wersja do wydruku Bartosz Pilny 30.04.2009 13:55

Decyzja w spr. ”Modernizacja ulicy 1-go Maja (DW 925) w Rudzie Śląskiej na odcinku od węzła autostradowego A-4 do granicy administracyjnej z miastem Mikołów”.

KKS.7624-28/08

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam strony postępowania

 

że Prezydent Miasta Ruda Śląska Decyzją Nr 4/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. znak KKS.7624-28/08 określił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia realizowanego przez Miasto Ruda Śląska – Wydział Dróg i Mostów z siedzibą w Rudzie Śląskiej, pl. Jana Pawła II 6 pn.: ”Modernizacja ulicy 1-go Maja (DW 925) w Rudzie Śląskiej na odcinku od węzła autostradowego A-4 do granicy administracyjnej z miastem Mikołów”, obejmującego przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich zaznaczonym na załączniku mapowym.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie 14 dni po upływie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia (art. 127 §1 i 2, art.129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Ruda Śląska – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pl. Jana Pawła II 6 (pok.403 - IV piętro) w godzinach pracy Urzędu Miasta tj. wtorek, środa i piątek od 800 – 1600, w czwartek do godz.1800 oraz w poniedziałek w godzinach od 700 – 1700.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Leokadia Masłowska – tel.032-2486-281 wew. 4030

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja w spr. ”Modernizacja ulicy 1-go Maja (DW 925) w Rudzie Śląskiej na odcinku od węzła autostradowego A-4 do granicy administracyjnej z miastem Mikołów”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:29.04.2009
Data publikacji:30.04.2009 13:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż