Wyznaczenie ogólnodostępnego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 3.11 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (obniżoną sprawność ruchową),

- kserokopia karty parkingowej.

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

Do 30 dni.

Uwagi

- w przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy wnioskodawca ma obowiązek na koniec każdego roku złożyć pisemne oświadczenie o braku zmian w zakresie treści przedmiotowego wniosku i załączonych dokumentów. Nie przedłożenie ww. oświadczenia będzie skutkowało likwidacją miejsca zastrzeżonego. Dodatkowo w przypadku utraty ważności karty parkingowej należy ponownie złożyć dokument zgodnie z przyjętą procedurą,

- kserokopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez organ, który go wydał, bądź oryginał dokumentu należy przedłożyć, w celu potwierdzenia, w trakcie składania wniosku w Urzędzie.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010  wew. 1351

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyznaczenie ogólnodostępnego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:23.03.2009 12:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Mikołajek-Wałach
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:12.03.2021 14:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 659