Przypominamy, że w budynkach użyteczności publicznej, zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym, klienci winni posiadać zakryte usta i nos oraz zachowywać odpowiedni dystans między osobami.

Zachęcamy do załatwiania spraw za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej i uzyskiwanie informacji telefonicznie lub mailowo.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że przekazywane dokumenty powinny być podpisane (w korespondencji tradycyjnej – odręcznym podpisem, przy korespondencji elektronicznej - przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub za pośrednictwem platformy e-PUAP). E-maile nie posiadające podpisu elektronicznego nie są traktowane jako dokument.

Wnioski, podania oraz dokumenty w formie tradycyjnej można również składać w Biurze Obsługi Mieszkańców na parterze głównego budynku Urzędu Miasta, przy pl. Jana Pawła II 6.

W obiegu pozostają dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej formularze.

Kontakt z Wydziałem Urbanistyki i Architektury:

Numery wewnętrzne:

Pozwolenia na budowę, rozbiórkę, zmiany sposobu użytkowania, zgłoszenia robót budowlanych, odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

3200, 3201, 3203, 3193

Przeniesienia decyzji, samodzielność lokalu

3203

Planowanie przestrzenne, rewitalizacja, lokalizacja inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

3191, 3192, 3193

Sekretariat, ostateczność decyzji, rejestry, dzienniki budowy

3181

Archiwum wydziałowe

3180

 

.............................................................................

 

Formularze do spraw prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury

B-1 - pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zmiana tego pozwolenia

B-2 - zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

B-3 - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

B-4 - informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę i rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

1.1 - udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

1.2 - zgłoszenie budowy oraz robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

1.3 - zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

1.4 - zgłoszenie budowy stacji transformatorowej, instalacji gazowej lub budowy sieci

1.5 - wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

1.6 - przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji lub ze zgłoszenia na rzecz innej osoby 

1.7 - wydanie informacji o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta

1.8 - ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.9 - wydanie informacji o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym i rewitalizacji

1.10 - wniosek o potwierdzenie ostateczności decyzji i rejestrację dziennika budowy

oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacji w następujących sprawach udzielają:

B-1, B-3, B-4

- Tomasz Leszczyna – tel. wew. 3200

- Krzysztof Biały, Sławomir Janiec – tel. wew. 3201

- Aleksandra Aniszewska – tel. wew. 3203

- Magdalena Kręcioch - Bałabuch – tel. wew. 3193

B-2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

- Adrian Mrozek - tel. wew. 3200

- Magdalena Żegleń - tel. wew. 3203

- Patrycja Busse - tel. wew. 3203

- Marcela Ścieszka - tel. wew. 3190

1.7, 1.8, 1.9

- Anna Grzybowska - tel. wew. 3191

- Jakub Kowol - tel. wew. 3192

- Izabela Wrzosek, Marta Nikodem –tel. wew. 3193

Obsługa sekretariatu:

- Mirosława Szołkiewicz - tel. wew. 3181

- Sylwia Janota - tel. wew. 3180

- Zofia Mańka - tel. wew. 3180 (archiwizacja)

- Urszula Gabryl - tel. wew. 3180 (zamówienia publiczne)

Naczelnik wydziału:

- Daniel Nowok - tel. wew. 3182.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Mirosława Szołkiewicz - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 3181

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje ogólne
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:20.06.2008 10:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:09.11.2020 10:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 6166