wersja do wydruku Bartosz Pilny 09.06.2009 11:48

Obwieszczenie w spr. „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015”.

AEU.6420-1-8/09

 

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015”.

 

Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2 ww. ustawy w związku z art. 47 oraz art. 49 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z wnioskiem o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015”.

Pismem z dnia 29.04.2009 r. (data wpływu do tut. Urzędu 08.05.2009 r.) znak RDOŚ-24-WOOS/0713/117/09/mł Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015”.

Opinią sanitarną z dnia 03.06.2009 r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.06.2009r.) znak NZ/521/G/0254/155/09 (NZ.521-167/09) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach stwierdził, że nie ma konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015”.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015” umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska (http://www.rudaslaska.bip.info.pl/index.php?idmp=1227&r=r) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Aleksandra Kruszewska – tel. 032-2486-281 wew. 3130

 

 

---------------------------------------------------

 

 

Informacja dodatkowa

 

W dniu 27 września 2007 r. Rada Miasta Ruda Śląska podjęła Uchwałę Nr 303/XVII/2007 w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015". W dniu 26 czerwca 2008r. miała miejsce aktualizacja LPR ze względu na otwarty charakter umożliwiający dokonywanie zmian celem optymalnej i skutecznej realizacji planowanych zadań. Rada Miasta podjęła uchwałę nr 547/XXVIII/2008 zmieniającą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007–2015”.

Obecnie trwa kolejna aktualizacja LPR m.in. związana z dostosowaniem Programu do „Wytycznych do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji”, stanowiących załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, a także do przepisów regulujących zasady sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, czyli ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227).

Projekty ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015, mają na celu podniesienie rangi miasta, poprawę warunków rozwoju gospodarczego, m.in. poprzez wykreowanie centrum miasta, podniesienie jakości zdegradowanej infrastruktury technicznej oraz inwestycje w tereny i obiekty poprzemysłowe, celem rozwijania nowych funkcji: gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych. Program zawiera projekty ukierunkowane na integrację zdegradowanych terenów z pozostałymi obszarami miasta poprzez: porządkowanie starej tkanki urbanistycznej (przebudowa, remont, budowa, zastępowanie azbestowych elementów budynków materiałami nie szkodliwymi) celem przywrócenia zdegradowanym obszarom utraconych funkcji, nadanie nowych funkcji zdegradowanym przestrzeniom miejskim (adaptacja dla funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych), zachęcanie do rozwijania nowych form działalności gospodarczej i wspieranie inicjatyw generujących nowe miejsca pracy, współdziałanie środowisk i instytucji na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania przestępczości w mieście, aktywizację środowisk kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych stanowiących zaplecze kulturalne czy turystyczne, celem usprawnienia ich działalności i aktywizacji społeczności lokalnej wokół problemów działalności społecznej.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż przedsięwzięcia, wynikające z przedmiotowego Programu, nawiązują do założeń i celów operacyjnych, a także konkretnych działań, ujętych w strategiach i programach wyższego szczebla i przyczynią się do ich realizacji. Wszystkie przedsięwzięcia uwzględniają aspekty środowiskowe, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska. Ponadto, Program wyznacza ramy podejmowanych działań, które nie będą znacząco oddziaływać na środowisko i dotyczy obszarów w granicach Miasta Ruda Śląska. Nie zachodzi też najmniejsza obawa oddziaływania na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, ani też oddziaływania transgranicznego.

W wyniku weryfikacji analizy, przygotowanej przez Urząd Miasta Ruda Śląska, organy upoważnione do zajęcia stanowiska (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach) odstąpiły od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015”.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Aleksandra Kruszewska – tel. 032-2486-281 wew. 3130

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie w spr. „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Bartosz Satała
Data na dokumencie:08.06.2009
Data publikacji:09.06.2009 11:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż