REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Od dnia 01.01.2018 r. podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce na terenie miasta Ruda Śląska samodzielnie dokonują aktualizacji danych w zakresie określonym w art. 28 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 za pomocą systemu teleinformatycznego. W związku z tym aktualny Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie miasta Ruda Śląska dostępny jest na stronie:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Należy wybrać:  województwo  śląskie/ powiat: miasto Ruda Śląska

......................................................................

 

Rejestry publiczne

Zgodnie z art. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, rejestr publiczny to jakakolwiek forma ewidencji służąca do realizacji zadań publicznych i prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie przepisów ustawowych.

Poniżej przedstawione zostały rejestry publiczne prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska.

Rejestry ogólnodostępne są publikowane w załącznikach u dołu strony.

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta są zobowiązane do bieżącej aktualizacji poniższego wykazu.

 

Nazwa ewidencji/rejestru

- podstawa prowadzenia

- dostępność - sposób udostępniania/podstawa ograniczenia

- komórka prowadząca – tel. wew.

 

1. Ewidencja działalności gospodarczej

- ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw;

- dane zawarte w ewidencji udostępniane są na wniosek oraz telefonicznie;

- Wydział Spraw Obywatelskich - tel. 6304, 6305

2. Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

- ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;

- ewidencja jest jawna w części objętej wpisem do karty ewidencyjnej obiektu, dostępna do wglądu w jednostce prowadzącej, informacje dostępne są również na telefon lub e-mail;

- Wydział Spraw Obywatelskich - tel. 6304, 6305

3. Ewidencja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych;

- Wydział Spraw Obywatelskich - tel. 6216

4. Ewidencja ludności

- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych;

- Wydział Spraw Obywatelskich - tel. 6208

5. Rejestr wyborców

- ustawa z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy;

- rejestr jest udostępniany na pisemny wniosek oraz jest udostępniany do wglądu przy zachowaniu zasad ochrony danych osobowych;

- Wydział Spraw Obywatelskich - tel. 6208

6. Rejestr osób podlegających rejestracji

- ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych;

- Wydział Spraw Obywatelskich - tel. 6306

7. Gminny zasób nieruchomości i użytkowanie wieczyste

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych;

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami - tel. 2161, 2210

8. Zasób nieruchomości Skarbu Państwa i użytkowanie wieczyste

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych;

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami - tel. 2150

9. Ewidencja gruntów i budynków

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych;

- Biuro Geodety Miasta - tel. 5290

10. Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym;

- ewidencja jest jawna, dostępna w BIP;

- Wydział Komunikacji - tel. 5120

11. Ewidencja instruktorów i wykładowców

- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

- ewidencja jest jawna, dostępna w BIP;

- Wydział Komunikacji - tel. 5120

12. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

- ewidencja jest jawna, dostępna w BIP;

- Wydział Komunikacji - tel. 5120

13. Ewidencja dróg publicznych i obiektów mostowych

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

- ewidencja jest jawna, dostępna do wglądu w jednostce prowadzącej, informacje dostępne są również na telefon lub e-mail;

- Wydział Dróg i Mostów - tel. 1280

14. Centralny rejestr skarg i wniosków

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych;

- Kancelaria Urzędu Miasta – tel. 1220

15. Rejestr instytucji kultury

- ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

- ewidencja jest jawna, dostępna do wglądu w jednostce prowadzącej, informacje dostępne są również na telefon lub e-mail.

- Wydział Kultury i Kultury Fizycznej - tel. 6060

16. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie  stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

- ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

- ewidencja jest jawna, dostępna do wglądu w jednostce prowadzącej, informacje dostępne są również na telefon lub e-mail;

- Wydział Kultury i Kultury Fizycznej - tel. 6060

17. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych, rejestr dostępny w BIP w zakresie umożliwiającym jego publikację;

- Wydział Urbanistyki i Architektury - tel. 3181

18. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę, rozbiórkę

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych;

- Wydział Urbanistyki i Architektury - tel. 3181

19. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych dla postępowań do okresu: sierpień 2006r. Po tej dacie (wprowadzenie MPZP) ewidencja ta jest jawna dostępna do wglądu w jednostce prowadzącej, informacje dostępne są również na telefon lub e-mail;

- Wydział Urbanistyki i Architektury - tel. 3181

20. Rejestr wniosków dotyczących zmiany planu miejscowego

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych;

- Wydział Urbanistyki i Architektury - tel. 3181

21. Rejestr sporządzonych planów miejscowych

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- ewidencja jest jawna, dostępna do wglądu w jednostce prowadzącej, informacje dostępne są również na telefon lub e-mail;

- Wydział Urbanistyki i Architektury - tel. 3181

22. Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- ewidencja jest jawna, dostępna do wglądu w jednostce prowadzącej, informacje dostępne są również na telefon lub e-mail;

- Wydział Urbanistyki i Architektury - tel. 3181

23. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- ewidencja jest jawna, dostępna w BIP;

- Wydział Gospodarki Odpadami - tel. 3141

24. Ewidencja zbiorników bezodpływowych

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych;

- Wydział Gospodarki Odpadami - tel. 3141

25. Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych;

- Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - tel. 4061

26. Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

- dostęp ograniczony w związku z ochroną danych osobowych;

- Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - tel. 4051

27. Publiczny wykaz danych o środowisku

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

- ewidencja jest jawna, dostępna w BIP w katalogu "Ochrona środowiska" w menu przedmiotowym;

- Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - tel. 4060

28. Ewidencja etatów, wyposażenia, w tym środków przymusu bezpośredniego, broni palnej bojowej, urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego, środków technicznych  służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, pojazdów, wyników działań straży

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych;

- ewidencja jest jawna, dostępna do wglądu w jednostce prowadzącej, informacje dostępne są również na telefon lub e-mail;

- Straż Miejska - tel. 7200

29. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie miasta Ruda Śląska

- ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

- ewidencja jest jawna, dostępna pod linkiem u góry strony w Biuletynie Informacji Publicznej;

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - tel. 3122

30. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

- ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;

- ewidencja jest jawna, dostępna w BIP u dołu niniejszej strony;

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - tel. 3120

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Rejestry publiczne
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.01.2023 15:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
13.01.2021
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.01.2023 15:02

Rejestr zmian dokumentu

12.01.2023 15:02 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.01.2023 15:02 Dodano załącznik "Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę_od 2013 _do 2022.pdf"

(Barbara Cholewka)
12.01.2023 15:01 Usunięto załącznik Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od (2013 do 2021).pdf

(Barbara Cholewka)
05.01.2023 13:43 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.01.2023 13:43 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.01.2023 13:43 Dodano załącznik "Raport decyzji o pozwoleniu na budowę i
rozbiórkę od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
05.01.2023 13:42 Usunięto załącznik Raport decyzji o pozwoleniu na budowę
i rozbiórkę od 01.01.2022 r. do 30.11.2022 r..pdf

(Barbara Cholewka)
13.12.2022 13:40 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
13.12.2022 13:39 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
13.12.2022 13:39 Dodano załącznik "Raport decyzji o pozwoleniu na budowę i
rozbiórkę od 01.01.2022 r. do 30.11.2022 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
13.12.2022 13:36 Usunięto załącznik Raport decyzji o pozwoleniu na budowę
i rozbiórkę od 01.01.2022 r. do 31.10.2022 r..pdf

(Barbara Cholewka)
10.11.2022 17:33 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.11.2022 17:33 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.11.2022 17:33 Dodano załącznik "Raport decyzji o pozwoleniu na budowę i
rozbiórkę od 01.01.2022 r. do 31.10.2022 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
10.11.2022 17:32 Usunięto załącznik Raport decyzji o pozwoleniu na budowę
i rozbiórkę od 01.01.2022 r. do 31.09.2022 r..pdf

(Barbara Cholewka)
12.10.2022 08:49 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.10.2022 08:48 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.10.2022 08:48 Dodano załącznik "Raport decyzji o pozwoleniu na budowę i
rozbiórkę od 01.01.2022 r. do 31.09.2022 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
12.10.2022 08:48 Usunięto załącznik Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2022 r. do 31.08.2022 r..pdf

(Barbara Cholewka)
15.09.2022 08:43 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
15.09.2022 08:42 Dodano załącznik "Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
i rozbiórkę od 01.01.2022 r. do 31.08.2022 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
15.09.2022 08:42 Usunięto załącznik Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2022 r. do 31.07.2022
r.-1.pdf

(Barbara Cholewka)
05.08.2022 10:53 Edycja dokumentu (Katarzyna Lipowska)
05.08.2022 10:52 Dodano załącznik "Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
i rozbiórkę od 01.01.2022 r. do 31.07.2022 r.-1.pdf"

(Katarzyna Lipowska)
05.08.2022 10:52 Usunięto załącznik Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r..pdf

(Katarzyna Lipowska)
01.08.2022 09:31 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.08.2022 09:31 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.08.2022 09:31 Dodano załącznik "Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
i rozbiórkę od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
01.08.2022 09:30 Usunięto załącznik Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2022 do 31.05.2022 r..pdf

(Barbara Cholewka)
08.06.2022 10:15 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.06.2022 10:15 Dodano załącznik "Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
i rozbiórkę od 01.01.2022 do 31.05.2022 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
08.06.2022 10:14 Usunięto załącznik Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2022 r. do 30.04.2022 r..pdf

(Barbara Cholewka)
19.05.2022 14:16 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.05.2022 14:16 Usunięto załącznik Wykaz decyzji_pozwolenie na budowę
styczeń-grudzień 2021 r..pdf

(Barbara Cholewka)
19.05.2022 14:14 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.05.2022 14:13 Dodano załącznik "KRIK-MM 2022.pdf"
(Barbara Cholewka)
19.05.2022 14:13 Dodano załącznik "KRIK-MDK 2022.pdf"
(Barbara Cholewka)
19.05.2022 14:13 Dodano załącznik "KRIK-MCK 2022.pdf"
(Barbara Cholewka)
19.05.2022 14:13 Dodano załącznik "KRIK-MBP 2022.pdf"
(Barbara Cholewka)
19.05.2022 14:13 Dodano załącznik "KRIK- Śląski Teatr Impresaryjny
2021.pdf"

(Barbara Cholewka)
19.05.2022 14:11 Usunięto załącznik KRIK-MM 2021.pdf
(Barbara Cholewka)
19.05.2022 14:11 Usunięto załącznik KRIK-MCK 2021.pdf
(Barbara Cholewka)
19.05.2022 14:10 Usunięto załącznik KRIK-MBP 2021.pdf
(Barbara Cholewka)
19.05.2022 14:10 Usunięto załącznik KRIK-DK 2021.pdf
(Barbara Cholewka)
12.05.2022 08:27 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.05.2022 08:26 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.05.2022 08:26 Dodano załącznik "Ewidencja stowarzyszeń
zwykłych_2022_05_11.pdf"

