wersja do wydruku Bartosz Pilny 08.05.2009 14:53

Raport oddziaływania na środowisko: „Adaptacja istniejących zabudowań na warsztat samochodowo-wulkanizacyjny położony przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 83 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”.

KKS.7624-3/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ, ŻE:

 

1.       Prezydent Miasta Ruda Śląska przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja istniejących zabudowań na warsztat samochodowo-wulkanizacyjny położony przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 83 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach (działka nr 1590/197)”.

2.       Na wniosek z dnia 19.01.2009 r., Pana Michała Płaza zamieszkałego przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 65/2 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, Prezydent Miasta Ruda Śląska pismem z dnia 29.01.2009r. znak KKS.7624-3/09 zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia jw.

3.       Przedmiotem postępowania administracyjnego jest wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja istniejących zabudowań na warsztat samochodowo-wulkanizacyjny położony przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 83 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach (działka nr 1590/197)”. Organem właściwym do wydania decyzji jest Prezydent Miasta Ruda Śląska po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej.

4.       Z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Adaptacja istniejących zabudowań na warsztat samochodowo-wulkanizacyjny położony przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 83 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach (działka nr 1590/197)”, można zapoznać się oraz złożyć uwagi i wnioski w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój 403), w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. wtorek, środa, piątek od godz. 800 do godz. 1600, w czwartek do godz. 1800 oraz w poniedziałek od godz. 700 do godz. 1700.

5.       Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w formie:

-  ustnej,

-  pisemnej na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska,

-  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: um_gkos@ruda-sl.pl.

6.   Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Sabina Szczepanik-Tofil - tel. 032-2486-281 wew. 4030

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Raport oddziaływania na środowisko: „Adaptacja istniejących zabudowań na warsztat samochodowo-wulkanizacyjny położony przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 83 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:07.05.2009
Data publikacji:08.05.2009 14:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż