AGN.71400-50/08

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA OGŁASZA PRZETARG USTNY

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALI UŻYTKOWYCH

STANOWIĄCYCH GARAŻE MUROWANE

 

1.   Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu są stanowiące własność Gminy Miasta Ruda Śląska:

a)   garaż murowany nr 8 położony przy ul. Żeromskiego w Rudzie Śląskiej - Rudzie, usytuowany w zespole 12 garaży na działce nr 1125/43, o powierzchni 244 m2, obręb Ruda, k. m. 11, zapisanej w KW Nr 7898.

Garaż o powierzchni użytkowej 15 m2 posiada stropodach prefabrykowany, pokryty papą, brama drewniana, ściany tynkowane, malowane, posadzka betonowa; posiada kanał naprawczy. Garaż wykazuje zużycie techniczne, widoczne pęknięcia stropodachu, ścian, pojedyncze ubytki tynku, pęknięcia i ubytki w posadzce.

Garaż zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 1/12 we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń zespołu 12 boksów, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych garaży z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat 1/12 części działki nr 1125/43, na której jest usytuowany. Sprzedaż nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem na działce nr 1127/43 o powierzchni 502 m2, obręb Ruda, k. m. 11, KW nr 7900 stanowiącej plac manewrowy, odpłatnej służebności gruntowej w postaci prawa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela garażu nr 8 będącego jednocześnie użytkownikiem wieczystym ułamkowej części działki nr 1125/43 (udział wieczystego użytkownika w służebności do działki nr 1127/43 wynosi 1/24 część). Wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej wynosi: 1.109,- zł, powiększone o podatek VAT 22 %, płatne jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Cena wywoławcza garażu do przetargu wynosi: 5.800,- zł, w tym:

- cena składnika budowlanego wynosi: 4.661,- zł, tj. 80,36 % ceny,

- cena gruntu wynosi: 1.139,- zł, tj. 19,64 % ceny.

 

b)   garaż murowany nr 9 położony przy ul. Solidarności w Rudzie Śląskiej - Halembie, usytuowany w zespole 12 garaży na działce nr 677/2, o powierzchni 228 m2, obręb Stara Kuźnia, k. m. 1, zapisanej w KW Nr 9140.

Garaż o powierzchni użytkowej 15,80 m2. posiada stropodach prefabrykowany, pokryty papą, brama stalowa, ściany tynkowane, malowane, posadzka betonowa, nie posiada kanału naprawczego. Garaż wykazuje duże braki techniczne, widoczne pęknięcia stropodachu, ścian tylnej i bocznej, pojedyncze ubytki tynku, pęknięcia i ubytki w posadzce.

Garaż zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 1/12 we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń zespołu 12 boksów, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych garaży z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat 1/12 części działki nr 677/2 na której jest usytuowany. Sprzedaż nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem na działce 1329/2 o powierzchni 5169 m2, obręb Stara Kuźnia, k.m. 1 KW nr 9119 stanowiącej plac manewrowy, odpłatnej służebności gruntowej w postaci prawa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela garażu nr 9 będącego jednocześnie użytkownikiem wieczystym ułamkowej części działki nr 677/2 (udział wieczystego użytkownika w służebności do działki nr 1329/2 wynosi 1/325 część). Wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej wynosi: 970,- zł, powiększone o podatek VAT 22 %, płatne jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Cena wywoławcza garażu do przetargu wynosi: 6.000,- zł, w tym:

- cena składnika budowlanego wynosi: 4.771,- zł, tj. 79,51 % ceny,

- cena gruntu wynosi: 1.229,- zł, tj. 20,49 % ceny.

 

c)   garaż murowany nr 17 położony przy ul. Solidarności w Rudzie Śląskiej - Halembie, usytuowany w zespole 10 garaży na działce nr 679/2, o powierzchni 191 m2, obręb Stara Kuźnia, k.m. 1, zapisanej w KW Nr 9142.

Garaż o powierzchni użytkowej 15,80 m2 posiada stropodach prefabrykowany, pokryty papą, brama stalowa, ściany tynkowane, malowane, posadzka betonowa, nie posiada kanału naprawczego. Garaż wykazuje zużycie techniczne, widoczne pęknięcia stropodachu, ścian, pojedyncze ubytki tynku, pęknięcia i ubytki w posadzce.

Garaż zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 1/10 we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych garaży z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat 1/10 części działki nr 679/2, na której jest usytuowany. Sprzedaż nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem na działce nr 1329/2 o powierzchni 5169 m2, obręb Stara Kuźnia, k. m. 1 KW nr 9119 stanowiącej plac manewrowy, odpłatnej służebności gruntowej w postaci prawa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela garażu nr 17 będącego jednocześnie użytkownikiem wieczystym ułamkowej części działki nr 679/2 (udział wieczystego użytkownika w służebności do działki nr 1329/2 wynosi 1/325 część). Wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej wynosi: 970,- zł, powiększone o podatek VAT 22 %, płatne jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Cena wywoławcza garażu do przetargu wynosi: 6.600,- zł, w tym:

- cena składnika budowlanego wynosi: 5.380,- zł, tj. 81,52 % ceny,

- cena gruntu wynosi: 1.220,- zł, tj. 18,48 % ceny.

