U C H W A Ł A  NR 677/XXXVI/2008

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 15 grudnia 2008 r.

 

w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 3, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, oraz pkt 10 i 15, art. 51 ust. 2, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 165 a, art. 166 ust. 1 i 2, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 189, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późniejszymi zmianami), art. 400 ust. 1, art. 401 ust. 1, art. 402 ust. 4, 5 i 6, art. 403, art. 406, art. 407, art. 408, art. 420, art. 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miasta Ruda Śląska

 

u c h w a l a:

 

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 415.851.912 zł z tego:

1/ dochody bieżące stanowią kwotę 372.934.258 zł,

2/ dochody majątkowe stanowią kwotę 42.917.654 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1/ dochody gminy stanowią kwotę 323.867.005 zł,

2/ dochody powiatu stanowią kwotę 91.984.907 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

3. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1/ dochody samorządowe w kwocie 378.806.916 zł, w tym:

a) subwencja ogólna w kwocie 100.831.293 zł,

b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 117.762.647 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin w kwocie 4.227.935 zł,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4.505.547 zł,

e) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 351.697 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,

f) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.396.973 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11,

 

2/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 27.768.936 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3,

 

3/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4,

 

4/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 9.273.560 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

            § 2. Ustala się dochody w kwocie 1.850.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki ogółem w kwocie 1.955.747 zł na realizację zadań określonych w Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w tym:

- na przeciwdziałanie narkomanii przeznacza się kwotę 15.000 zł,

- na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych przeznacza się kwotę 1.940.747 zł.

 

§ 3. 1. Wydatki budżetu miasta stanowią kwotę 501.851.912 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się na :

1/ wydatki bieżące zadań samorządowych kwotę 329.178.275 zł, z tego

a) wydatki gminy stanowią  kwotę  252.758.336 zł,

b) wydatki powiatu stanowią  kwotę 76.419.939 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2,

 

2/ wydatki majątkowe zadań samorządowych kwotę 135.628.641 zł, z tego :

a) wydatki inwestycyjne w wysokości 129.292.641 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 6.336.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6,

 

3/ wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 27.768.936 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3,

 

4/ wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4,

 

5/ wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 9.273.560 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 4. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 12.

 

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

 

§ 5.1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 86.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 35.000.000 zł,

- zaciąganych pożyczek z FOŚ i GW w wysokości 44.499.543 zł

  w tym: na zadanie pn. „Oczyszczanie Ścieków – Ruda Śląska” realizowane w ramach Projektu Funduszu Spójności kwotę 42.099.543 zł,

- innych źródeł (wolne środki) w kwocie 6.500.457 zł.

 

2. Przychody budżetu w wysokości 95.553.055 zł oraz rozchody w wysokości 9.553.055 zł, przedstawia załącznik nr 18.

 

§ 6. W budżecie miasta tworzy się rezerwę:

1/ ogólną w wysokości 2.000.000 zł

2/ celową w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

§ 7. 1.Ustala się plan przychodów i wydatków wraz ze stanem środków obrotowych dla:

1/ zakładu budżetowego w kwocie 3.309.100 zł,

2/ gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w kwocie 6.085.025 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

 

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych wraz ze stanem środków obrotowych w wysokości 568.498 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

 

§ 8.1. Ustala się kwotę dotacji celowych przekazanych:

1/ gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 77.773 zł,

2/ dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.589.017 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10,

 

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowych:

1/ dla gospodarstwa pomocniczego pn. „Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska” w wysokości 300.000 zł na przygotowywanie i sprzedaż dietetycznego obiadu dla jednego pacjenta, wg stawki jednostkowej 2,75 zł,

2/ dla zakładu budżetowego pn. „Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego" w wysokości 2.300.000 zł, wg stawki jednostkowej 549,44 zł na jednego ucznia,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

3. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla:

1/ samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 5.413.000 zł,

2/ niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej wysokości 1.535.902 zł,

3/ uczelni publicznej w wysokości 140.000 zł,

4/ jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 315.900 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

4. Ustala się kwotę dotacji celowych :

1/ na zadania zlecone do realizacji fundacjom w kwocie 15.714 zł,

2/ na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4.807.900 zł,

3/ na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6.669.427 zł,

4/ na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 735.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 15.

