Wnioski i pisma można składać w formie papierowej bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańców na parterze głównego budynku urzędu przy pl. Jana Pawła II 6 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

W przypadku osobistej wizyty w Urzędzie przypominamy, że w dalszym ciągu, zgodnie z reżimem sanitarnym, klienci urzędu winni posiadać usta i nos zakryte maseczkami i zachowywać odpowiedni dystans między osobami. Prosimy także o dezynfekcję rąk.

Zachęcamy do załatwiania spraw w Wydziale Urbanistyki i Architektury zdalnie - drogą elektroniczną, wykorzystując skrzynkę podawczą ePUAP lub specjalną aplikację internetową do składania wniosków w procesie budowlanym, znajdującą się pod adresem:  

 http://e-budownictwo.gunb.gov.pl

"Projekty budowlane w wersji elektronicznej, z uwagi na przyjętą w urzędzie politykę bezpieczeństwa, rekomendujemy składać za pośrednictwem skrzynki ePUAP lub jako załączniki do podań papierowych - na płytach CD/DVD".

Wszelkie informacje można także uzyskiwać telefonicznie lub mailowo.

 

Numery wewnętrzne:

Sprawy dotyczące zgód budowlanych - pozwoleń i zgłoszeń (PB-1, PB-2, PB-2a, PB-3, PB-4, PB-5, PB-6, PB-8, PB-13, PB-14, PB-18),  ich zmiany i przeniesienia (PB-7, PB-9, PB-11), odstępstwa od warunków technicznych (PB-0), samodzielność lokalu (1.5)

Marcela Ścieszka (w.3190), Magdalena Kręcioch-Bałabuch (w.3193), Tomasz Leszczyna, Adrian Mrozek (w.3200), Krzysztof Biały, Sławomir Janiec (w.3201), Magdalena Żegleń (w.3203)

Studium i plany zagospodarowania przestrzennego (1.7) rewitalizacja (1.9), lokalizacja inwestycji mieszkaniowych, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (1.8)

 Anna Grzybowska (w.3191),
 Jakub Kowol (w.3192),
 Izabela Wrzosek (w.3193),

Sekretariat, rejestry, oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania, ostateczność decyzji, dzienniki budowy (1.10)

 Sylwia Janota, Urszula Gabryl (w.3180),
 Iwona Pyka (w.3181)

Archiwum wydziałowe

 Zofia Mańka (w.3180)

.............................................................................

 

Formularze do spraw prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury

PB-1 - pozwolenie na budowę

PB-2 - zgłoszenie budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

PB-2a - zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Oświadczenie inwestora - domy do 70 m2 - oświadczenie inwestora - domy do 70 m2

PB-3 - pozwolenie na rozbiórkę

PB-4 - zgłoszenie rozbiórki

PB-5 - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

PB-6 - odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu

PB-7 - zmiana pozwolenia na budowę

PB-8 - pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

PB-9 - przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby

PB-11 - przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia

PB-13 - wyłączenie stosowania art. 45a ust 1 ustawy Prawo budowlane

PB-14 - niezbędność wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości

PB-18 - zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

1.1. - wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

1.5 - wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

1.7 - wydanie informacji o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta

1.8 - ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załącznik A - do 1.8 - dane dotyczące infrastruktury technicznej

Załącznik B - do 1.8 - dane dotyczące budynku

Załącznik C - do 1.8 - dane dotyczące obiektu budowlanego niebędącego budynkiem

Załącznik D - do 1.8 - dane dotyczące składowiska odpadów

1.9 - wydanie informacji o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym i rewitalizacji

1.10 - wniosek o potwierdzenie ostateczności decyzji i rejestrację dziennika budowy

oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje ogólne
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:24.01.2022 14:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:24.01.2022 14:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 15545