PMI.0055-1/09

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 31 grudnia 2008 r. do 22 stycznia 2009r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Andrzej Stania podjął 42 zarządzenia, dotyczące realizacji budżetu, realizacji uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

- powołania Zespołu ds. Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Mieście Ruda Śląska,

- powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 50-lecia Miasta Ruda Śląska,

- ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Miejskiego Przedszkola nr 38, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Szkoły Policealnej Nr 1,

- wniesienia jako wkładów niepieniężnych nieruchomości gruntowych na rzecz Spółki pod firmą: "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" Sp. z o.o. w zamian za objęcie w tej Spółce udziałów,

- zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku,

- powołania Komisji ds. restrukturyzacji lecznictwa zamkniętego w Rudzie Śląskiej,

- zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie programu naprawczego dla Szpitala Miejskiego,

- ustalenia procedury pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej przez Miasto Ruda Śląska,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szafranka 6 w Rudzie Śląskiej – Chebziu”,

- zatwierdzenia wyboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży w roku obchodów 50-lecia Miasta Ruda Śląska”,

- zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży,

- zasad dofinansowania w 2009 r. doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Ruda Śląska w schronisku oraz odprowadzanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Ruda Śląska ”,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara – etap II: odcinki B3, B4, B9, B6, B6a, B6-B7”,

- zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu rozwijania umiejętności artystyczno – sportowych dzieci i młodzieży,

- zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu poradnictwa obywatelskiego,

- zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości społecznej,

- zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych,

- wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej przy ul. Szpaków 33,

- sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy zbiegu ulic Antoniego Nowary i Ryszarda Magdziorza z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- ustalenia i wprowadzenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „System sterowania ruchem i sygnalizacją świetlną, łącznie z przebudową skrzyżowania ulic Niedurnego - Chorzowska - Czarnoleśna, oraz budowa zatok autobusowych przy ul. Niedurnego 25 –29 i 38 w Rudzie Śląskiej”.

 

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

31 grudnia / 1 stycznia

- powitanie Nowego Roku na Placu Jana Pawła II,

 

1 stycznia

- msza święta w intencji Miasta i jego mieszkańców w 50. rocznicę utworzenia Rudy Śląskiej w jej obecnych granicach, w kościele pw. św. Pawła,

 

2 stycznia

- wizyta u pierwszego mieszkańca miasta narodzonego w Nowym Roku w Szpitalu Miejskim,

 

4 stycznia

- IV Rudzkie Sylwestrowo - Noworoczne Zawody w Kolarstwie Górskim,

 

6 stycznia

- posiedzenie Zarządu KZK GOP,

 

7 stycznia

- przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

- koncert laureatów VI Konkursu Piosenki Europejskiej „Z piosenką przez Europę” w Młodzieżowym Domu Kultury,

 

8 stycznia

- posiedzenie Zespołu ds. Inwestycji w Mieście Ruda Śląska,

- posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

- spotkanie ze Związkami Zawodowymi Szpitala Miejskiego,

 

9 stycznia

- spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka w sali sesyjnej Urzędu Miasta,

- posiedzenie zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,

- wernisaż malarza Krystiana Wodnioka w Miejskim Centrum Kultury,

 

10 stycznia

- obchody 20. rocznicy istnienia 77 Rudzkiej Drużyny Harcerskiej im. Bohaterów Westerplatte,

 

12 stycznia

- V Koncert Młodych Talentów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3,

 

14 stycznia

- III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rzecznicy prasowi a public relations. Forum teorii i praktyki” w sali sesyjnej Urzędu Miasta,

- dyżur telefoniczny dla mieszkańców,

 

15 stycznia

- obchody 10- lecia Integracji w Szkole Podstawowej nr 13, w Domu Kultury w Bielszowicach,

 

15 – 17 stycznia

- szkolenie dotyczące pomocy technicznej dla Jednostki Realizującej Projekt „Oczyszczanie ścieków Ruda Śląska”,

 

17 stycznia

- uroczystość z okazji 60-lecia małżeństwa państwa Wandy i Józefa Strąk,

 

19 stycznia

- prezentacja prac studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, dotyczących koncepcji zagospodarowania Szybu Franciszek i ulicy Kościuszki,

- posiedzenie Zarządu KZK GOP,

- posiedzenie Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,

- spotkanie szkół partnerskich w Zespole Szkół Ogólnokształcącymi i Ponadgimnazjalnych im. Herberta Clarka Hoovera,

 

22 stycznia

- posiedzenie Zespołu ds. Inwestycji w Mieście Ruda Śląska.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Wojciech Grzesiczek - tel. 032-248-62-81 wew. 1161.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 31.12. - 22.01.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:03.02.2009 12:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:23.01.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 172