(Barbara Cholewka)
12.05.2022 08:26 Usunięto załącznik Ewidencja stowarzyszeń
zwykłych_2022_04_15.pdf

(Barbara Cholewka)
10.05.2022 12:23 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.05.2022 12:22 Dodano załącznik "Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
i rozbiórkę od 01.01.2022 r. do 30.04.2022 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
10.05.2022 12:22 Usunięto załącznik Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r..pdf

(Barbara Cholewka)
05.05.2022 16:23 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.05.2022 16:23 Dodano załącznik "Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
i rozbiórkę od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
05.05.2022 16:22 Usunięto załącznik Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2022 r. do 28.02.2022 r..pdf

(Barbara Cholewka)
15.04.2022 10:57 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
15.04.2022 10:57 Dodano załącznik "Ewidencja stowarzyszeń
zwykłych_2022_04_15.pdf"

(Barbara Cholewka)
15.04.2022 10:56 Usunięto załącznik Ewidencja stowarzyszeń
zwykłych_2022_03_25.pdf

(Barbara Cholewka)
25.03.2022 13:16 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
25.03.2022 13:16 Dodano załącznik "Ewidencja stowarzyszeń
zwykłych_2022_03_25.pdf"

(Barbara Cholewka)
25.03.2022 13:15 Usunięto załącznik Ewidencja stowarzyszeń
zwykłych_2022_03_21.pdf

(Barbara Cholewka)
22.03.2022 13:51 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.03.2022 13:51 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.03.2022 13:50 Dodano załącznik "Ewidencja stowarzyszeń
zwykłych_2022_03_21.pdf"

(Barbara Cholewka)
22.03.2022 13:49 Usunięto załącznik Ewidencja stowarzyszeń
zwykłych_2022_03_17.pdf

(Barbara Cholewka)
18.03.2022 08:15 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.03.2022 08:14 Dodano załącznik "Ewidencja stowarzyszeń
zwykłych_2022_03_17.pdf"

(Barbara Cholewka)
18.03.2022 08:14 Usunięto załącznik Ewidencja stowarzyszeń
zwykłych_2021_12_17.pdf

(Barbara Cholewka)
10.03.2022 13:08 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.03.2022 13:07 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.03.2022 13:06 Dodano załącznik "Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
i rozbiórkę od 01.01.2022 r. do 28.02.2022 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
10.03.2022 13:06 Usunięto załącznik Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2022 r. do 31.01.2022 r..pdf

(Barbara Cholewka)
10.02.2022 13:54 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.02.2022 13:54 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.02.2022 13:53 Dodano załącznik "Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
i rozbiórkę od 01.01.2022 r. do 31.01.2022 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
01.02.2022 12:46 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.02.2022 12:45 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.02.2022 12:44 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.02.2022 12:12 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
13.01.2022 14:13 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
13.01.2022 14:13 Dodano załącznik "Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
i rozbiórkę od (2013 do 2021).pdf"

(Barbara Cholewka)
13.01.2022 14:12 Usunięto załącznik Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od (2013 do 2020).pdf

(Barbara Cholewka)
13.01.2022 11:25 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
13.01.2022 11:24 Dodano załącznik "Wykaz decyzji_pozwolenie na budowę
styczeń-grudzień 2021 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
13.01.2022 11:24 Usunięto załącznik Wykaz decyzji_pozwolenie na budowę
styczeń_listopad 2021 r..pdf

(Barbara Cholewka)
17.12.2021 11:25 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.12.2021 11:24 Dodano załącznik "Ewidencja stowarzyszeń
zwykłych_2021_12_17.pdf"

(Barbara Cholewka)
17.12.2021 11:24 Usunięto załącznik Ewidencja stowarzyszeń
zwykłych_2021_07_23.pdf

(Barbara Cholewka)
13.12.2021 14:21 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
13.12.2021 14:19 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
13.12.2021 14:19 Dodano załącznik "Wykaz decyzji_pozwolenie na budowę
styczeń_listopad 2021 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
13.12.2021 14:19 Usunięto załącznik Wykaz decyzji_pozwolenie na budowę
styczeń_październik 2021 r..pdf

(Barbara Cholewka)
09.11.2021 08:42 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.11.2021 08:42 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.11.2021 08:42 Dodano załącznik "Wykaz decyzji_pozwolenie na budowę
styczeń_październik 2021 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
09.11.2021 08:41 Usunięto załącznik Wykaz decyzji_pozwolenie na budowę
styczeń_wrzesień 2021 r..pdf

(Barbara Cholewka)
05.10.2021 08:52 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.10.2021 08:51 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.10.2021 08:51 Dodano załącznik "Wykaz decyzji_pozwolenie na budowę
styczeń_wrzesień 2021 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
05.10.2021 08:51 Usunięto załącznik Wykaz decyzji _pozwolenie na
budowę_styczeń - sierpień 2021 r..pdf

(Barbara Cholewka)
09.09.2021 09:07 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.09.2021 09:07 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.09.2021 09:06 Dodano załącznik "KRIK-MM 2021.pdf"
(Barbara Cholewka)
09.09.2021 09:06 Dodano załącznik "KRIK-MCK 2021.pdf"
(Barbara Cholewka)
09.09.2021 09:06 Dodano załącznik "KRIK-MBP 2021.pdf"
(Barbara Cholewka)
09.09.2021 09:06 Dodano załącznik "KRIK-DK 2021.pdf"
(Barbara Cholewka)
09.09.2021 09:05 Usunięto załącznik KRIK -MBP stan na 28.08.2019 r..pdf
(Barbara Cholewka)
09.09.2021 09:05 Usunięto załącznik KRIK -MCK stan na 28.08.2019 r..pdf
(Barbara Cholewka)
09.09.2021 09:05 Usunięto załącznik KRIK -MUZEUM stan na 28.08.2019 r..pdf
(Barbara Cholewka)
09.09.2021 09:05 Usunięto załącznik KRIK-DK stan na 28.08.2019 r..pdf
(Barbara Cholewka)
03.09.2021 10:02 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
03.09.2021 10:02 Dodano załącznik "Wykaz decyzji _pozwolenie na
budowę_styczeń - sierpień 2021 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
03.09.2021 10:01 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
03.09.2021 10:00 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
03.09.2021 09:59 Usunięto załącznik Wykaz decyzji_pozwolenie na budowę
_styczeń-lipiec 2021 r..pdf

(Barbara Cholewka)
12.08.2021 10:58 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.08.2021 10:58 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.08.2021 10:51 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.08.2021 10:50 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.08.2021 14:09 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.08.2021 14:08 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.08.2021 14:08 Dodano załącznik "Wykaz decyzji_pozwolenie na budowę
_styczeń-lipiec 2021 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
02.08.2021 14:08 Usunięto załącznik Wykaz decyzji_pozwolenie na
budowę_styczeń-czerwiec 2021 r..pdf

(Barbara Cholewka)
23.07.2021 11:57 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
23.07.2021 11:57 Dodano załącznik "Ewidencja stowarzyszeń
zwykłych_2021_07_23.pdf"

(Barbara Cholewka)
23.07.2021 11:57 Usunięto załącznik Ewidencja stowarzyszeń
zwykłych_2021_07_20.pdf

(Barbara Cholewka)
20.07.2021 13:50 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
20.07.2021 13:34 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
20.07.2021 13:34 Dodano załącznik "Ewidencja stowarzyszeń
zwykłych_2021_07_20.pdf"

(Barbara Cholewka)
20.07.2021 13:33 Usunięto załącznik Ewidencja stowarzyszeń
zwykłych_2021_06_30.pdf

(Barbara Cholewka)
06.07.2021 15:31 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
06.07.2021 15:31 Dodano załącznik "Wykaz decyzji_pozwolenie na
budowę_styczeń-czerwiec 2021 r..pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
06.07.2021 15:30 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
06.07.2021 14:55 Usunięto załącznik Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2021 r. do 31.05.2021 r..pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
30.06.2021 11:32 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.06.2021 11:32 Dodano załącznik "Ewidencja stowarzyszeń
zwykłych_2021_06_30.pdf"

(Barbara Cholewka)
30.06.2021 11:32 Usunięto załącznik Ewidencja stowarzyszeń
zwykłych_2021_06_01.pdf

(Barbara Cholewka)
29.06.2021 12:54 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.06.2021 12:54 Usunięto załącznik Rejestr OSK (30.04.2021).pdf
(Barbara Cholewka)
29.06.2021 12:54 Usunięto załącznik Rejestr SKP (30.04.2021).pdf
(Barbara Cholewka)
29.06.2021 09:05 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.06.2021 09:05 Dodano załącznik "Rejestr SKP.pdf"
(Barbara Cholewka)
29.06.2021 09:05 Dodano załącznik "Rejestr OSK.pdf"
(Barbara Cholewka)
29.06.2021 09:04 Usunięto załącznik Ewidencja instruktorów
(30.04.2021).pdf

(Barbara Cholewka)
29.06.2021 09:04 Usunięto załącznik Ewidencja wykładowców
(30.04.2021).pdf

(Barbara Cholewka)
10.06.2021 16:56 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.06.2021 16:56 Dodano załącznik "Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
i rozbiórkę od 01.01.2021 r. do 31.05.2021 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
10.06.2021 16:54 Usunięto załącznik Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r..pdf

(Barbara Cholewka)
02.06.2021 08:58 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.06.2021 08:57 Dodano załącznik "Ewidencja stowarzyszeń
zwykłych_2021_06_01.pdf"

(Barbara Cholewka)
02.06.2021 08:57 Usunięto załącznik Ewidencja stowarzyszeń
zwykłych_2021_03_19.pdf

(Barbara Cholewka)
06.05.2021 15:37 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.05.2021 15:37 Dodano załącznik "Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
i rozbiórkę od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
06.05.2021 15:36 Usunięto załącznik Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r..pdf

(Barbara Cholewka)
05.05.2021 13:52 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.05.2021 13:52 Dodano załącznik "Rejestr SKP (30.04.2021).pdf"
(Barbara Cholewka)
05.05.2021 13:52 Dodano załącznik "Rejestr OSK (30.04.2021).pdf"
(Barbara Cholewka)
05.05.2021 13:52 Dodano załącznik "Ewidencja wykładowców
(30.04.2021).pdf"

(Barbara Cholewka)
05.05.2021 13:52 Dodano załącznik "Ewidencja instruktorów
(30.04.2021).pdf"

(Barbara Cholewka)
05.05.2021 13:51 Usunięto załącznik Ewidencja instruktorów
(31.03.2021).pdf

(Barbara Cholewka)
05.05.2021 13:50 Usunięto załącznik Ewidencja wykładowców
(31.03.2021).pdf

