PM.0055-9/08

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 4 września do 29 października 2008 r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Andrzej Stania podjął 150 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

- wykonania uchwały nr 578/XXX/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 03.09.2008 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2008 rok,

- wykonania uchwały nr 579/XXX/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 03.09.2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami i zadaniami w ramach budżetu miasta na 2008 rok,

- zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na rok 2008, na kwotę 149 605 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzania istniejącej sieci monitoringu - zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”,

- przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na rok 2008, na kwotę 500 tys. zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i gminnych,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Remont muru oporowego i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2”,

- sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych przy ul. Powstańców Śląskich z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz pod drogę dojazdową,

- sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Jesionowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul. Janasa 13a”,

- zmian w budżecie miasta na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, na kwotę 50 tys. zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych,

- zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na rok 2008 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na kwotę 100 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”, zgodnie z umową nr AFPWS II /2008/ Nr 34 zawartą pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Ruda Śląska,

- w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na rok 2008 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na kwotę 200 tys. zł, z przeznaczeniem na wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu ”Rozwiązanie problemów parkowania w strefie centralnej miasta Ruda Śląska poprzez budowę parkingu wielopoziomowego” realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w ramach konkursu „Dobre praktyki PPP”, zgodnie z Porozumieniem Nr 36/DIW-VII/2008 zawartym pomiędzy Ministrem Gospodarki a Gminą Ruda Śląska,

- zmian w budżecie miasta na 2008 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, na kwotę 30 600 zł, z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na rok 2008, na kwotę 10 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka interwencji kryzysowej na realizację zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008,

- powołania Zespołu ds. przeprowadzenia badania opinii społecznej w przedmiocie usytuowania przystanku autobusowego w dzielnicy Orzegów,

- w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na kwotę 10 tys. zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i eksploatację pojazdów patrolowo – interwencyjnych Straży Miejskiej,

- powołania Zespołu do Spraw Inwestycji w Mieście Ruda Śląska, pod przewodnictwem Bartosza Satały, Zastępcy Prezydenta Miasta,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżek rowerowych w Rudzie Śląskiej”,

- powołania Komisji rozpatrującej wnioski o nagrodę Prezydenta Miasta, pod przewodnictwem Aleksandry Skowronek, Zastępcy Prezydenta Miasta,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację infrastruktury sportowej przy Gimnazjum Nr 2”,

- sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ulicy Jaronia z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- sprzedaży dwóch nieruchomości gruntowych przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ulicy Kochłowickiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na IV kwartał 2008 r.,

- zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na kwotę 40 501 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „wyjazdowe zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych” realizowane przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych,

- wykonania uchwały nr 613/XXXI/2008 Rady Miasta z dnia 29.09.2008 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na rok 2008,

- wykonania uchwały nr 614/XXXI/2008 Rady Miasta z dnia 29.09.2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami i rozdziałami w ramach budżetu miasta na 2008 rok,

- przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „budowę kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba – etap I: część I – odcinek A6, A9, A20; część II - odcinek A13, A15, A16”,

- zmian w budżecie miasta na rok 2008 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, na kwotę 205 tys. zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem zadań inwestycyjnych w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Kłodnickiej 91 (winda przystosowana do transportu osób niepełnosprawnych oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu),

- zmian w budżecie miasta na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę 70 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację projektów „Wspieranie aktywnej integracji oraz rozwijanie kompetencji społeczno-zawodowych szansa dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia” i „Szansa”, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- powołania komisji ds. opiniowania wniosków osób fizycznych o dofinansowanie modernizacji systemów spalania paliw stałych na potrzeby grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych,

- przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynku Urzędu Miasta,

- wykonania uchwały nr 612/XXXI/2008 Rady Miasta z dnia 29.09.2008 r. dotyczącej wniesienia nowych udziałów do spółki pod firmą Spółka Celowa Kompleks Basenów Rekreacyjno-Sportowych w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu przepustu przy ul. Kochłowickiej 53”,

- wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Armii Krajowej, stanowiących pas drogi gminnej oraz teren zainwestowany budynkiem mieszkalnym i gospodarczym,

- zmian w budżecie miasta na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę 150 tys. zł, z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na renowację ławek w zabytkowym kościele p.w. Matki Boskiej Różańcowej oraz przygotowanie dokumentacji remontowych i konserwatorskich,

- zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na rok 2008 na kwotę 41 540 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej,

- zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na rok 2008 na kwotę 87 374 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 152/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 roku,

- zasad opracowywania, wydawania i wykonywania aktów prawnych w Urzędzie Miasta,

- określenia wewnętrznej procedury udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta,

- sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej w rejonie ulicy Na Łąkach z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ulicy Szczęść Boże”,

- wniesienia dodatkowych udziałów do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej ( Etap I, Etap II, Etap III)”,

- sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych przy ulicy Żelaznej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz pod drogę dojazdową,

- sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Żelaznej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów – Etap IV: część I – Odcinek C1, C15, część II – Odcinki C12, część III – Odcinek C13, część IV – odcinek C16”.

 

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

4 września       - spotkanie w sprawie systemu gospodarki odpadami w Górnośląskim Związku Metropolitalnym,

 

5 września       - uroczystości z okazji Dnia Energetyka,

 

8 września       - spotkanie w sprawie projektu SilesiaNet, w Katowicach,

                        - przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

 

9 września       - przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

 

10 września     - spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Ruda,

 

11 września     - otwarcie warsztatów dotyczących projektu SilesiaNet, w sali sesyjnej Urzędu Miasta,

 

12 września     - obchody Święta Pracownika Komunalnego,

                        - uroczystość z okazji 40-lecia Spółdzielni Rzemieślniczej „Budrem”,

                        - posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia,

                        - XVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy,

 

12/13 września - konferencja „Jaka Europa dla chrześcijaństwa? Jakie chrześcijaństwo dla Europy?” w Krakowie,

 

13 września     - gra miejska „Tour de Ruda 2008”,

                        - uroczystość z okazji 100. rocznicy urodzin pani Władysławy Krząkała,

 

14 września     - Dożynki Gminne 2008 w Giżycku,

                        - festyn rodzinny w Czarnym Lesie,

 

15 września     - posiedzenie Zarządu KZK GOP,

                        - posiedzenie Zgromadzenia KZK GOP,

                        - szkolenie przygotowujące ekspertów do oceny merytoryczno - technicznej w ramach prac Komisji Oceny Projektów, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,

                        - program na żywo „Prezydent odpowiada” w Sfera TV,

 

17 września     - dyżur telefoniczny w redakcji „Wiadomości Rudzkich”,

 

18 września     - spotkanie z radnymi z Tomaszowa Mazowieckiego, zwiedzającymi oczyszczalnię Halemba Centrum,

 

19 września     - uroczystość pasowania na ucznia w Zespole Szkół nr 2 Specjalnych,

                        - konferencja w sprawie projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego”, w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach,

 

20 września     - obchody 60-lecia Polskiego Związku Wędkarstwa w Rudzie Śląskiej,

                        - festyn na osiedlu Kaufhaus,

                        - „Wieczór z wodzionkom” - kontynuacja Rudzkiego Festiwalu Tradycji, w Domu Kultury w Bielszowicach,

                        - spotkanie Rodzin Górnośląskich na Górze Św. Anny,

 

22 września     - uroczystość pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej nr 24,

 

23 września     - posiedzenie Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,

                        - konferencja inaugurująca realizację projektu „Obojętność – zakaźna choroba cywilizacji” w Miejskim Centrum Kultury,

                        - konferencja „Kultura w tworzeniu wizerunku nowoczesnego miasta” w Bibliotece Śląskiej w Katowicach,

                        - spotkania grup branżowych rudzkich organizacji pozarządowych,

 

