PMI.0055-4/09

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 5 marca do 2 kwietnia 2009r.

 

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Andrzej Stania podjął 53 zarządzenia, dotyczące realizacji budżetu, realizacji uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości dla potrzeb bieżącej działalności Wydziału Gospodarki Nieruchomościami”,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie inwentaryzacji obiektów na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami”,

- wniesienia dodatkowych udziałów do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

- dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na rok 2009 na kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie ekspertyz związanych z remontami w Miejskim Przedszkolu nr 20, Gimnazjum nr 13, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 41”,

- powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

- zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na rok 2009 na kwotę 604.073 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty,

- zmian w budżecie miasta na rok 2009 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat na kwotę 20.600 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,

- ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2009 roku do dnia 30.06.2010 roku,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wykonanie geodezyjnego określenia objętości masy hałd pocynkowych, badań geotechnicznych, planu rozbiórki i wyceny materiału odzyskiwanego z tych hałd”,

- powołania komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację ulicy Borowej” i „Modernizację ul. Chłopskiej”,

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów,

- przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursów zamkniętych w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa,

- przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu otwartego w ramach Priorytetu IX Działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa,

- sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta,

- zmian w budżecie miasta na 2009 rok, dotyczących przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami, na kwotę 743.063 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę budynku przy ul. Kościelnej 35, gdzie ma siedzibę Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza,

- harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na II kwartał 2009 roku,

- wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny przez Miasto Ruda Śląska od Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku byłego Młodzieżowego Klubu Górniczego oraz na nabycie nieodpłatnej służebności drogi koniecznej, zapewniającej dostęp do drogi publicznej ul. Kłodnickiej.

 

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

6 marca

- posiedzenie Rady Społecznej Akademii Górniczo – Hutniczej,

 

9 marca

- spotkanie inauguracyjne Roku Rodzinnej Opieki Zastępczej, w Miejskim Centrum Kultury

- spotkanie z proboszczami rudzkich parafii, podsumowujące rok 2008, z udziałem posłów, Komendanta Policji, Komendanta Straży Miejskiej i Prokuratora Rejonowego,

- wernisaż Ireny Izabeli Imańskiej w Galerii Fryna,

 

10 marca

- szkolenie na temat tegorocznych zasad Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w sali sesyjnej

- obchody Dnia Kobiet, zorganizowane przez Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych,

 

11 marca

- przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

- dyżur telefoniczny dla mieszkańców,

 

12 marca

- msza św. z udziałem sportowców, trenerów, działaczy i kibiców śląskich klubów sportowych, w kościele pw. św. Piusa X,

- nagranie audycji w Radiu Plus,

 

13 marca

- uroczyste odebranie certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie przez Gimnazjum nr 8,

- uroczyste obchody Złotych Godów 16 par małżeńskich, w Domu Pomocy Społecznej Caritas,

 

14 marca

- marsz przeciwko przemocy, zorganizowany przez Śląskie Stowarzyszenia Europejskich Praw Podstawowych,

- msza święta w intencji pracowników firmy „Piekarstwo- Ciastkarstwo Krzysztof Poloczek”, obchodzącej 20-lecie działalności w Rudzie Śląskiej,

 

16 marca

- finał VI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości pod hasłem "Innowacyjna firma w regionie wiedzy", w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie,

- benefis 25-lecia pracy twórczej Barbary Dziekańskiej,

 

17 marca

- posiedzenie Zarządu KZK GOP,

- posiedzenie Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,

- konferencja „Sukces inwestycyjny gmin w perspektywie ich lokalizacji przy głównych szlakach komunikacyjnych” w Katowicach,

- posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej,

- uroczystość wręczenia dyplomów studentom wyróżnionym stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe, w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego,

- program na żywo „Prezydent odpowiada” w Sfera TV,

 

18 marca

- podpisanie umów w ramach Projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”,

- dyżur telefoniczny dla mieszkańców,

- uroczystość konsekracji nowego ołtarza w kościele pw. św. Józefa,

 

19 marca

- XXX Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich, w Miejskim Centrum Kultury,

 

20 marca

- happening przeciwko przemocy „Wyjdź naprzeciw – wyraź sprzeciw”,

- III Międzynarodowa Konferencja „Miasto - zarządzanie miastem w XXI wieku” w Katowicach,

 

21 marca

- zawody „50 zawodników na dystansie 50 km”,

- nagranie audycji w Radiu Plus,

 

23 marca

- Wieczór Pieśni i Poezji Chrześcijańskiej w Fili nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej,

 

24 marca

- spotkanie władz miasta z samorządowcami z obwodu Donieckiego i Charkowskiego na Ukrainie,

 

25 marca

- przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

- Dzień Otwarty dla pracodawców w Powiatowym Urzędzie Pracy, zorganizowany w ramach projektu „PUP – Profesjonalne Upowszechnianie Pracy”,

 

26 marca

- posiedzenie Zespołu ds. Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Mieście Ruda Śląska,

- X Regionalny Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych, w CH-R „Plaza”,

 

30 marca

- konferencja regionalna "Współpraca gminy z podmiotami sektora pozarządowego stymulatorem lokalnego rozwoju", w sali sesyjnej,

- „Abraham w Rudzie Śląskiej” w Szkole Podstawowej nr 4,

 

31 marca

- finał Konkursu Wiedzy o Rudzie Śląskiej, w Muzeum Miejskim,

- posiedzenie Zarządu KZK GOP

 

1 kwietnia

- przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

- dyżur telefoniczny dla mieszkańców,

- otwarcie wystawy świątecznej Klubu „Tęcza”, w Domu Kultury,

- posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej,

 

2 kwietnia

- podsumowanie święta patrona Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych im. Herberta Clarka Hoovera – III Dni Amerykańskich, w Miejskim Centrum Kultury,

- koncert pt. „Symfonia Łez” upamiętniający czwartą rocznicę śmierci Jana Pawła II, w kościele pw. św. Pawła.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Wojciech Grzesiczek - tel. 032-248-62-81 wew. 2021

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 05.03. - 02.04.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:10.04.2009 12:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:06.04.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 164