(Barbara Cholewka)
05.05.2021 13:49 Usunięto załącznik Rejestr OSK (31.03.2021).pdf
(Barbara Cholewka)
05.05.2021 13:49 Usunięto załącznik Rejestr SKP (31.03.2021).pdf
(Barbara Cholewka)
12.04.2021 15:10 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.04.2021 15:09 Dodano załącznik "Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
i rozbiórkę od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
12.04.2021 15:09 Usunięto załącznik Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2021 r. do 28.02. 2021 r..pdf

(Barbara Cholewka)
08.04.2021 08:22 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.04.2021 08:22 Dodano załącznik "Rejestr SKP (31.03.2021).pdf"
(Barbara Cholewka)
08.04.2021 08:22 Dodano załącznik "Rejestr OSK (31.03.2021).pdf"
(Barbara Cholewka)
08.04.2021 08:22 Dodano załącznik "Ewidencja wykładowców
(31.03.2021).pdf"

(Barbara Cholewka)
08.04.2021 08:22 Dodano załącznik "Ewidencja instruktorów
(31.03.2021).pdf"

(Barbara Cholewka)
08.04.2021 08:21 Usunięto załącznik Ewidencja instruktorów
(28.02.2021).pdf

(Barbara Cholewka)
08.04.2021 08:20 Usunięto załącznik Ewidencja wykładowców
(28.02.2021).pdf

(Barbara Cholewka)
08.04.2021 08:20 Usunięto załącznik Rejestr OSK (28.02.2021).pdf
(Barbara Cholewka)
08.04.2021 08:20 Usunięto załącznik Rejestr SKP (28.02.2021).pdf
(Barbara Cholewka)
01.04.2021 11:03 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.04.2021 11:03 Dodano załącznik "Ewidencja stowarzyszeń
zwykłych_2021_03_19.pdf"

(Barbara Cholewka)
01.04.2021 11:02 Usunięto załącznik Ewidencja stowarzyszeń
zwykłych_2020_12_15.pdf

(Barbara Cholewka)
10.03.2021 13:22 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.03.2021 13:21 Dodano załącznik "Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
i rozbiórkę od 01.01.2021 r. do 28.02. 2021 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
04.03.2021 11:37 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.03.2021 11:36 Dodano załącznik "Rejestr SKP (28.02.2021).pdf"
(Barbara Cholewka)
04.03.2021 11:36 Dodano załącznik "Rejestr OSK (28.02.2021).pdf"
(Barbara Cholewka)
04.03.2021 11:36 Dodano załącznik "Ewidencja wykładowców
(28.02.2021).pdf"

(Barbara Cholewka)
04.03.2021 11:36 Dodano załącznik "Ewidencja instruktorów
(28.02.2021).pdf"

(Barbara Cholewka)
04.03.2021 11:35 Usunięto załącznik Ewidencja instruktorów
(31.01.2021).pdf

(Barbara Cholewka)
04.03.2021 11:35 Usunięto załącznik Ewidencja wykładowców
(31.01.2021).pdf

(Barbara Cholewka)
04.03.2021 11:35 Usunięto załącznik Rejestr OSK (31.01.2021).pdf
(Barbara Cholewka)
04.03.2021 11:34 Usunięto załącznik Rejestr SKP (31.01.2021).pdf
(Barbara Cholewka)
04.03.2021 11:34 Usunięto załącznik Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r..pdf

(Barbara Cholewka)
02.03.2021 11:23 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.03.2021 11:23 Dodano załącznik "Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
i rozbiórkę od 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
02.03.2021 11:22 Usunięto załącznik Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2021 r. do 31.01.2021 r..pdf

(Barbara Cholewka)
04.02.2021 14:56 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.02.2021 14:50 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.02.2021 14:49 Dodano załącznik "Rejestr SKP (31.01.2021).pdf"
(Barbara Cholewka)
04.02.2021 14:49 Dodano załącznik "Rejestr OSK (31.01.2021).pdf"
(Barbara Cholewka)
04.02.2021 14:49 Dodano załącznik "Ewidencja wykładowców
(31.01.2021).pdf"

(Barbara Cholewka)
04.02.2021 14:49 Dodano załącznik "Ewidencja instruktorów
(31.01.2021).pdf"

(Barbara Cholewka)
04.02.2021 14:48 Usunięto załącznik Rejestr OSK (31.12.2020).pdf
(Barbara Cholewka)
04.02.2021 14:48 Usunięto załącznik Rejestr SKP (31.12.2020).pdf
(Barbara Cholewka)
04.02.2021 14:48 Usunięto załącznik Ewidencja instruktorów
(31.12.2020).pdf

(Barbara Cholewka)
04.02.2021 14:48 Usunięto załącznik Ewidencja wykładowców
(31.12.2020).pdf

(Barbara Cholewka)
03.02.2021 10:48 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
03.02.2021 10:48 Dodano załącznik "Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
i rozbiórkę od 01.01.2021 r. do 31.01.2021 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
03.02.2021 10:47 Usunięto załącznik Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2020 r. do 31. 12.2020 r..pdf

(Barbara Cholewka)
21.01.2021 12:23 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 12:23 Dodano załącznik "Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
i rozbiórkę od (2013 do 2020).pdf"

(Barbara Cholewka)
21.01.2021 12:22 Usunięto załącznik Rejestr o pozwoleniu na budowę od
(2013-2019).pdf

(Barbara Cholewka)
21.01.2021 12:21 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2021 12:21 Dodano załącznik "Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
i rozbiórkę od 01.01.2020 r. do 31. 12.2020 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
21.01.2021 12:20 Usunięto załącznik Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2020 r..pdf

(Barbara Cholewka)
18.01.2021 13:14 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.01.2021 13:14 Dodano załącznik "Ewidencja wykładowców
(31.12.2020).pdf"

(Barbara Cholewka)
18.01.2021 13:14 Dodano załącznik "Ewidencja instruktorów
(31.12.2020).pdf"

(Barbara Cholewka)
18.01.2021 13:14 Dodano załącznik "Rejestr SKP (31.12.2020).pdf"
(Barbara Cholewka)
18.01.2021 13:14 Dodano załącznik "Rejestr OSK (31.12.2020).pdf"
(Barbara Cholewka)
18.01.2021 13:13 Usunięto załącznik Ewidencja instruktorów
(30.09.2020).pdf

(Barbara Cholewka)
18.01.2021 13:12 Usunięto załącznik Ewidencja wykładowców
(30.09.2020).pdf

(Barbara Cholewka)
18.01.2021 13:12 Usunięto załącznik Rejestr OSK (30.09.2020).pdf
(Barbara Cholewka)
18.01.2021 13:12 Usunięto załącznik Rejestr SKP (30.09.2020).pdf
(Barbara Cholewka)
15.12.2020 10:45 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
15.12.2020 10:45 Dodano załącznik "Ewidencja stowarzyszeń
zwykłych_2020_12_15.pdf"

(Barbara Cholewka)
15.12.2020 10:45 Usunięto załącznik Ewidencja stowarzyszeń
zwykłych_2020_09_28.pdf

(Barbara Cholewka)
13.10.2020 08:24 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
13.10.2020 08:24 Dodano załącznik "Rejestr SKP (30.09.2020).pdf"
(Barbara Cholewka)
13.10.2020 08:24 Dodano załącznik "Rejestr OSK (30.09.2020).pdf"
(Barbara Cholewka)
13.10.2020 08:24 Dodano załącznik "Ewidencja wykładowców
(30.09.2020).pdf"

(Barbara Cholewka)
13.10.2020 08:24 Dodano załącznik "Ewidencja instruktorów
(30.09.2020).pdf"

(Barbara Cholewka)
13.10.2020 08:23 Usunięto załącznik Ewidencja instruktorów
(31.07.2020).pdf

(Barbara Cholewka)
13.10.2020 08:23 Usunięto załącznik Ewidencja wykładowców
(31.07.2020).pdf

(Barbara Cholewka)
13.10.2020 08:22 Usunięto załącznik Rejestr OSK (31.07.2020).pdf
(Barbara Cholewka)
13.10.2020 08:22 Usunięto załącznik Rejestr SKP (31.07.2020).pdf
(Barbara Cholewka)
01.10.2020 11:29 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.10.2020 11:28 Dodano załącznik "Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
i rozbiórkę od 01.01.2020 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
01.10.2020 11:27 Usunięto załącznik Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiorkę od 01.01.2020 r..pdf

(Barbara Cholewka)
29.09.2020 14:37 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.09.2020 14:37 Dodano załącznik "Ewidencja stowarzyszeń
zwykłych_2020_09_28.pdf"

(Barbara Cholewka)
29.09.2020 14:37 Usunięto załącznik EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ
ZWYKŁYCH_2020_09_01.pdf

(Barbara Cholewka)
01.09.2020 14:36 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.09.2020 14:36 Dodano załącznik "zał - EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ
ZWYKŁYCH_2020_09_01.pdf"

(Barbara Cholewka)
01.09.2020 14:36 Usunięto załącznik zał - EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ
ZWYKŁYCH_2020_03_10.pdf

(Barbara Cholewka)
01.09.2020 13:14 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.09.2020 13:13 Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiorkę od 01.01.2020 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
01.09.2020 13:13 Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2020 r..pdf

(Barbara Cholewka)
04.08.2020 12:39 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.08.2020 12:39 Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2020 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
04.08.2020 12:38 Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę.pdf

(Barbara Cholewka)
04.08.2020 12:29 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.08.2020 12:28 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (31.07.2020).pdf"
(Barbara Cholewka)
04.08.2020 12:28 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (31.07.2020).pdf"
(Barbara Cholewka)
04.08.2020 12:28 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(31.07.2020).pdf"

(Barbara Cholewka)
04.08.2020 12:28 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(31.07.2020).pdf"

(Barbara Cholewka)
04.08.2020 12:27 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(30.06.2020).pdf

(Barbara Cholewka)
04.08.2020 12:27 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(30.06.2020).pdf

(Barbara Cholewka)
04.08.2020 12:27 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (30.06.2020).pdf
(Barbara Cholewka)
04.08.2020 12:27 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (30.06.2020).pdf
(Barbara Cholewka)
21.07.2020 15:15 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.07.2020 15:13 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.07.2020 10:41 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.07.2020 10:41 Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę.pdf"

(Barbara Cholewka)
02.07.2020 10:41 Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2020 r..pdf

(Barbara Cholewka)
01.07.2020 12:44 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.07.2020 12:43 Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2020 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
01.07.2020 12:43 Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2020 r..pdf

(Barbara Cholewka)
01.07.2020 10:25 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.07.2020 10:24 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (30.06.2020).pdf"
(Barbara Cholewka)
01.07.2020 10:24 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (30.06.2020).pdf"
(Barbara Cholewka)
01.07.2020 10:24 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(30.06.2020).pdf"

(Barbara Cholewka)
01.07.2020 10:24 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(30.06.2020).pdf"

(Barbara Cholewka)
01.07.2020 10:23 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(31.05.2020).pdf

