AUL.73211-9/08

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Rady Miasta Ruda Śląska nr 528/XXVII/2008 z dnia 29.05.2008r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskiego Nr 84, poz. 2383 z dnia 20.07.2006r. z późniejszymi zmianami -obejmującej obszary:

-         w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, w rejonie ulicy ks. Tunkla

-         w Rudzie Śląskiej – Wirku, w rejonie ulicy Wodnej,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5.01.2009r. do 2.02.2009r. w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydział Urbanistyki i Architektury – pokój nr 319, 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 w godz. od 800 do 1600 (poniedziałki do godz.17°°, czwartki do godz. 1800).

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.01.2009r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta (sala nr 213 – II piętro) o godz. 1100.

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego lub prognozie wpływu na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, począwszy od pierwszego dnia wyłożenia.

Termin składania uwag upływa z dniem 16.02.2009r.

 

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 

1)       w formie pisemnej

2)       ustnie do protokołu

3)       za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Projekt zmiany MPZP w rejonie ul. Ks.Tunkla, Wodnej
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
17.12.2008 10:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Anna Rojowska
Data na dokumencie:
11.12.2008
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.12.2008 10:04

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 132