 

d)   garaż murowany nr 26 położony przy ul. Solidarności w Rudzie Śląskiej - Halembie, usytuowany w zespole 8 garaży na działce nr 732/3, o powierzchni 158 m2, obręb Stara Kuźnia, k. m. 1, zapisanej w KW nr 7937.

Garaż o powierzchni użytkowej 15,80 m2.posiada stropodach prefabrykowany, pokryty papą, brama stalowa, ściany tynkowane, malowane, posadzka betonowa, nie posiada kanału naprawczego. Garaż wykazuje zużycie techniczne, widoczne pęknięcia stropodachu, ścian, pojedyncze ubytki tynku, pęknięcia i ubytki w posadzce.

Garaż zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 1/8 we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych garaży z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat 1/8 części działki nr 732/3, na której jest usytuowany. Sprzedaż nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem na działce nr 1324/3 o powierzchni 2979 m2, obręb Stara Kuźnia, k.m. 1, KW nr 7928, 1327/3 o powierzchni 1381 m2 obręb Stara Kuźnia, k. m. 1, KW nr 7950 oraz 1326/3 o powierzchni 19 m2 obręb Stara Kuźnia, k. m. 1, KW nr 7950 stanowiącej plac manewrowy, odpłatnej służebności gruntowej w postaci prawa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela garażu nr 26 będącego jednocześnie użytkownikiem wieczystym ułamkowej części działki nr 732/3 (udział wieczystego użytkownika w służebności do działek nr 1324/3, 1327/3 oraz 1326/3 wynosi 1/297 część).

Wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej wynosi: 899,- zł, powiększone o podatek VAT 22 %, płatne jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Cena wywoławcza garażu do przetargu wynosi: 6.600,- zł, w tym:

- cena składnika budowlanego wynosi: 5.339,- zł, tj. 80,89 % ceny,

- cena gruntu wynosi: 1.261,- zł, tj. 19,11 % ceny.

 

Obowiązek zarządzania nieruchomościami, na których ustanowiono ww. służebności ciąży na właścicielu nieruchomości – Mieście Ruda Śląska. Koszty związane z utrzymaniem i remontami placu manewrowego zostaną ustalone przez Miasto dla każdego użytkownika wieczystego nieruchomości władającej po wykonaniu robót w ten sposób, że ogólny koszt robót zostanie podzielony na wszystkich użytkowników garaży.

 

2.   Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 84 z 2006 r. poz. 2383, przedmiotowe nieruchomości oznaczone są symbolami GP1 - „Tereny garaży i parkingów z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia zespołów garaży i parkingów dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów”.

 

3.   Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2008 r. o godz. 1000 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 

a)   dokonanie w terminie do dnia 10.12.2008 r. wpłaty wadium w wysokości:

- 580,- zł dla garażu nr 8 przy ul. Żeromskiego,

- 600,- zł dla garażu nr 9 przy ul. Solidarności,

- 650,- zł dla garażu nr 17 przy ul. Solidarności,

- 660,- zł dla garażu nr 26 przy ul. Solidarności,

przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu i Finansów z dopiskiem "wadium – garaże", lub w kasie Urzędu – pok. 17 (do godz. 1600); osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jeden garaż zobowiązane są wpłacić oddzielne wadium na każdy z garaży,

 

b)   przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

- oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości,

- oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

- pisemnej informacji, czy osoba przystępująca do przetargu jest cudzoziemcem (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców),

- pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

- aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą,

- zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników.

 

4.   Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że minimalne postąpienia wynoszą:

- 60,- zł dla garażu nr 8 przy ul. Żeromskiego i garażu nr 9 przy ul. Solidarności,

- 70,- zł dla garaży nr 17 i 26 przy ul. Solidarności,

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.

 

5.   Z ceny osiągniętej w przetargu wyodrębni się cenę gruntu i lokalu z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.

Cena gruntu osiągnięta w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny gruntu i będzie płatna najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego, natomiast opłaty roczne wynoszą 5% tej ceny i płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość pierwszej opłaty oraz opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu podlegają powiększeniu o podatek VAT według obowiązującej stawki 22%.

Cena sprzedaży garażu oraz I opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu z podatkiem VAT a także wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej z podatkiem VAT winny być wpłacone w całości przed zawarciem aktu notarialnego (za datę zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

6.   Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem lokalu stanowiącego garaż murowany. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

7.   Z nabywcą nieruchomości ustalonym w drodze przetargu zostanie zawarta umowa u formie aktu notarialnego. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu notarialnego w ustalonym terminie i miejscu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg ponowi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.

 

8.   Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Oględzin garaży można dokonać w godzinach 1500 – 1600

w dniu 26.11.2008 r. - garażu w dzielnicy Ruda

w dniu 27.11.2008 r. - garaży w dzielnicy Halemba

 

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz.2603 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Bożena Skiba – tel. 032-248-62-81 wew. 2221

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie garaży przy ul. Żeromskiego i Solidarności - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:12.11.2008 10:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:07.11.2008
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:12.11.2008 10:59