Przypominamy, że w budynkach użyteczności publicznej, zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym, klienci winni posiadać zakryte usta i nos oraz zachowywać odpowiedni dystans między osobami.

Zachęcamy do załatwiania spraw za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej i uzyskiwanie informacji telefonicznie lub mailowo.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że przekazywane dokumenty powinny być podpisane (w korespondencji tradycyjnej – odręcznym podpisem, przy korespondencji elektronicznej - przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub za pośrednictwem platformy e-PUAP). E-maile nie posiadające podpisu elektronicznego nie są traktowane jako dokument.

Wnioski, podania oraz dokumenty w formie tradycyjnej można również składać w Biurze Obsługi Mieszkańców na parterze głównego budynku Urzędu Miasta, przy pl. Jana Pawła II 6.

W obiegu pozostają dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej formularze.

Kontakt z Wydziałem Urbanistyki i Architektury:

Numery wewnętrzne:

Pozwolenia na budowę, rozbiórkę, zmiany sposobu użytkowania, zgłoszenia robót budowlanych, odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

3200, 3201, 3203, 3193

Przeniesienia decyzji, samodzielność lokalu

3203

Planowanie przestrzenne, rewitalizacja, lokalizacja inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

3191, 3192, 3193

Sekretariat, ostateczność decyzji, rejestry, dzienniki budowy

3181

Archiwum wydziałowe

3180

 

.............................................................................

 

Formularze do spraw prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury

B-1 - pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zmiana tego pozwolenia

B-2 - zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

B-3 - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

B-4 - informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę i rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

PB-2 - zgłoszenie budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

PB-3 - pozwolenie na rozbiórkę

PB-4 - zgłoszenie rozbiórki

PB-9 - przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby

PB-11 - przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia

PB-13 - wyłączenie stosowania art. 45a ust 1 ustawy Prawo budowlane

PB-14 - niezbędność wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości

PB-18 - zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

1.1 - udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

1.5 - wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

1.7 - wydanie informacji o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta

1.8 - ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.9 - wydanie informacji o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym i rewitalizacji

1.10 - wniosek o potwierdzenie ostateczności decyzji i rejestrację dziennika budowy

oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków drogą elektroniczną, za pośrednictwem portalu prowadzonego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie:

 http://e-budownictwo.gunb.gov.pl

 

------------------------------------------------------------

Informacji w następujących sprawach udzielają:

B-1, B-3, B-4, PB-3, PB-13, PB-14

- Tomasz Leszczyna – tel. wew. 3200

- Krzysztof Biały, Sławomir Janiec – tel. wew. 3201

- Aleksandra Aniszewska – tel. wew. 3203

- Magdalena Kręcioch - Bałabuch – tel. wew. 3193

B-2, B-3, B-4, PB-2, PB-4, PB-9, PB-11, PB-18,  1.1, 1.5,

- Adrian Mrozek - tel. wew. 3200

- Magdalena Żegleń - tel. wew. 3203

- Aleksandra Stokowska - tel. wew. 3203

- Marcela Ścieszka - tel. wew. 3190

1.7, 1.8, 1.9

- Anna Grzybowska - tel. wew. 3191

- Jakub Kowol - tel. wew. 3192

- Izabela Wrzosek, Marta Nikodem –tel. wew. 3193

Obsługa sekretariatu:

1.10, oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

- Mirosława Szołkiewicz - tel. wew. 3181

- Sylwia Janota - tel. wew. 3180

- Zofia Mańka - tel. wew. 3180 (archiwizacja)

- Urszula Gabryl - tel. wew. 3180 (zamówienia publiczne)

Naczelnik wydziału:

- Daniel Nowok - tel. wew. 3182

 

Dodatkowych informacji udziela:
Mirosława Szołkiewicz - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 3181

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje ogólne
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:20.06.2008 10:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:15.04.2021 17:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 11965