 

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 16.

 

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 17.

 

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000 zł,

2/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 86.000.000 zł,

3/ spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9.553.055 zł.

 

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł,

 

2/ zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 12 i nr 13,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 50.000.000 zł,

 

3/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4/ lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 14. Ustala się, że w toku wykonywania budżetu miasta w roku 2009:

1/ uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym,

2/ uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

 

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

 

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Budżet Miasta Ruda Śląska na 2009r.
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
20.01.2009 15:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Grażyna Fronczek
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.06.2010 11:53

Rejestr zmian dokumentu

25.06.2010 11:53 Dodano załącznik "19" (Bartosz Pilny)
25.06.2010 11:53 Usunięto załącznik "19" (Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:53 Dodano załącznik "19" (Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:53 Dodano załącznik "18" (Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:53 Dodano załącznik "17" (Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:53 Dodano załącznik "16" (Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:53 Dodano załącznik "15" (Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:53 Dodano załącznik "14" (Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:53 Dodano załącznik "13" (Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:52 Dodano załącznik "12" (Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:52 Dodano załącznik "11" (Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:52 Dodano załącznik "10" (Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:52 Dodano załącznik "9" (Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:52 Dodano załącznik "8" (Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:51 Dodano załącznik "7" (Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:51 Dodano załącznik "6" (Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:51 Dodano załącznik "5" (Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:51 Dodano załącznik "4" (Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:51 Dodano załącznik "3" (Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:51 Usunięto załącznik "4" (Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:50 Usunięto załącznik "5" (Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:50 Usunięto załącznik "3" (Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:50 Dodano załącznik "5" (Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:50 Dodano załącznik "4" (Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:50 Dodano załącznik "3" (Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:50 Dodano załącznik "2" (Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:50 Dodano załącznik "1" (Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:49 Usunięto załącznik "Budżet 2009"
(Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:49 Usunięto załącznik "Budżet 2009"
(Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:49 Usunięto załącznik "Budżet 2009"
(Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:48 Usunięto załącznik "Budżet 2009"
(Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:48 Usunięto załącznik "Budżet 2009"
(Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:48 Usunięto załącznik "Budżet 2009"
(Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:48 Usunięto załącznik "Budżet 2009"
(Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:48 Usunięto załącznik "Budżet 2009"
(Bartosz Pilny)
07.04.2010 08:48 Usunięto załącznik "Budżet 2009"
(Bartosz Pilny)
27.01.2009 15:11 Dodano załącznik "Budżet 2009" (Bartosz Pilny)
27.01.2009 14:08 Dodano załącznik "Budżet 2009" (Bartosz Pilny)
27.01.2009 14:08 Dodano załącznik "Budżet 2009" (Bartosz Pilny)
20.01.2009 15:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.01.2009 15:26 Dodano załącznik "Budżet 2009" (Bartosz Pilny)
20.01.2009 15:26 Dodano załącznik "Budżet 2009" (Bartosz Pilny)
20.01.2009 15:26 Dodano załącznik "Budżet 2009" (Bartosz Pilny)
20.01.2009 15:23 Dodano załącznik "Budżet 2009" (Bartosz Pilny)
20.01.2009 15:23 Dodano załącznik "Budżet 2009" (Bartosz Pilny)
20.01.2009 15:23 Dodano załącznik "Budżet 2009" (Bartosz Pilny)
20.01.2009 15:23 Dodano załącznik "Budżet 2009" (Bartosz Pilny)
20.01.2009 15:23 Dodano załącznik "Budżet 2009" (Bartosz Pilny)
20.01.2009 15:15 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)
Liczba wyświetleń dokumentu: 264