24 września     - spotkania grup branżowych rudzkich organizacji pozarządowych,

 

25 września     - inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu,

 

26 września     - podpisanie ugody z Kompanią Węglową S.A. w sprawie naprawy szkód górniczych na ul. Bielszowickiej,

 

27 września     - Śląskie Gody w Rudzie Śląskiej,

 

28 września     - VIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych im. Augustyna Kozioła,

                        - uroczystości odpustowe w parafii pw. św. Michała Archanioła w Orzegowie,

 

29 września     - nadzwyczajna sesja Rady Miasta,

 

30 września     - Zgromadzenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i podpisanie porozumienia w sprawie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

                        - posiedzenie Zarządu KZK GOP,

                        - uroczystości pasowania na ucznia w Szkołach Podstawowych nr 2, 5, 15 i 21,

                        - inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Śląskim,

                        - konferencja „ZPORRo się zmieniło” w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach, podsumowująca wdrażanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie śląskim,

 

1 października - uroczystości pasowania na ucznia w Szkołach Podstawowych nr 7, 18 i 20,

                        - przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

 

2 października - uroczystości pasowania na ucznia w Szkołach Podstawowych nr 16 i 30,

 

3 października - uroczystości pasowania na ucznia w Szkołach Podstawowych nr 1 i 4,

                        - posiedzenie Zespołu ds. ochrony powierzchni KWK „Pokój”,

 

4 października - uroczystość pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej nr 23,

                        - obchody 50-lecia Klubu HDK – PCK im. H. Duanta,

 

5 października - „Śląska Biesiada” zorganizowana przez Zakład Aktywności Zawodowej,

                        - uroczystości odpustowe w parafii p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie,

 

6 października - konferencja naukowa „Ruda Śląska. Tradycja i teraźniejszość dla przyszłości. Karol Godula 1781 – 1848” w Muzeum Miejskim,

                        - przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

 

7 października - uroczystość pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej nr 13,

 

8 października - uroczystości pasowania na ucznia w Szkołach Podstawowych nr 8 i 25 oraz w zespole Szkół nr 4 Specjalnych,

                        - wręczenie nagrody laureatom ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Środowisko marzeń” w Szkole Podstawowej nr 7,

                        - spotkanie z uczniami Gesamtschule w Eschweiler w Niemczech, goszczącymi u uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka,

                        - inauguracja Roku Artystycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka,

                        - „Światowy Dzień Zwalczania Cukrzycy” w Miejskim Centrum Kultury,

 

9 października - uroczystość pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej nr 40,

                        - uroczystości z okazji 70. rocznicy poświęcenia kościoła pw. Ducha Świętego,

 

10 października        - uroczystości pasowania na ucznia w Szkołach Podstawowych nr 3 i 14,

 

10/11 października    - konferencja "Efektywne strategie gospodarki odpadami" w Szczyrku,

 

11 października        - inauguracja roku akademickiego rudzkiego ośrodka zamiejscowego Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa,

- inauguracja roku akademickiego Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

- I Mistrzostwa Pracowników Samorządowych i Radnych Górnośląskiego Związku Metropolitalnego „Gorole razem z hanysami” w Dąbrowie Górniczej,

 

12 października        - inauguracja Rudzkiej Jesieni Kulturalnej 2008,

 

13 października        - obchody Dnia Edukacji Narodowej,

                                 - przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

- sympozjum „Przyjazne przesłuchiwanie dzieci”, w sali sesyjnej Urzędu Miasta,

 

14 października        - uroczystość pasowania na przedszkolaka w Niepublicznym Przedszkolu „Żaczek”,

 

15 października        - otwarcie Ośrodka Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego,

- VI posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. eksploatacji oddziałów Kompanii Węglowej S.A. pod miastem Ruda Śląska,

                                 - obchody 15-lecia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,

                                 - dyżur telefoniczny w redakcji „Wiadomości Rudzkich”,

 

16 października        - uroczystości pasowania na ucznia w Szkołach Podstawowych nr 16 i 36,

