właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa;

- podział został dokonany zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska;

- w trakcie wszczętego w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej postępowania administracyjnego zostanie udowodniony wzrost wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku jej podziału.

2. ustalana jest opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

Podstawę prawną stanowi obowiązująca od dnia 1 stycznia 2009 r. Uchwała Rady Miasta nr 662/XXXV/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 r., Nr 9, poz. 288) określająca stawkę opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 30% różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed wybudowaniem tych urządzeń i po ich wybudowaniu.

Zgodnie z art. 143-148 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami właściciele nieruchomości oraz użytkownicy wieczyści, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie mają obowiązku wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste lub wnieśli, za zgodą właściwego organu, jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

W myśl przytoczonej ustawy opłata adiacencka może być ustalona każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

Zgodnie zatem z powyższym, informujemy, że opłata adiacencka ustalana jest w drodze decyzji administracyjnej, gdy spełnione są wszystkie poniżej wymienione warunki:

- urządzenia infrastruktury technicznej zostały wybudowane z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

- w trakcie wszczętego w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej postępowania administracyjnego zostanie udowodniony wzrost wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

Dodatkowych informacji udziela:
Wojciech Pierwoła - tel. 322-449-000 do 010 wew. 2380

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje ogólne
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:28.10.2021 14:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Skórnik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:28.10.2021 14:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 10298