(Barbara Cholewka)
01.07.2020 10:23 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(31.05.2020).pdf

(Barbara Cholewka)
01.07.2020 10:23 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (31.05.2020).pdf
(Barbara Cholewka)
01.07.2020 10:22 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (31.05.2020).pdf
(Barbara Cholewka)
26.06.2020 10:43 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.06.2020 10:33 Usunięto załącznik zał - Rejestr żłobków i klubów
dziecięcych - 02.12.2019 R..pdf

(Barbara Cholewka)
04.06.2020 16:34 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.06.2020 16:34 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (31.05.2020).pdf"
(Barbara Cholewka)
04.06.2020 16:34 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (31.05.2020).pdf"
(Barbara Cholewka)
04.06.2020 16:34 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(31.05.2020).pdf"

(Barbara Cholewka)
04.06.2020 16:34 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(31.05.2020).pdf"

(Barbara Cholewka)
04.06.2020 16:33 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(30.04.2020).pdf

(Barbara Cholewka)
04.06.2020 16:33 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(30.04.2020).pdf

(Barbara Cholewka)
04.06.2020 16:33 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (30.04.2020).pdf
(Barbara Cholewka)
04.06.2020 16:33 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (30.04.2020).pdf
(Barbara Cholewka)
03.06.2020 11:00 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
03.06.2020 11:00 Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2020 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
03.06.2020 10:59 Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2020 r..pdf

(Barbara Cholewka)
08.05.2020 08:36 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.05.2020 08:36 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (30.04.2020).pdf"
(Barbara Cholewka)
08.05.2020 08:36 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (30.04.2020).pdf"
(Barbara Cholewka)
08.05.2020 08:36 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(30.04.2020).pdf"

(Barbara Cholewka)
08.05.2020 08:36 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(30.04.2020).pdf"

(Barbara Cholewka)
08.05.2020 08:35 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(03.04.2020).pdf

(Barbara Cholewka)
08.05.2020 08:35 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(03.04.2020).pdf

(Barbara Cholewka)
08.05.2020 08:34 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (03.04.2020).pdf
(Barbara Cholewka)
08.05.2020 08:34 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (03.04.2020).pdf
(Barbara Cholewka)
05.05.2020 09:09 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.05.2020 09:09 Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2020 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
05.05.2020 09:08 Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2020 r..pdf

(Barbara Cholewka)
14.04.2020 09:52 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
14.04.2020 09:52 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (03.04.2020).pdf"
(Barbara Cholewka)
14.04.2020 09:52 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (03.04.2020).pdf"
(Barbara Cholewka)
14.04.2020 09:52 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(03.04.2020).pdf"

(Barbara Cholewka)
14.04.2020 09:52 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(03.04.2020).pdf"

(Barbara Cholewka)
14.04.2020 09:51 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(29.02.2020).pdf

(Barbara Cholewka)
14.04.2020 09:51 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(29.02.2020).pdf

(Barbara Cholewka)
14.04.2020 09:51 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (29.02.2020).pdf
(Barbara Cholewka)
14.04.2020 09:50 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (29.02.2020).pdf
(Barbara Cholewka)
09.04.2020 10:04 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.04.2020 10:04 Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2020 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
09.04.2020 10:03 Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2020 r..pdf

(Barbara Cholewka)
12.03.2020 08:03 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.03.2020 08:03 Dodano załącznik "zał - EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ
ZWYKŁYCH_2020_03_10.pdf"

(Barbara Cholewka)
12.03.2020 08:03 Usunięto załącznik zał - EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ
ZWYKŁYCH_2020_03_05.pdf

(Barbara Cholewka)
05.03.2020 16:48 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2020 16:47 Dodano załącznik "zał - EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ
ZWYKŁYCH_2020_03_05.pdf"

(Barbara Cholewka)
05.03.2020 16:47 Usunięto załącznik zał - EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ
ZWYKŁYCH_2020_02_17.pdf

(Barbara Cholewka)
02.03.2020 12:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.03.2020 12:30 Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2020 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
02.03.2020 12:29 Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2020 r..pdf

(Barbara Cholewka)
02.03.2020 12:23 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.03.2020 12:23 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (29.02.2020).pdf"
(Barbara Cholewka)
02.03.2020 12:23 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (29.02.2020).pdf"
(Barbara Cholewka)
02.03.2020 12:23 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(29.02.2020).pdf"

(Barbara Cholewka)
02.03.2020 12:23 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(29.02.2020).pdf"

(Barbara Cholewka)
02.03.2020 12:23 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(31.01.2020).pdf

(Barbara Cholewka)
02.03.2020 12:22 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(31.01.2020).pdf

(Barbara Cholewka)
02.03.2020 12:22 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (31.01.2020).pdf
(Barbara Cholewka)
02.03.2020 12:22 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (31.01.2020).pdf
(Barbara Cholewka)
20.02.2020 15:31 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
20.02.2020 15:31 Usunięto załącznik zał - REJESTR PLACÓWEK WSPARCIA
DZIENNEGO_2015r..pdf

(Barbara Cholewka)
17.02.2020 11:52 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.02.2020 11:52 Dodano załącznik "zał - EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ
ZWYKŁYCH_2020_02_17.pdf"

(Barbara Cholewka)
17.02.2020 11:51 Usunięto załącznik zał - EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ
ZWYKŁYCH_2020_02_12.pdf

(Barbara Cholewka)
12.02.2020 14:26 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.02.2020 14:26 Dodano załącznik "zał - EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ
ZWYKŁYCH_2020_02_12.pdf"

(Barbara Cholewka)
12.02.2020 14:25 Usunięto załącznik zał - EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ
ZWYKŁYCH_2020_02_06.pdf

(Barbara Cholewka)
06.02.2020 17:19 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.02.2020 17:19 Dodano załącznik "zał - EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ
ZWYKŁYCH_2020_02_06.pdf"

(Barbara Cholewka)
06.02.2020 17:18 Usunięto załącznik zał - EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ
ZWYKŁYCH_2020_01_22.pdf

(Barbara Cholewka)
05.02.2020 09:26 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.02.2020 09:26 Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2020 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
04.02.2020 08:44 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.02.2020 08:44 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (31.01.2020).pdf"
(Barbara Cholewka)
04.02.2020 08:44 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (31.01.2020).pdf"
(Barbara Cholewka)
04.02.2020 08:44 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(31.01.2020).pdf"

(Barbara Cholewka)
04.02.2020 08:44 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(31.01.2020).pdf"

(Barbara Cholewka)
04.02.2020 08:43 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(02.01.2020).pdf

(Barbara Cholewka)
04.02.2020 08:43 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(31.12.2019).pdf

(Barbara Cholewka)
04.02.2020 08:42 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (31.12.2019).pdf
(Barbara Cholewka)
04.02.2020 08:42 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (31.12.2019).pdf
(Barbara Cholewka)
27.01.2020 12:21 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
27.01.2020 12:21 Dodano załącznik "zał - Rejestr o pozwoleniu na budowę
od (2013-2019).pdf"

(Barbara Cholewka)
27.01.2020 12:20 Usunięto załącznik zał - Rejest decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2019 r..pdf

(Barbara Cholewka)
27.01.2020 12:20 Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozwolenia
na budowę od (2013-2018).pdf

(Barbara Cholewka)
22.01.2020 12:43 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.01.2020 12:42 Dodano załącznik "zał - EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ
ZWYKŁYCH_2020_01_22.pdf"

(Barbara Cholewka)
22.01.2020 12:42 Usunięto załącznik zał - EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ
ZWYKŁYCH_2020_01_16.pdf

(Barbara Cholewka)
16.01.2020 14:14 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2020 14:13 Dodano załącznik "zał - EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ
ZWYKŁYCH_2020_01_16.pdf"

(Barbara Cholewka)
16.01.2020 14:13 Usunięto załącznik zał - EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ
ZWYKŁYCH_2019_11_04.pdf

(Barbara Cholewka)
13.01.2020 15:39 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
13.01.2020 15:39 Dodano załącznik "zał - Rejest decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2019 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
13.01.2020 15:38 Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2019 r..pdf

(Barbara Cholewka)
07.01.2020 10:18 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.01.2020 10:18 Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozwolenia na
budowę od (2013-2018).pdf"

(Barbara Cholewka)
07.01.2020 10:17 Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozwolenie na
budowę i rozbiórkę 01.01.2018 - 31.12.2018.pdf

(Barbara Cholewka)
07.01.2020 10:17 Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozw. na
budowę i rozbiórkę (2013-2017).pdf

(Barbara Cholewka)
07.01.2020 08:26 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.01.2020 08:26 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (31.12.2019).pdf"
(Barbara Cholewka)
07.01.2020 08:26 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (31.12.2019).pdf"
(Barbara Cholewka)
07.01.2020 08:26 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(31.12.2019).pdf"

(Barbara Cholewka)
07.01.2020 08:26 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(02.01.2020).pdf"

(Barbara Cholewka)
07.01.2020 08:25 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(30.11.2019).pdf

(Barbara Cholewka)
07.01.2020 08:25 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(30.11.2019).pdf

(Barbara Cholewka)
07.01.2020 08:25 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (30.11.2019).pdf
(Barbara Cholewka)
07.01.2020 08:25 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (30.11.2019).pdf
(Barbara Cholewka)
13.12.2019 12:26 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
13.12.2019 12:24 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.12.2019 10:01 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.12.2019 10:00 Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2019 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
09.12.2019 10:00 Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2019 r..pdf

(Barbara Cholewka)
05.12.2019 14:25 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.12.2019 14:24 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (30.11.2019).pdf"
(Barbara Cholewka)
05.12.2019 14:24 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (30.11.2019).pdf"
(Barbara Cholewka)
05.12.2019 14:24 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(30.11.2019).pdf"

(Barbara Cholewka)
05.12.2019 14:24 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(30.11.2019).pdf"

(Barbara Cholewka)
05.12.2019 14:22 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(31.10.2019).pdf

(Barbara Cholewka)
05.12.2019 14:22 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(31.10.2019).pdf

(Barbara Cholewka)
05.12.2019 14:21 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (31.10.2019).pdf
(Barbara Cholewka)
05.12.2019 14:21 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (31.10.2019).pdf
(Barbara Cholewka)
02.12.2019 15:26 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.12.2019 15:26 Dodano załącznik "zał - Rejestr żłobków i klubów
dziecięcych - 02.12.2019 R..pdf"

(Barbara Cholewka)
02.12.2019 15:25 Usunięto załącznik zał - Rejestr żłobków i klubów
dziecięcych - 05.11.2019 r..pdf

(Barbara Cholewka)
06.11.2019 09:17 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.11.2019 09:17 Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2019 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
06.11.2019 09:16 Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2019 r..pdf

(Barbara Cholewka)
05.11.2019 15:08 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.11.2019 15:08 Dodano załącznik "zał - Rejestr żłobków i klubów
dziecięcych - 05.11.2019 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
05.11.2019 15:07 Usunięto załącznik zał - Rejestr żłobków i klubów
dziecięcych - 23.01.2019 r..pdf

(Barbara Cholewka)
05.11.2019 14:35 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.11.2019 14:34 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (31.10.2019).pdf"
(Barbara Cholewka)
05.11.2019 14:34 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (31.10.2019).pdf"
(Barbara Cholewka)
05.11.2019 14:34 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(31.10.2019).pdf"

(Barbara Cholewka)
05.11.2019 14:34 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(31.10.2019).pdf"

(Barbara Cholewka)
05.11.2019 14:34 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(30.09.2019).pdf

(Barbara Cholewka)
05.11.2019 14:33 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(30.09.2019).pdf

(Barbara Cholewka)
05.11.2019 14:33 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (30.09.2019).pdf
(Barbara Cholewka)
05.11.2019 14:33 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (30.09.2019).pdf
(Barbara Cholewka)
05.11.2019 13:55 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.11.2019 13:54 Dodano załącznik "zał - EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ
ZWYKŁYCH_2019_11_04.pdf"

(Barbara Cholewka)
05.11.2019 13:53 Usunięto załącznik zał. - EWIDENCJA STOWARZYSZEN
ZWYKLYCH_2019_08_19.pdf

(Barbara Cholewka)
01.10.2019 14:05 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.10.2019 14:05 Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2019 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
01.10.2019 14:05 Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2019 r..pdf

(Barbara Cholewka)
01.10.2019 12:17 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.10.2019 12:17 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (30.09.2019).pdf"
(Barbara Cholewka)
01.10.2019 12:17 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (30.09.2019).pdf"
(Barbara Cholewka)
01.10.2019 12:17 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(30.09.2019).pdf"

(Barbara Cholewka)
01.10.2019 12:17 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(30.09.2019).pdf"

(Barbara Cholewka)
01.10.2019 12:16 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(30.08.2019).pdf

(Barbara Cholewka)
01.10.2019 12:16 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(30.08.2019).pdf

(Barbara Cholewka)
01.10.2019 12:16 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (30.08.2019).pdf
(Barbara Cholewka)
01.10.2019 12:15 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (30.08.2019).pdf
(Barbara Cholewka)
09.09.2019 08:37 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.09.2019 08:34 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (30.08.2019).pdf"
(Barbara Cholewka)
09.09.2019 08:34 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (30.08.2019).pdf"
(Barbara Cholewka)
09.09.2019 08:34 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(30.08.2019).pdf"

(Barbara Cholewka)
09.09.2019 08:34 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(30.08.2019).pdf"

(Barbara Cholewka)
09.09.2019 08:33 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(31.07.2019).pdf

(Barbara Cholewka)
09.09.2019 08:32 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(31.07.2019).pdf

(Barbara Cholewka)
09.09.2019 08:32 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (31.07.2019).pdf
(Barbara Cholewka)
09.09.2019 08:32 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (31.07.2019).pdf
(Barbara Cholewka)
02.09.2019 10:18 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.09.2019 10:18 Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2019 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
02.09.2019 10:16 Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2019 r..pdf

(Barbara Cholewka)
02.09.2019 10:14 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.09.2019 10:14 Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2019 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
02.09.2019 10:14 Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2019 r..pdf

(Barbara Cholewka)
29.08.2019 11:24 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.08.2019 11:24 Dodano załącznik "zał - KRIK-DK stan na 28.08.2019
r..pdf"

(Barbara Cholewka)
29.08.2019 11:24 Dodano załącznik "zał - KRIK -MUZEUM stan na 28.08.2019
r..pdf"

(Barbara Cholewka)
29.08.2019 11:24 Dodano załącznik "zał - KRIK -MCK stan na 28.08.2019
r..pdf"

(Barbara Cholewka)
29.08.2019 11:24 Dodano załącznik "zał - KRIK -MBP stan na 28.08.2019
r..pdf"

(Barbara Cholewka)
29.08.2019 11:11 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.08.2019 11:11 Usunięto załącznik zał -
Rejestr_działalnosci_regulowanej_w_zakresie_odbierania_odpa
dow_komunalnych.pdf

(Barbara Cholewka)
29.08.2019 11:08 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.08.2019 11:08 Usunięto załącznik zał - KRIK - Dom Kultury - stan na
dzień 15.05.2018.doc

(Barbara Cholewka)
29.08.2019 11:08 Usunięto załącznik zał - KRIK - Miejska Biblioteka
Publiczna - stan na 15.05.2018.doc

(Barbara Cholewka)
29.08.2019 11:07 Usunięto załącznik zał - KRIK - Muzeum Miejskie - stan
na 15.05.2018.doc

(Barbara Cholewka)
29.08.2019 11:07 Usunięto załącznik zał - KRIK - Miejskie Centrum Kultury
- stan na 15.05.2018.doc

(Barbara Cholewka)
19.08.2019 12:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Kielak)
19.08.2019 12:37 Dodano załącznik "zał. - EWIDENCJA STOWARZYSZEN
ZWYKLYCH_2019_08_19.pdf"

(Agnieszka Kielak)
19.08.2019 12:37 Usunięto załącznik zał - EWIDENCJA STOWARZYSZEN
ZWYKŁYCH_2019_01_15.pdf

(Agnieszka Kielak)
08.08.2019 12:45 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.08.2019 12:45 Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę od 01.01.2019 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
08.08.2019 12:45 Usunięto załącznik zał - Pozwolenia na budowę -
01.01.2019-31.01.2019.pdf

(Barbara Cholewka)
08.08.2019 12:44 Usunięto załącznik zał - Pozwolenia na budowę od 01.02.
2019 do 28.02.2019.pdf

(Barbara Cholewka)
08.08.2019 12:44 Usunięto załącznik zał - Pozwolenia na budowę -
01.03.2019 -31.03.2019.pdf

(Barbara Cholewka)
08.08.2019 12:44 Usunięto załącznik zał - Pozwolenia na budowę - od
01.04.2019 do 30.04.2019.pdf

(Barbara Cholewka)
08.08.2019 12:44 Usunięto załącznik zał - Pozwolenia na budowę od
01.05.2019 do 31.05.2019 r..pdf

(Barbara Cholewka)
08.08.2019 12:44 Usunięto załącznik zał - pozwolenia na budowę
01.06.2019 r. - 30.06.2019 r..pdf

(Barbara Cholewka)
08.08.2019 12:43 Usunięto załącznik zał - Pozwolenia na budowę od
01.07.2019 do 31.07.2019 r.pdf

(Barbara Cholewka)
06.08.2019 10:23 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.08.2019 10:23 Dodano załącznik "zał - Pozwolenia na budowę od
01.07.2019 do 31.07.2019 r.pdf"

(Barbara Cholewka)
02.08.2019 12:40 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.08.2019 12:40 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (31.07.2019).pdf"
(Barbara Cholewka)
02.08.2019 12:40 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (31.07.2019).pdf"
(Barbara Cholewka)
02.08.2019 12:40 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(31.07.2019).pdf"

(Barbara Cholewka)
02.08.2019 12:40 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(31.07.2019).pdf"

(Barbara Cholewka)
02.08.2019 12:39 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(30.06.2019).pdf

(Barbara Cholewka)
02.08.2019 12:39 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(30.06.2019).pdf

(Barbara Cholewka)
02.08.2019 12:39 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (30.06.2019).pdf
(Barbara Cholewka)
02.08.2019 12:38 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (30.06.2019).pdf
(Barbara Cholewka)
04.07.2019 14:54 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.07.2019 14:49 Dodano załącznik "zał - pozwolenia na budowę 01.06.2019
r. - 30.06.2019 r..pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
03.07.2019 09:09 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
03.07.2019 09:09 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (30.06.2019).pdf"
(Liliana Moskała-Zydra)
03.07.2019 09:09 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (30.06.2019).pdf"
(Liliana Moskała-Zydra)
03.07.2019 09:09 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(30.06.2019).pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
03.07.2019 09:09 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(30.06.2019).pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
03.07.2019 09:08 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(31.05.2019).pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
03.07.2019 09:08 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(31.05.2019).pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
03.07.2019 09:07 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (31.05.2019).pdf
(Liliana Moskała-Zydra)
03.07.2019 09:07 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (31.05.2019).pdf
(Liliana Moskała-Zydra)
13.06.2019 09:22 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
13.06.2019 09:22 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (31.05.2019).pdf"
(Barbara Cholewka)
13.06.2019 09:22 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (31.05.2019).pdf"
(Barbara Cholewka)
13.06.2019 09:22 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(31.05.2019).pdf"

(Barbara Cholewka)
13.06.2019 09:22 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(31.05.2019).pdf"

(Barbara Cholewka)
13.06.2019 09:21 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(30.04.2019).pdf

(Barbara Cholewka)
13.06.2019 09:20 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(30.04.2019).pdf

(Barbara Cholewka)
13.06.2019 09:20 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (30.04.2019).pdf
(Barbara Cholewka)
13.06.2019 09:20 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (30.04.2019).pdf
(Barbara Cholewka)
11.06.2019 15:10 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.06.2019 15:10 Dodano załącznik "zał - Pozwolenia na budowę od
01.05.2019 do 31.05.2019 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
20.05.2019 11:25 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
20.05.2019 11:25 Dodano załącznik "zał - Pozwolenia na budowę - od
01.04.2019 do 30.04.2019.pdf"

(Barbara Cholewka)
09.05.2019 08:45 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.05.2019 08:45 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (30.04.2019).pdf"
(Barbara Cholewka)
09.05.2019 08:45 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (30.04.2019).pdf"
(Barbara Cholewka)
09.05.2019 08:45 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(30.04.2019).pdf"

(Barbara Cholewka)
09.05.2019 08:45 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(30.04.2019).pdf"

(Barbara Cholewka)
09.05.2019 08:44 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(31.03.2019).pdf

(Barbara Cholewka)
09.05.2019 08:44 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(31.03.2019).pdf

(Barbara Cholewka)
09.05.2019 08:44 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (31.03.2019).pdf
(Barbara Cholewka)
09.05.2019 08:43 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (31.03.2019).pdf
(Barbara Cholewka)
03.04.2019 14:02 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
03.04.2019 14:02 Dodano załącznik "zał - Pozwolenia na budowę -
01.03.2019 -31.03.2019.pdf"

(Barbara Cholewka)
01.04.2019 14:41 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.04.2019 14:41 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (31.03.2019).pdf"
(Barbara Cholewka)
01.04.2019 14:41 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (31.03.2019).pdf
(Barbara Cholewka)
01.04.2019 12:29 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.04.2019 12:29 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (31.03.2019).pdf"
(Barbara Cholewka)
01.04.2019 12:29 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (31.03.2019).pdf"
(Barbara Cholewka)
01.04.2019 12:29 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(31.03.2019).pdf"

(Barbara Cholewka)
01.04.2019 12:29 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(31.03.2019).pdf"

(Barbara Cholewka)
01.04.2019 12:28 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(28.02.2019).pdf

(Barbara Cholewka)
01.04.2019 12:28 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(28.02.2019).pdf

(Barbara Cholewka)
01.04.2019 12:28 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (28.02.2019).pdf
(Barbara Cholewka)
01.04.2019 12:28 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (28.02.2019).pdf
(Barbara Cholewka)
04.03.2019 12:58 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.03.2019 12:58 Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozwolenie na
budowę i rozbiórkę 01.01.2018 - 31.12.2018.pdf"

(Barbara Cholewka)
04.03.2019 12:57 Usunięto załącznik zał - Pozwolenia na budowę 01.01 -
31.10.2018 r..pdf

(Barbara Cholewka)
04.03.2019 12:57 Usunięto załącznik zał - Pozwolenia na budowę -
01.11.2018 r.-30.11.2018 r..pdf

(Barbara Cholewka)
04.03.2019 12:57 Usunięto załącznik zał - Pozwolenie na budowę
01.12.2018-31.12.2018.pdf

(Barbara Cholewka)
01.03.2019 13:00 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.03.2019 13:00 Dodano załącznik "zał - Pozwolenia na budowę od 01.02.
2019 do 28.02.2019.pdf"

(Barbara Cholewka)
01.03.2019 10:48 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.03.2019 10:48 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (28.02.2019).pdf"
(Barbara Cholewka)
01.03.2019 10:48 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (28.02.2019).pdf"
(Barbara Cholewka)
01.03.2019 10:48 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(28.02.2019).pdf"

(Barbara Cholewka)
01.03.2019 10:48 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(28.02.2019).pdf"

(Barbara Cholewka)
01.03.2019 10:47 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(31.01.2019).pdf

(Barbara Cholewka)
01.03.2019 10:47 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(31.01.2019).pdf

(Barbara Cholewka)
01.03.2019 10:47 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (31.01.2019).pdf
(Barbara Cholewka)
01.03.2019 10:47 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (31.01.2019).pdf
(Barbara Cholewka)
08.02.2019 10:06 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.02.2019 10:06 Dodano załącznik "zał - Pozwolenia na budowę -
01.01.2019-31.01.2019.pdf"

(Barbara Cholewka)
01.02.2019 13:03 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.02.2019 13:03 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (31.01.2019).pdf"
(Barbara Cholewka)
01.02.2019 13:03 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (31.01.2019).pdf"
(Barbara Cholewka)
01.02.2019 13:03 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(31.01.2019).pdf"

(Barbara Cholewka)
01.02.2019 13:03 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(31.01.2019).pdf"

(Barbara Cholewka)
01.02.2019 13:02 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (31.12.2018).pdf
(Barbara Cholewka)
01.02.2019 13:02 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (31.12.2018).pdf
(Barbara Cholewka)
01.02.2019 13:02 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(31.12.2018).pdf

(Barbara Cholewka)
01.02.2019 13:01 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(31.12.2018).pdf

(Barbara Cholewka)
23.01.2019 09:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
23.01.2019 09:30 Dodano załącznik "zał - Rejestr żłobków i klubów
dziecięcych - 23.01.2019 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
23.01.2019 09:29 Usunięto załącznik zał - Rejestr żłobków i klubów
dziecięcych - 15.01.2019 r..pdf

(Barbara Cholewka)
21.01.2019 09:46 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.01.2019 09:46 Dodano załącznik "zał - Rejestr żłobków i klubów
dziecięcych - 15.01.2019 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
21.01.2019 09:45 Usunięto załącznik zał - Rejestr żłobków i klubów
dziecięcych 29.11.2018.pdf

(Barbara Cholewka)
15.01.2019 11:49 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
15.01.2019 11:49 Dodano załącznik "zał - EWIDENCJA STOWARZYSZEN
ZWYKŁYCH_2019_01_15.pdf"

(Barbara Cholewka)
15.01.2019 11:48 Usunięto załącznik zał - EWIDENCJA STOWARZYSZEN
ZWYKLYCH_2019_01_03.pdf

(Barbara Cholewka)
03.01.2019 14:35 Dodano załącznik "zał - EWIDENCJA STOWARZYSZEN
ZWYKLYCH_2019_01_03.pdf"

(Barbara Cholewka)
03.01.2019 14:33 Usunięto załącznik zał - EWIDENCJA STOWARZYSZEN
ZWYKLYCH_2018_08_09-1.pdf

(Barbara Cholewka)
03.01.2019 10:45 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
03.01.2019 10:45 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(31.12.2018).pdf"

(Barbara Cholewka)
03.01.2019 10:42 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(31.12.2018).pdf

(Barbara Cholewka)
03.01.2019 10:41 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
03.01.2019 10:41 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (31.12.2018).pdf"
(Barbara Cholewka)
03.01.2019 10:41 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (31.12.2018).pdf"
(Barbara Cholewka)
03.01.2019 10:41 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(31.12.2018).pdf"

(Barbara Cholewka)
03.01.2019 10:41 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(31.12.2018).pdf"

(Barbara Cholewka)
03.01.2019 10:40 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (30.11.2018).pdf
(Barbara Cholewka)
03.01.2019 10:40 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (30.11.2018).pdf
(Barbara Cholewka)
03.01.2019 10:40 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(30.11.2018).pdf

(Barbara Cholewka)
03.01.2019 10:39 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(30.11.2018).pdf

(Barbara Cholewka)
02.01.2019 14:09 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.01.2019 14:08 Dodano załącznik "zał - Pozwolenie na budowę
01.12.2018-31.12.2018.pdf"

(Barbara Cholewka)
02.01.2019 14:08 Dodano załącznik "zał - Pozwolenia na budowę -
01.11.2018 r.-30.11.2018 r..pdf"

(Barbara Cholewka)
05.12.2018 10:34 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.12.2018 10:33 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(30.11.2018).pdf"

(Barbara Cholewka)
05.12.2018 10:33 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(30.11.2018).pdf"

(Barbara Cholewka)
05.12.2018 10:33 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (30.11.2018).pdf"
(Barbara Cholewka)
05.12.2018 10:33 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (30.11.2018).pdf"
(Barbara Cholewka)
05.12.2018 10:31 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(31.10.2018).pdf

(Barbara Cholewka)
05.12.2018 10:30 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(31.10.2018).pdf

(Barbara Cholewka)
05.12.2018 10:30 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (31.10.2018).pdf
(Barbara Cholewka)
05.12.2018 10:30 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (31.10.2018).pdf
(Barbara Cholewka)
29.11.2018 13:46 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.11.2018 13:46 Dodano załącznik "zał - Rejestr żłobków i klubów
dziecięcych 29.11.2018.pdf"

(Barbara Cholewka)
29.11.2018 13:43 Usunięto załącznik zał - Rejestr żłobków i klubów
dziecięcych - 20.11.2018.pdf

(Barbara Cholewka)
20.11.2018 13:01 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
20.11.2018 13:01 Dodano załącznik "zał - Rejestr żłobków i klubów
dziecięcych - 20.11.2018.pdf"

(Barbara Cholewka)
20.11.2018 13:00 Usunięto załącznik zał - Rejestr żłobków i klubów
dziecięcych - 16.04.2018.pdf

(Barbara Cholewka)
05.11.2018 14:54 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
05.11.2018 14:54 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (31.10.2018).pdf"
(Liliana Moskała-Zydra)
05.11.2018 14:54 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (31.10.2018).pdf"
(Liliana Moskała-Zydra)
05.11.2018 14:54 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(31.10.2018).pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
05.11.2018 14:54 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(31.10.2018).pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
05.11.2018 14:53 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(30.09.2018).pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
05.11.2018 14:53 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(30.09.2018).pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
05.11.2018 14:52 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (30.09.2018).pdf
(Liliana Moskała-Zydra)
05.11.2018 14:52 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (30.09.2018).pdf
(Liliana Moskała-Zydra)
05.11.2018 13:45 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
05.11.2018 13:45 Dodano załącznik "zał - Pozwolenia na budowę 01.01 -
31.10.2018 r..pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
05.11.2018 13:44 Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę styczeń - wrzesień 2018.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
10.10.2018 13:35 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
10.10.2018 13:34 Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowę i rozbiórkę styczeń - wrzesień 2018.pdf"

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
10.10.2018 13:33 Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozw. na
budowę i rozbiórkę sty - czerw. 2018.pdf

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
10.10.2018 13:30 Usunięto załącznik zał - decyzje pozwolenia na budowę
01.07.2018-31.07.2018.pdf

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
10.10.2018 13:30 Usunięto załącznik zał - raport
01.08.2018-31.08.2018.pdf

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.10.2018 17:44 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (30.09.2018).pdf"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.10.2018 17:44 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (30.09.2018).pdf"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.10.2018 17:43 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(30.09.2018).pdf"

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.10.2018 17:43 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(30.09.2018).pdf"

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.10.2018 17:43 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(31.08.2018).pdf

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.10.2018 17:42 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(31.08.2018).pdf

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.10.2018 17:42 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (31.08.2018).pdf
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.10.2018 17:42 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (31.08.2018).pdf
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
06.09.2018 14:23 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.09.2018 14:23 Dodano załącznik "zał - raport 01.08.2018-31.08.2018.pdf"
(Barbara Cholewka)
04.09.2018 13:39 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (31.08.2018).pdf"
(Barbara Cholewka)
04.09.2018 13:39 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (31.08.2018).pdf"
(Barbara Cholewka)
04.09.2018 13:39 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(31.08.2018).pdf"

(Barbara Cholewka)
04.09.2018 13:39 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(31.08.2018).pdf"

(Barbara Cholewka)
04.09.2018 13:37 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (31.07.2018).pdf
(Barbara Cholewka)
04.09.2018 13:36 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (31.07.2018).pdf
(Barbara Cholewka)
04.09.2018 13:36 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(31.07.2018).pdf

(Barbara Cholewka)
04.09.2018 13:35 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(31.07.2018).pdf

(Barbara Cholewka)
13.08.2018 13:10 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
13.08.2018 13:10 Usunięto załącznik zał - EWIDENCJA STOWARZYSZEN
ZWYKLYCH_2018_05_28.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
13.08.2018 13:09 Usunięto załącznik zał - EWIDENCJA STOWARZYSZEN
ZWYKLYCH_2018_07_03.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
09.08.2018 16:52 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
09.08.2018 16:52 Dodano załącznik "zał - EWIDENCJA STOWARZYSZEN
ZWYKLYCH_2018_08_09-1.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
08.08.2018 09:02 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
08.08.2018 09:02 Dodano załącznik "zał - decyzje pozwolenia na budowę
01.07.2018-31.07.2018.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
08.08.2018 09:01 Usunięto załącznik zał - decyzje pozwolenia na budowę
01.07.2018-31.07.2018.rtf

(Liliana Moskała-Zydra)
08.08.2018 09:00 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
08.08.2018 09:00 Dodano załącznik "zał - decyzje pozwolenia na budowę
01.07.2018-31.07.2018.rtf"

(Liliana Moskała-Zydra)
06.08.2018 15:20 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(31.07.2018).pdf"

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
06.08.2018 15:20 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(31.07.2018).pdf"

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
06.08.2018 15:20 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (31.07.2018).pdf"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
06.08.2018 15:20 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (31.07.2018).pdf"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
06.08.2018 15:12 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(29.06.2018).pdf

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
06.08.2018 15:12 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(29.06.2018).pdf

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
06.08.2018 15:11 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (29.06.2018).pdf
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
06.08.2018 15:11 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (29.06.2018).pdf
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.07.2018 14:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.07.2018 14:17 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.07.2018 13:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.07.2018 13:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.07.2018 13:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.07.2018 13:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.07.2018 13:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.07.2018 12:35 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.07.2018 12:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.07.2018 12:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.07.2018 11:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.07.2018 11:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.07.2018 11:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.07.2018 11:35 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.07.2018 11:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.07.2018 11:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.07.2018 11:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.07.2018 11:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.07.2018 10:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.07.2018 10:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.07.2018 10:12 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
03.07.2018 14:58 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
03.07.2018 14:57 Dodano załącznik "zał - EWIDENCJA STOWARZYSZEN
ZWYKLYCH_2018_07_03.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
03.07.2018 14:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
03.07.2018 14:14 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (29.06.2018).pdf"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
03.07.2018 14:14 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (29.06.2018).pdf"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
03.07.2018 14:14 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(29.06.2018).pdf"

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
03.07.2018 14:14 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(29.06.2018).pdf"

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
03.07.2018 14:12 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(01.06.2018)-2.pdf

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
03.07.2018 14:12 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(01.06.2018)-1.pdf

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
03.07.2018 14:12 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (01.06.2018)-1.pdf
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
03.07.2018 14:12 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (01.06.2018)-2.pdf
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
03.07.2018 08:40 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
03.07.2018 08:40 Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozw. na
budowę i rozbiórkę sty - czerw. 2018.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
03.07.2018 08:38 Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozw. na
budowę i rozbiórkę - sty-maj 2018.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
06.06.2018 14:15 Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozw. na
budowę i rozbiórkę - sty-maj 2018.pdf"

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
06.06.2018 14:14 Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozw. na
budowę i rozbiórkę - sty-kwi 2018.pdf

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.06.2018 16:33 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (01.06.2018)-2.pdf"
(Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 16:33 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (01.06.2018)-1.pdf"
(Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 16:33 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(01.06.2018)-1.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 16:33 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(01.06.2018)-2.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 16:32 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(07.05.2018).pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 16:31 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(07.05.2018).pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 16:31 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (07.05.2018).pdf
(Liliana Moskała-Zydra)
04.06.2018 16:31 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (07.05.2018).pdf
(Liliana Moskała-Zydra)
28.05.2018 11:02 Dodano załącznik "zał - EWIDENCJA STOWARZYSZEN
ZWYKLYCH_2018_05_28.pdf"

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
28.05.2018 11:02 Usunięto załącznik zał - Ewidencja Stowarzyszeń
Zwykłych_2018_05_17.pdf

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
17.05.2018 12:43 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
17.05.2018 12:42 Dodano załącznik "zał - Ewidencja Stowarzyszeń
Zwykłych_2018_05_17.pdf"

(Liliana Moskała-Zydra)
17.05.2018 12:42 Usunięto załącznik zał - Ewidencja Stowarzyszeń
Zwykłych_2018_03_22.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
16.05.2018 13:00 Dodano załącznik "zał - KRIK - Miejskie Centrum Kultury
- stan na 15.05.2018.doc"

(Bartosz Pilny)
16.05.2018 12:59 Usunięto załącznik zał - KRIK - Miejskie Centrum Kultury
- stan na 15.05.2018-1.doc

(Bartosz Pilny)
16.05.2018 12:54 Dodano załącznik "zał - KRIK - Miejskie Centrum Kultury
- stan na 15.05.2018-1.doc"

(Bartosz Pilny)
16.05.2018 12:54 Usunięto załącznik zał - KRIK - Miejskie Centrum Kultury
- stan na 15.05.2018.doc

(Bartosz Pilny)
15.05.2018 12:07 Usunięto załącznik zał - KRIK - Muzeum Miejskie - stan
na 08.11.2017.doc

(Bartosz Pilny)
15.05.2018 12:07 Usunięto załącznik zał - KRIK - Miejska Biblioteka
Publiczna - stan na 08.11.2017.doc

(Bartosz Pilny)
15.05.2018 12:07 Usunięto załącznik zał - KRIK - Miejskie Centrum Kultury
- stan na 08.11.2017.doc

(Bartosz Pilny)
15.05.2018 12:06 Usunięto załącznik zał - KRIK - Dom Kultury - stan na
dzień 08.11.2017.doc

(Bartosz Pilny)
15.05.2018 12:06 Dodano załącznik "zał - KRIK - Muzeum Miejskie - stan na
15.05.2018.doc"

(Bartosz Pilny)
15.05.2018 12:06 Dodano załącznik "zał - KRIK - Miejskie Centrum Kultury
- stan na 15.05.2018.doc"

(Bartosz Pilny)
15.05.2018 12:06 Dodano załącznik "zał - KRIK - Miejska Biblioteka
Publiczna - stan na 15.05.2018.doc"

(Bartosz Pilny)
15.05.2018 12:06 Dodano załącznik "zał - KRIK - Dom Kultury - stan na
dzień 15.05.2018.doc"

(Bartosz Pilny)
11.05.2018 14:22 Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozw. na
budowę i rozbiórkę - sty-mar 2018.pdf

(Bartosz Pilny)
11.05.2018 14:22 Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozw. na
budowę i rozbiórkę - sty-kwi 2018.pdf"

(Bartosz Pilny)
11.05.2018 12:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
09.05.2018 12:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.05.2018 12:41 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(30.03.2018).pdf

(Bartosz Pilny)
09.05.2018 12:41 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(30.03.2018).pdf

(Bartosz Pilny)
09.05.2018 12:41 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (30.03.2018).pdf
(Bartosz Pilny)
09.05.2018 12:41 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (30.03.2018).pdf
(Bartosz Pilny)
09.05.2018 12:40 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (07.05.2018).pdf"
(Bartosz Pilny)
09.05.2018 12:40 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (07.05.2018).pdf"
(Bartosz Pilny)
09.05.2018 12:40 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(07.05.2018).pdf"

(Bartosz Pilny)
09.05.2018 12:40 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(07.05.2018).pdf"

(Bartosz Pilny)
17.04.2018 12:33 Usunięto załącznik zał - Rejestr żłobków i klubów
dziecięcych - 22.03.2018 r..pdf

(Bartosz Pilny)
17.04.2018 12:33 Dodano załącznik "zał - Rejestr żłobków i klubów
dziecięcych - 16.04.2018.pdf"

(Bartosz Pilny)
10.04.2018 12:18 Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozw. na
budowę i rozbiórkę - sty-lut 2018.pdf

(Bartosz Pilny)
10.04.2018 12:18 Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozw. na
budowę i rozbiórkę - sty-mar 2018.pdf"

(Bartosz Pilny)
06.04.2018 09:31 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(30.03.2018).pdf"

(Bartosz Pilny)
06.04.2018 09:31 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(30.03.2018).pdf"

(Bartosz Pilny)
06.04.2018 09:31 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (30.03.2018).pdf"
(Bartosz Pilny)
06.04.2018 09:31 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (30.03.2018).pdf"
(Bartosz Pilny)
06.04.2018 09:30 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(28.02.2018).pdf

(Bartosz Pilny)
06.04.2018 09:30 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(28.02.2018).pdf

(Bartosz Pilny)
06.04.2018 09:30 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (28.02.2018).pdf
(Bartosz Pilny)
06.04.2018 09:30 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (28.02.2018).pdf
(Bartosz Pilny)
23.03.2018 12:15 Usunięto załącznik zał - Ewidencja Stowarzyszeń
Zwykłych _2018_02_15.pdf

(Bartosz Pilny)
23.03.2018 12:15 Dodano załącznik "zał - Ewidencja Stowarzyszeń
Zwykłych_2018_03_22.pdf"

(Bartosz Pilny)
23.03.2018 12:14 Usunięto załącznik zał - Rejestr żłobków i klubów
dziecięcych - 08.02.2018 r..doc

(Bartosz Pilny)
23.03.2018 12:13 Dodano załącznik "zał - Rejestr żłobków i klubów
dziecięcych - 22.03.2018 r..pdf"

(Bartosz Pilny)
09.03.2018 11:55 Usunięto załącznik zał - Rejestr żłobków i klubów
dziecięcych - 03.11.2017r.doc

(Bartosz Pilny)
09.03.2018 11:55 Dodano załącznik "zał - Rejestr żłobków i klubów
dziecięcych - 08.02.2018 r..doc"

(Bartosz Pilny)
05.03.2018 13:11 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (28.02.2018).pdf"
(Bartosz Pilny)
05.03.2018 13:11 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (28.02.2018).pdf"
(Bartosz Pilny)
05.03.2018 13:11 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(28.02.2018).pdf"

(Bartosz Pilny)
05.03.2018 13:11 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(28.02.2018).pdf"

(Bartosz Pilny)
05.03.2018 13:10 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(05.02.2018).pdf

(Bartosz Pilny)
05.03.2018 13:10 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(05.02.2018).pdf

(Bartosz Pilny)
05.03.2018 13:10 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (05.02.2018).pdf
(Bartosz Pilny)
05.03.2018 13:09 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (05.02.2018).pdf
(Bartosz Pilny)
05.03.2018 12:35 Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozw. na
budowę i rozbiórkę -sty 2018.pdf

(Bartosz Pilny)
05.03.2018 12:35 Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozw. na
budowę i rozbiórkę - sty-lut 2018.pdf"

(Bartosz Pilny)
15.02.2018 16:38 Usunięto załącznik zał - Ewidencja Stowarzyszeń
Zwykłych 2017_08_29.pdf

(Bartosz Pilny)
15.02.2018 16:38 Dodano załącznik "zał - Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych
_2018_02_15.pdf"

(Bartosz Pilny)
08.02.2018 14:04 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(05.02.2018).pdf"

(Bartosz Pilny)
08.02.2018 14:04 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(05.02.2018).pdf"

(Bartosz Pilny)
08.02.2018 14:04 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (05.02.2018).pdf"
(Bartosz Pilny)
08.02.2018 14:04 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (05.02.2018).pdf"
(Bartosz Pilny)
08.02.2018 14:03 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(31.12.2017).pdf