                                 - seminarium z zakresu ekonomii społecznej, w sali sesyjnej Urzędu Miasta,

 

17 października        - uroczystość pasowania oraz wręczenie honorowego tytułu Przyjaciela Przedszkola w Miejskim Przedszkolu nr 34,

                                 - uroczystość pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej nr 41,

                                 - obchody Międzynarodowego Dnia Niewidomego i Białej Laski,

 

19 października        - uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, zwanych Samorządowymi Oskarami, w Warszawie,

                                 - koncert laureatów XIII Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Gloria Dei”, w Miejskim Centrum Kultury,

 

21 października        - posiedzenie Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,

                                 - posiedzenie Zarządu KZK GOP,

                                 - uroczystość dziękczynna z okazji 125-lecia konsekracji kościoła pw. św. Marii Magdaleny,

 

22 października        - koncert chórów „Polesie” i „Słowiczek” w ramach projektu „Muzyka mową duszy – Prezentacja polskiej kresowej kultury śpiewaczej na Górnym Śląsku”, w Miejskim Centrum Kultury,

                                 - dyżur telefoniczny w redakcji „Wiadomości Rudzkich”,

 

23 października        - spotkanie z Kołem Miłośników Orzegowa,

                                 - pasowanie uczniów Rudzkiego Rzemiosła, w Domu Kultury w Bielszowicach,

                                 - VIII Regionalny Turniej w halowej piłce nożnej Olimpiad Specjalnych,

                                 - konferencja dotycząca przygotowań Polski do Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku, na Stadionie Śląskim w Chorzowie,

                                 - Konferencja dla Pracowników Bożych wśród Romów, w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej,

 

24 października        - uroczyste obchody Złotych Godów 16 par małżeńskich, w Domu Pomocy Społecznej Caritas,

                                 - uroczystość wręczenia „Hanysów”, statuetek przyznawanych przez kabaret Rak, w Miejskim Centrum Kultury,

                                 - konferencja „Doświadczenia w reformowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce i Holandii”, w Krakowie,

                                 - otwarcie wystawy w Leimen z okazji 15-lecia działalności Stowarzyszenia Koło Przyjaźni Miast Leimen i Ruda Śląska,

 

25 października        - odsłonięcie tablicy pamięci mieszkańców dzielnicy Halemba - ofiar wojen i represji w XX wieku, na cmentarzu komunalnym,

                                 - finałowy koncert konkursu piękności Miss Intercontinental, w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu,

 

26 października        - finał konkursu „Po naszymu czyli po Śląsku”, w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu,

                                 - uroczystości z okazji 60-lecia małżeństwa państwa Renaty i Leona Wisła oraz państwa Emilii i Jana Ruda,

 

27 października        - uroczysta sesja Rady Miasta, podczas której nastąpiło podpisanie Porozumienia o współpracy Rudy Śląskiej z miastem Carrickfergus w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

                                 - uroczyste rozdanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, w Państwowej Szkole Muzycznej,

 

28 października        - obchody 5-lecia działalności Świetlicy Środowiskowej „Aniołów Stróżów”,

                                 - program na żywo „Prezydent odpowiada” w Sfera TV,

 

29 października        - konferencja "Meningokoki: szczepienia mogą uratować życie!", w Sali sesyjnej Urzędu Miasta,

                                 - spotkanie z nauczycielami z Danii, Niemiec, Anglii oraz Irlandii, goszczącymi w Szkole Podstawowej nr 13 w ramach programu „Europejski Plac Zabaw”,

                                 - spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowane dla emerytowanych nauczycieli przez Związek Nauczycielstwa Polskiego,

                                 - otwarcie pokonkursowej wystawy XVIII edycji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży rudzkich placówek oświatowych pt. „Mój Śląsk – Moje Miasto”, w Muzeum Miejskim,

                                 - Targi Funduszy Europejskich w Katowicach.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 04.09. - 29.10.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:04.11.2008 12:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:03.11.2008
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:40