REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Od dnia 01.01.2018 r. podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce na terenie miasta Ruda Śląska samodzielnie dokonują aktualizacji danych w zakresie określonym w art. 28 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 za pomocą systemu teleinformatycznego. W związku z tym aktualny Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie miasta Ruda Śląska dostępny jest na stronie:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Należy wybrać:  województwo  śląskie/ powiat: miasto Ruda Śląska

......................................................................

 

Rejestry publiczne

Zgodnie z art. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, rejestr publiczny to jakakolwiek forma ewidencji służąca do realizacji zadań publicznych i prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie przepisów ustawowych.

Poniżej przedstawione zostały rejestry publiczne prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska.

Rejestry ogólnodostępne są publikowane w załącznikach u dołu strony.

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta są zobowiązane do bieżącej aktualizacji poniższego wykazu.

 

Nazwa ewidencji/rejestru

- podstawa prowadzenia

- dostępność - sposób udostępniania/podstawa ograniczenia

- komórka prowadząca – tel. wew.

 

1. Ewidencja działalności gospodarczej

- ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw;

- dane zawarte w ewidencji udostępniane są na wniosek oraz telefonicznie;

- Wydział Spraw Obywatelskich - tel. 6304, 6305

2. Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

- ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;

- ewidencja jest jawna w części objętej wpisem do karty ewidencyjnej obiektu, dostępna do wglądu w jednostce prowadzącej, informacje dostępne są również na telefon lub e-mail;

- Wydział Spraw Obywatelskich - tel. 6304, 6305

3. Ewidencja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych;

- Wydział Spraw Obywatelskich - tel. 6217

4. Ewidencja ludności

- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych;

- Wydział Spraw Obywatelskich - tel. 6208

5. Rejestr wyborców

- ustawa z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy;

- rejestr jest udostępniany na pisemny wniosek oraz jest udostępniany do wglądu przy zachowaniu zasad ochrony danych osobowych;

- Wydział Spraw Obywatelskich - tel. 6208

6. Rejestr osób podlegających rejestracji

- ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych;

- Wydział Spraw Obywatelskich - tel. 6306

7. Gminny zasób nieruchomości i użytkowanie wieczyste

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych;

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami - tel. 2161, 2210

8. Zasób nieruchomości Skarbu Państwa i użytkowanie wieczyste

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych;

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami - tel. 2150

9. Ewidencja gruntów i budynków

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych;

- Biuro Geodety Miasta - tel. 5290

10. Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym;

- ewidencja jest jawna, dostępna w BIP;

- Wydział Komunikacji - tel. 5120

11. Ewidencja instruktorów i wykładowców

- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

- ewidencja jest jawna, dostępna w BIP;

- Wydział Komunikacji - tel. 5120

12. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

- ewidencja jest jawna, dostępna w BIP;

- Wydział Komunikacji - tel. 5120

13. Ewidencja dróg publicznych i obiektów mostowych

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

- ewidencja jest jawna, dostępna do wglądu w jednostce prowadzącej, informacje dostępne są również na telefon lub e-mail;

- Wydział Dróg i Mostów - tel. 1293

14. Centralny rejestr skarg i wniosków

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych;

- Kancelaria Urzędu Miasta – tel. 1370

15. Rejestr instytucji kultury

- ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

- ewidencja jest jawna, dostępna do wglądu w jednostce prowadzącej, informacje dostępne są również na telefon lub e-mail.

- Wydział Kultury i Kultury Fizycznej - tel. 6060

16. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie  stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

- ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

- ewidencja jest jawna, dostępna do wglądu w jednostce prowadzącej, informacje dostępne są również na telefon lub e-mail;

- Wydział Kultury i Kultury Fizycznej - tel. 6060

17. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych, rejestr dostępny w BIP w zakresie umożliwiającym jego publikację;

- Wydział Urbanistyki i Architektury - tel. 3181

18. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę, rozbiórkę

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych;

- Wydział Urbanistyki i Architektury - tel. 3181

19. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych dla postępowań do okresu: sierpień 2006r. Po tej dacie (wprowadzenie MPZP) ewidencja ta jest jawna dostępna do wglądu w jednostce prowadzącej, informacje dostępne są również na telefon lub e-mail;

- Wydział Urbanistyki i Architektury - tel. 3181

20. Rejestr wniosków dotyczących zmiany planu miejscowego

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych;

- Wydział Urbanistyki i Architektury - tel. 3181

21. Rejestr sporządzonych planów miejscowych

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- ewidencja jest jawna, dostępna do wglądu w jednostce prowadzącej, informacje dostępne są również na telefon lub e-mail;

- Wydział Urbanistyki i Architektury - tel. 3181

22. Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- ewidencja jest jawna, dostępna do wglądu w jednostce prowadzącej, informacje dostępne są również na telefon lub e-mail;

- Wydział Urbanistyki i Architektury - tel. 3181

23. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- ewidencja jest jawna, dostępna w BIP;

- Wydział Gospodarki Komunalnej - tel. 3090

24. Ewidencja zbiorników bezodpływowych

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych;

- Wydział Gospodarki Komunalnej - tel. 3090

25. Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych;

- Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa - tel. 4030

26. Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych;

- Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa - tel. 4030

27. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

- ewidencja jest jawna, dostępna do wglądu w jednostce prowadzącej, informacje dostępne są również na telefon lub e-mail.

- Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa - tel. 4031

28. Publiczny wykaz danych o środowisku

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

- ewidencja jest jawna, dostępna w BIP w katalogu "Ochrona środowiska" w menu przedmiotowym;

- Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa - tel. 4030

29. Ewidencja etatów, wyposażenia, w tym środków przymusu bezpośredniego, broni palnej bojowej, urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego, środków technicznych  służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, pojazdów, wyników działań straży

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych;

- ewidencja jest jawna, dostępna do wglądu w jednostce prowadzącej, informacje dostępne są również na telefon lub e-mail;

- Straż Miejska - tel. 7200

30. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie miasta Ruda Śląska

- ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

- ewidencja jest jawna, dostępna pod linkiem u góry strony w Biuletynie Informacji Publicznej;

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - tel. 3122

31. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

- ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;

- ewidencja jest jawna, dostępna w BIP u dołu niniejszej strony;

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - tel. 3120

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestry publiczne
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:09.09.2021 09:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:09.09.2021
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:09.09.2021 09:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 5608