PM.0731-08/08

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 26 czerwca do 2 września 2008 r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Andrzej Stania podjął 143 zarządzenia, a w jego zastępstwie wiceprezydent Bartosz Satała podjął 37 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

- wykonania uchwały Rady Miasta z dnia 26.06.2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami i rozdziałami w ramach budżetu miasta na 2008 r.,

- wykonania uchwały Rady Miasta z dnia 26.06.2008 r. w sprawie zmian w dochodach, wydatkach i przychodach budżetu miasta na 2008 r.,

- zmian w budżecie miasta na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej na kwotę 36 tys. zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „prowadzenie zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych” realizowane przez stowarzyszenie,

- realizacji dochodów i wydatków budżetowych na III kwartał 2008 r.,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „usługi w zakresie utrzymania zieleni oraz czystości i porządku na terenach miejskich w Rudzie Śląskiej – 9 zadań”,

- ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 15 Sportowej, Szkoły Podstawowej nr 16, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego, Miejskiego Przedszkola nr 38,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2”,

- określenia procedury postępowania i warunków sprzedaży materiałów budowlanych odzyskiwanych z hałd pohutniczych i pokopalnianych,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Transport dzieci specjalnej troski z terenu Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych”.

- powołania komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na następujące zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Kokotek obejmującej odwodnienie, oświetlenie i remont nawierzchni ulicy Kokotek w Rudzie Śląskiej (etap I i etap II)”, „Remont pomieszczeń budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Janasa 28 w Rudzie Śląskiej – Rudzie”, „Projekt budowlano – wykonawczy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rudzie Śląskiej ul. Tołstoja 1”, „Przebudowa ulicy Pawła w Rudzie Śląskiej”, „Remont dachu w budynku przy placu Chopina 3 w Rudzie Śląskiej”, „Remont części pomieszczeń w budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej – Halembie”, „Wykonanie orzeczeń stanu technicznego i nośności wybranych obiektów mostowych na terenie miasta Ruda Śląska”, „Wykonanie remontu nawierzchni boiska szkolnego ZS nr 1 przy ul. Niedurnego 125 w Rudzie Śląskiej",

- wyrażenia zgody Przychodni Specjalistycznej z siedzibą przy ul. Lipa 2 na zakup z własnych środków aparatu EKG o wartości 10.000 zł.,

- określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

- oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat terenu położonego przy ul. Osiedlowej w Rudzie Śląskiej - Wirku z jednoczesną sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego,

- powołania komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na następujące zadania: „Modernizacja kanalizacji sanitarnej w budynku Gimnazjum nr 8 przy ul. Ks. Lexa 14”, „Remont dachu budynku przy ul. Żeromskiego 8”, „Sporządzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla obszarów wyznaczonych w uchwałach Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 maja 2008 r.”, „Transport dzieci specjalnej troski do szkół i placówek oświatowych”, „Wykonanie orzeczeń stanu technicznego i nośności wybranych obiektów mostowych na terenie miasta”, „Remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 41 przy ulicy Gierałtowskiego 15”,

- wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Nowej w Ornontowicach – droga powiatowa Nr S 5341,

- przeznaczenia kwoty 50 440 zł w budżecie miasta w dziale Pomoc społeczna na potrzeby Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej,

- przeniesienia kwoty 18 200 zł również w dziale Pomoc społeczna budżetu miasta z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie oraz na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego,

- przeznaczenia 7000 zł z budżetu miasta na zakup stacji meteo i wyposażenia na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie izolacji pionowej zewnętrznych ścian piwnicznych oraz drenażu opaskowego budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego 4,

- wyrażenia zgody dla Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lipa 2 na zakup z własnych środków sprzętu medycznego m.in: mikroskopu diagnostycznego, spirometru, kozetek lekarskich i do EKG, szaf lekarskich, stolików zabiegowych,

- powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora: Miejskiego Przedszkola Nr 38, Szkoły Podstawowej Nr 15, Szkoły Podstawowej Nr 16, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej,

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska za rok 2007,

- zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008 na kwotę 84 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”, zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr 13/12/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Prezydentem Miasta Ruda Śląska,

- zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę 165 tys. zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w miesiącu sierpniu 2008 r.

- zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę 101 tys. zł, z przeznaczeniem na usługi związane z dowozem dzieci do szkół.

- wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego w wysokości 1 mln zł do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie odwodnienia oraz nawierzchni ulic: Jedności, Pionierów, Grottgera, Bema, Mierosławskiego, Lelewela, Wspólna wraz z dojazdami bez nazwy, Fińskiej i Jasińskiego w Rudzie Śląskiej”,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont pomieszczeń budynku Młodzieżowego Domu Kultury”,

- zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę 34 tys. zł, z przeznaczeniem na orzeczenia stanu technicznego obiektów mostowych,

- powołania zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy w przedmiocie nadania nazw czterem rondom na terenie miasta,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont części pomieszczeń w budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Makuszyńskiego 7”,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Częściowe utwardzenie placu szkolnego z kanalizacją deszczową przy Szkole Podstawowej Nr 1”,

- zatwierdzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej z dnia 11 sierpnia 2008 r.,

- zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę 40 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, remontu i wykonania mebli na wymiar do nowo uruchamianego Mieszkania Interwencyjnego - B przy ul. Plebiscytowej,

- powołania Komisji ds. szacowania strat w infrastrukturze technicznej pod przewodnictwem Krystyny Kurowskiej – Zastępcy Prezydenta Miasta,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Opracowanie analiz przedrealizacyjnych projektu „Rozwiązanie problemów parkowania w strefie centralnej Miasta Ruda Śląska poprzez budowę parkingu wielopoziomowego”,

- przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za I półrocze 2008 roku.

 

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

26 czerwca        - wręczenie nagrody dla Rudy Śląskiej za I miejsce w konkursie „Nasza gmina pomaga szkolić przedsiębiorców”,

 

27 czerwca        - uroczyste obchody Złotych Godów 17 par małżeńskich

- spotkanie z panią Marią Mucek, obchodzącą 104. rocznicę urodzin,

- konferencja podsumowująca projekt systemowy „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich”.

 

28 czerwca       - nagranie audycji w Radiu Plus

- Piknik Rodzinny z okazji Święta Niepodległości USA w Katowicach,

- msza św. z okazji 60-lecia małżeństwa państwa Róży i Henryka Franke,

 

29 czerwca       - uroczystości odpustowe w parafii pw. Św. Pawła,

 

30 czerwca       - konferencja w ramach programu „Profesjonalny pracownik społeczny w miastach regionu przemysłowego” w sali sesyjnej Urzędu Miasta,

 

1 lipca              - konferencja prasowa poświęcona kolejnej edycji kampanii promocyjnej „Ludzie – bogactwo Rudy Śląskiej”,

- program „Gość dnia” w TV Silesia,

 

2 lipca              - przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

 

7 lipca              - przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

- konferencja „Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko – wdrażanie projektów środowiskowych na terenie województwa śląskiego” zorganizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

 

8 lipca              - przegląd zarządzania w Urzędzie Miasta,

- program na żywo „Prezydent odpowiada” w Sfera TV,

 

14 lipca            - spotkanie beneficjentów projektów indywidualnych realizujących zadania mające na celu rozwiązanie problemu gospodarki odpadami komunalnymi w aglomeracji śląskiej,

- posiedzenie Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,

 

22 lipca             - spotkanie z prezesem Tyskiego TBS,

- spotkanie z zarządem KZK GOP w Katowicach,

 

23 lipca            - spotkanie z delegacją Departamentu Dolnego Renu w siedzibie Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości,

 

24 lipca            - uroczystość z okazji 60-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Klary i Edwarda Polok,

 

25 lipca            - posiedzenie Zarządu GZM,

- uroczyste obchody Złotych Godów 17 par małżeńskich,

- spotkanie z młodzieżą z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przebywającą od 17 do 30 lipca br. w naszym mieście,

 

26 lipca             - obchody „Dnia Seniora” w P.O.D. „Promień”,

- objazd miasta po „tropikalnej” ulewie,

- posiedzenie Sztabu Kryzysowego w sprawie zalewania posesji w rejonie ul. 1 Maja – Teatralna,

 

28 lipca            - msza święta w intencji stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach,

 

29 lipca            - obchody Święta Policji połączone z otwarciem wyremontowanego II Komisariatu Policji w Wirku,

                        - spotkanie ze stypendystami fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, którzy gościli w Rudzie Śląskiej,

- konferencja „Inwestorzy a wykonawcy usług i robót budowlanych w kontekście wyzwań związanych z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura a Środowisko”, zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie,

 

30 lipca            - warsztaty dotyczące Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020,

                        - spotkanie z przedstawicielami KWK „Wujek”,

 

31 lipca            - spotkanie z delegacją z włoskiego miasta Fondi,

                        - posiedzenie Rady Nadzorczej RTBS Tychy,

 

1 sierpnia          - spotkanie z delegacją z włoskiego miasta Fondi,

 

6 sierpnia          - przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

 

8 sierpnia          - podpisanie umowy w ramach Zadania nr 05.2.1 „Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów – Etap II – Odcinek C5”,

 

9 sierpnia          - „Ślonsko biesiada na świyżym lufcie” w parku „Strzelnica”,

                        - festyn rodzinny na kochłowickich plantach,

                        - festyn integracyjny LATO 2008,

 

19 sierpnia        - posiedzenie Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta,

                        - uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy 75 Pułku Piechoty w Chorzowie,

 

20 sierpnia        - spotkanie z okazji Dnia Pszczelarza w dzielnicy Halemba,

 

21 sierpnia        - uroczyste wręczenie kluczy do 6 mieszkań socjalnych, wyremontowanych przez uczestników współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy Polityki Społecznej programu „Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego”,

 

22 sierpnia        - uroczystości z okazji Dnia Energetyka w Elektrowni „Halemba”,

 

27 sierpnia        - narada dyrektorów placówek oświatowych, rozpoczynająca rok szkolny 2008/2009,

                        - program na żywo „Prezydent odpowiada” w Sfera TV,

                        - uroczystości z okazji Święta Straży Miejskiej,

 

30 sierpnia        - finał konkursu Radia Katowice „Zielonym do góry, czyli lato w plenerze” w Milówce,

 

31 sierpnia        - uroczystości odpustowe w parafii p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli,

                        - XXXIV Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Prezydenta Miasta,

                        - otwarcie Alei Rudzkiej w Silesia City Center,

                        - Śląska Gala Business Centre Club w Promnicach,

 

1 września        - inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 4,

                        - posiedzenie kapituły konkursu Rudzki Przedsiębiorca Roku,

 

2 września        - posiedzenie Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki,

                        - posiedzenie Zarządu KZK GOP,

                        - spotkanie zespołu ds. strategii promocji Metropolii Górnośląskiej.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Wojciech Grzesiczek - tel. 032-248-62-81 wew. 1161

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 26.06. - 02.09.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:08.10.2008 13:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:07.10.2008
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:40