Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 7.25 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- dowód zapłaty należnej opłaty.

 

Opłaty

Opłata jest pobierana zgodnie z cennikiem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

 

Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Miasta w pokoju 13 na parterze budynku „A", lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska

z adnotacją „opłata za udostępnienie informacji o środowisku (90095-0690)”

 

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

 

Uwagi

- organ administracji jest zobowiązany do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów, w których zamieszcza się dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

- wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne,

- za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie jest pobierana opłata,

- udostępnienie informacji następuje po określeniu przez Urząd Miasta Ruda Śląska wielkości należnej opłaty zgodnie z cennikiem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku,

- odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie następuje, w przypadkach określonych w art. 16 i art. 17 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w drodze decyzji.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji odmownej Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 10 wew. 4030

tel.: 322-449-063

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:24.04.2009 11:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:23.04.2009
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 11:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 365