Bartosz Pilny 25.06.2008 11:14 wersja do wydruku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

  Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

  W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i   innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest:

  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Prezydent Miasta Ruda Śląska z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

  Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego- Prezydentem Miasta Ruda Śląska można się skontaktować: 1. pod adresem poczty elektronicznej: prezydent@ruda-sl.pl 2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego –Prezydent Miasta Ruda Śląska wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez: 1. pod adresem poczty elektronicznej: ido@ruda-sl.pl

  2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

  Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • sporządzenia aktu urodzenia dziecka
 • sporządzenia aktu małżeństwa
 • sporządzenia aktu zgonu
 • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa
 • przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia
 • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
 • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion
 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym
 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego
 • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  
 • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
 • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego
 • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  
 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  
 • realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.
 • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie
 • wydania dokumentów z akt zbiorowych
 • zameldowania
 • nadania numeru PESEL.  

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

  Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

 

ODBIORCY DANYCH

 

  Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

  Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

 

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

  Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

  1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;

  2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

  Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

-  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

  Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

 

 

 

 

 

Formularze do spraw prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego

9.1 - zmiana imienia, nazwiska - osoba dorosła

9.2 - zmiana imienia, nazwiska - osoba niepełnoletnia

9.3 - sprostowanie aktu stanu cywilnego

9.4 - odpis z aktu stanu cywilnego

9.5 - uzupełnienie aktu stanu cywilnego

9.6 - wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego

9.7 - wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego

9.8 - wpisanie zagranicznego aktu zgonu do rejestru stanu cywilnego

9.9 - zgłoszenie jubileuszu 50-lecia zawarcia małżeństwa

9.10 - wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego

9.11 - wydanie zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa poza granicami kraju

9.12 - odtworzenie zagranicznego aktu urodzenia lub rejestracja zagranicznego urodzenia

9.13 - odtworzenie zagranicznego aktu małżeństwa lub rejestracja zagranicznego małżeństwa

9.14 - odtworzenie zagranicznego aktu zgonu lub rejestracja zagranicznego zgonu

9.15 - zagraniczne orzeczenia sądu lub rozstrzygnięcia w sprawach rozwodu

9.16 - wielojęzyczny standardowy formularz będący urzędowym tłumaczeniem dokumentu

druk - wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

 

----------------------------------------------------------------

Informacji w następujących sprawach udzielają:

- 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.15 – Barbara Morawiec, Barbara Potoczek (pok. 105) – tel. wew. 6106, 6107

- 9.4 – Jadwiga Czaja, Beata Wilary, Mirosława Mrowiec (pok.104) - tel. wew. 6109, 6105

- 9.6, 9.7, 9.8, 9.10, 9.12, 9.13, 9.14 - Barbara Potoczek (pok. 105) – tel. wew. 6107

- 9.9, rejestracja urodzeń i zgonów – Beata Ticman, Sylwia Trocha, Mariola Goczoł (pok. 103) – tel. wew. 6102, 6103

- 9.10, 9.11, ślub cywilny, migracja aktów do SRP – Katarzyna Skrynkowicz (pok. 102) – tel.wew. 6101

- 9.10, 9.11, 9.16, ślub cywilny, zaświadczenie o stanie cywilnym - Joanna Michalska-Mol (pok.101) - tel. wew. 6100

--------------------------------------------------------------------

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Piotra Niedurnego 46,   41-709 Ruda Śląska
usc@ruda-sl.pl   tel. 32-244-90-13 do 17

 

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należą w szczególności:

- rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, które miały miejsce na terenie Miasta Ruda Śląska,

- transkrypcje i odtworzenia zagranicznych aktów stanu cywilnego oraz rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły poza granicami RP.

- wydawanie odpisów aktów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego,

- zameldowanie i występowanie o nadanie numeru PESEL, w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia,

- weryfikacja i aktualizacja danych w rejestrze PESEL, zgodnie z ustawą o ewidencji ludności,

- sprostowania i uzupełnianie danych zawartych w aktach stanu cywilnego,

- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany imienia lub nazwiska,

- przyjmowanie oświadczeń woli na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,

- organizowanie uroczystości z Złotych Godów Małżeńskich,

- rejestracja zdarzeń mających wpływ na treść lub ważność aktu stanu cywilnego.

 

Uwaga

Od 1 września 2015 r. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego następuje w terminach:

- niezwłocznie - w przypadku aktów stanu cywilnego zarejestrowanych w elektronicznym Rejestrze Stanu Cywilnego,

- do 7 dni roboczych - w przypadku aktów stanu cywilnego przechowywanych w księgach stanu cywilnego (tzn. wersji papierowej) w urzędzie stanu cywilnego w Rudzie Śląskiej,

- do 10 dni roboczych - w przypadku aktów stanu cywilnego przechowywanych w wersji papierowej poza urzędem  stanu cywilnego w Rudzie Śląskiej (usc na terenie Polski)

 

Wnioski w sprawie wydania odpisu/zaświadczenia z Rejestru Stanu Cywilnego przyjmowane są:

- w siedzibie USC Ruda Śląska ul. Piotra Niedurnego 46 - pok. 101,

- za pośrednictwem poczty: adres do korespondencji – ul. Piotra Niedurnego 46, 41-709 Ruda Śląska,

- w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska: pl. Jana Pawła II 6 41-709 Ruda Śląska,

- za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Konto bankowe dla opłat skarbowych:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Ruda Śląska
nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Dla osób wpłacających z zagranicy
INGBPLPW PL 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

 

-------------------------------------------------------------------

Urząd Stanu Cywilnego

przyjmuje strony w następujących godzinach

poniedziałek      8.00 – 16.00
wtorek               8.00 – 16.00
środa                 8.00 – 16.00
czwartek           10.00 – 18.00***
piątek                 8.00 – 14.00
sobota *             8.00 – 16.00

* w sobotę przyjmowane są zgłoszenia zgonów oraz obsługiwane są śluby w godzinach ustalonych z przyszłymi nowożeńcami
*** przyjmowanie stron w każdy czwartek od godziny 10:00

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Urząd Stanu Cywilnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:25.06.2008 11:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:06.12.2019 08:42