(Bartosz Pilny)
08.02.2018 14:03 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(31.12.2017).pdf

(Bartosz Pilny)
08.02.2018 14:03 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (31.12.2017).pdf
(Bartosz Pilny)
08.02.2018 14:03 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (31.12.2017).pdf
(Bartosz Pilny)
08.02.2018 13:57 Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozw. na
budowę i rozbiórkę -sty 2018.pdf"

(Bartosz Pilny)
09.01.2018 12:56 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (31.12.2017).pdf"
(Bartosz Pilny)
09.01.2018 12:56 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (31.12.2017).pdf"
(Bartosz Pilny)
09.01.2018 12:56 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(31.12.2017).pdf"

(Bartosz Pilny)
09.01.2018 12:56 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(31.12.2017).pdf"

(Bartosz Pilny)
09.01.2018 12:55 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(30.11.2017).pdf

(Bartosz Pilny)
09.01.2018 12:55 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(30.11.2017).pdf

(Bartosz Pilny)
09.01.2018 12:55 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (30.11.2017).pdf
(Bartosz Pilny)
09.01.2018 12:55 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (30.11.2017).pdf
(Bartosz Pilny)
09.01.2018 12:48 Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozw. na
budowę i rozbiórkę (2013-2016).pdf

(Bartosz Pilny)
09.01.2018 12:47 Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozw. na
budowę i rozbiórkę (sty-lis.2017).pdf

(Bartosz Pilny)
09.01.2018 12:47 Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozw. na
budowę i rozbiórkę (2013-2017).pdf"

(Bartosz Pilny)
05.12.2017 14:55 Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozw. na
budowę i rozbiórkę (sty-paz.2017).pdf

(Bartosz Pilny)
05.12.2017 14:55 Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozw. na
budowę i rozbiórkę (sty-lis.2017).pdf"

(Bartosz Pilny)
05.12.2017 14:54 Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (31.10.2017).pdf
(Bartosz Pilny)
05.12.2017 14:54 Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (31.10.2017).pdf
(Bartosz Pilny)
05.12.2017 14:54 Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów
(31.10.2017).pdf

(Bartosz Pilny)
05.12.2017 14:53 Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców
(31.10.2017).pdf

(Bartosz Pilny)
05.12.2017 14:53 Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (30.11.2017).pdf"
(Bartosz Pilny)
05.12.2017 14:53 Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (30.11.2017).pdf"
(Bartosz Pilny)
05.12.2017 14:53 Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców
(30.11.2017).pdf"

(Bartosz Pilny)
05.12.2017 14:53 Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów
(30.11.2017).pdf"

(Bartosz Pilny)
29.11.2017 09:04 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
29.11.2017 09:03 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.11.2017 12:27 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.11.2017 12:27 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
08.11.2017 12:27 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
08.11.2017 12:26 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
08.11.2017 12:26 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
08.11.2017 12:26 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
08.11.2017 12:26 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.11.2017 12:26 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.11.2017 12:26 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.11.2017 12:26 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.11.2017 09:04 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.11.2017 09:04 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.11.2017 09:04 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.11.2017 09:04 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.11.2017 09:02 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
06.11.2017 09:02 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
06.11.2017 09:02 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
06.11.2017 09:01 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
06.11.2017 09:01 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.11.2017 09:00 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
04.10.2017 12:40 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.10.2017 12:40 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.10.2017 12:40 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.10.2017 12:40 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.10.2017 12:39 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
04.10.2017 12:39 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
04.10.2017 12:39 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
04.10.2017 12:39 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
02.10.2017 13:38 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
02.10.2017 13:38 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.09.2017 10:52 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
04.09.2017 10:51 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.09.2017 10:49 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
04.09.2017 10:49 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
04.09.2017 10:48 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
04.09.2017 10:48 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
04.09.2017 10:48 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.09.2017 10:48 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.09.2017 10:48 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.09.2017 10:48 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
31.08.2017 09:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
31.08.2017 09:02 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
31.08.2017 09:02 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
09.08.2017 14:20 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
09.08.2017 14:20 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
02.08.2017 13:37 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
02.08.2017 13:37 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
02.08.2017 13:37 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
02.08.2017 13:37 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
02.08.2017 13:36 Usunięto załącznik zał
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
02.08.2017 13:36 Usunięto załącznik zał
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
02.08.2017 13:36 Usunięto załącznik zał
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
02.08.2017 13:36 Usunięto załącznik zał
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
04.07.2017 11:54 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
04.07.2017 11:54 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.07.2017 08:11 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.07.2017 08:11 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.07.2017 08:11 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.07.2017 08:11 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.07.2017 08:10 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
04.07.2017 08:10 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
04.07.2017 08:10 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
04.07.2017 08:10 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
02.06.2017 13:55 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
02.06.2017 13:55 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
02.06.2017 13:48 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
02.06.2017 13:48 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
02.06.2017 13:48 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
02.06.2017 13:48 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
02.06.2017 13:48 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
02.06.2017 13:48 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
02.06.2017 13:48 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
02.06.2017 13:47 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
30.05.2017 12:15 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
30.05.2017 12:14 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
10.05.2017 12:44 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
10.05.2017 12:44 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.05.2017 09:04 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.05.2017 09:04 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.05.2017 09:04 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.05.2017 09:04 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.05.2017 09:03 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.05.2017 09:03 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.05.2017 09:03 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.05.2017 09:03 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
10.04.2017 15:32 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.04.2017 15:32 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.04.2017 15:32 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.04.2017 15:32 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.04.2017 15:32 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
10.04.2017 15:32 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
10.04.2017 15:31 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
10.04.2017 15:31 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
07.04.2017 12:13 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.04.2017 12:12 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
03.04.2017 13:53 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
03.04.2017 13:53 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
20.03.2017 12:12 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
20.03.2017 12:11 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
15.03.2017 12:07 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
15.03.2017 12:06 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
08.03.2017 15:57 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.03.2017 15:57 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
06.03.2017 14:22 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.03.2017 14:21 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
03.03.2017 09:32 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
03.03.2017 09:32 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
03.03.2017 09:32 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
03.03.2017 09:32 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
03.03.2017 09:31 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
03.03.2017 09:31 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
03.03.2017 09:30 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
03.03.2017 09:30 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
03.03.2017 09:29 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
03.03.2017 09:29 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.02.2017 09:26 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.02.2017 08:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.02.2017 08:51 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.02.2017 08:51 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.02.2017 08:51 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.02.2017 08:51 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.02.2017 08:51 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
06.02.2017 08:50 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
06.02.2017 08:50 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
06.02.2017 08:50 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
30.01.2017 10:04 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
30.01.2017 10:03 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
12.01.2017 17:50 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.01.2017 17:50 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.01.2017 17:50 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.01.2017 17:50 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.01.2017 17:49 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
12.01.2017 17:49 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
12.01.2017 17:48 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
12.01.2017 17:48 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
03.01.2017 11:00 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
03.01.2017 10:59 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.12.2016 12:39 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.12.2016 12:39 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
06.12.2016 12:34 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.12.2016 12:34 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.12.2016 12:34 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.12.2016 12:34 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.12.2016 12:33 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
06.12.2016 12:33 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
06.12.2016 12:33 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
06.12.2016 12:33 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
02.12.2016 10:50 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
02.12.2016 10:50 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.11.2016 14:37 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
18.11.2016 14:36 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
08.11.2016 12:08 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.11.2016 12:08 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.11.2016 12:08 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.11.2016 12:08 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.11.2016 12:07 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
08.11.2016 12:07 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
08.11.2016 12:07 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
08.11.2016 12:07 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
04.11.2016 10:44 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.11.2016 10:43 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
02.11.2016 14:21 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
02.11.2016 14:20 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.10.2016 10:29 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.10.2016 10:29 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.10.2016 10:29 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.10.2016 10:29 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.10.2016 10:28 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
12.10.2016 10:28 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
12.10.2016 10:28 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
12.10.2016 10:28 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
03.10.2016 12:36 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
03.10.2016 12:35 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
23.09.2016 13:41 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
23.09.2016 13:41 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.09.2016 10:12 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.09.2016 10:12 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.09.2016 10:12 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.09.2016 10:12 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.09.2016 10:12 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
06.09.2016 10:12 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
06.09.2016 10:12 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
06.09.2016 10:11 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
06.09.2016 10:10 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.09.2016 10:10 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
19.08.2016 11:31 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
19.08.2016 11:31 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
09.08.2016 11:27 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
09.08.2016 11:25 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
09.08.2016 11:25 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
09.08.2016 11:25 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
09.08.2016 11:24 Usunięto załącznik zał
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
09.08.2016 11:24 Usunięto załącznik zał
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
09.08.2016 11:24 Usunięto załącznik zał
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
09.08.2016 11:24 Usunięto załącznik zał
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
08.07.2016 14:46 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.07.2016 14:46 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.07.2016 14:46 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.07.2016 14:46 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.07.2016 14:45 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
08.07.2016 14:45 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
08.07.2016 14:45 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
08.07.2016 14:45 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
07.07.2016 12:10 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.07.2016 11:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.07.2016 09:40 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.07.2016 09:40 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
09.06.2016 11:49 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
09.06.2016 11:49 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
07.06.2016 11:19 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.06.2016 11:18 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
07.06.2016 11:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.06.2016 11:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.06.2016 11:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.06.2016 11:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.06.2016 11:16 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
07.06.2016 11:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
07.06.2016 11:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
07.06.2016 11:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
19.05.2016 17:48 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
19.05.2016 17:47 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.05.2016 14:17 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.05.2016 14:17 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.05.2016 14:17 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.05.2016 14:17 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.05.2016 14:16 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.05.2016 14:16 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.05.2016 14:16 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.05.2016 14:16 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
04.05.2016 14:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.05.2016 13:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.05.2016 13:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.05.2016 13:31 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.05.2016 13:31 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
12.04.2016 13:19 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.04.2016 13:19 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.04.2016 13:19 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.04.2016 13:19 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.04.2016 13:18 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
12.04.2016 13:18 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
12.04.2016 13:17 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
12.04.2016 13:17 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
06.04.2016 12:55 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.04.2016 12:55 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
09.03.2016 12:05 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
09.03.2016 12:03 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
09.03.2016 11:51 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
09.03.2016 11:51 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
09.03.2016 11:51 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
09.03.2016 11:51 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
09.03.2016 11:50 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
09.03.2016 11:50 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
09.03.2016 11:50 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
09.03.2016 11:50 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
09.03.2016 11:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.02.2016 14:23 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.02.2016 14:22 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
10.02.2016 14:22 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
08.02.2016 15:53 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.02.2016 15:53 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.02.2016 15:53 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.02.2016 15:53 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.02.2016 15:52 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
08.02.2016 15:52 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
08.02.2016 15:52 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
08.02.2016 15:52 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
01.02.2016 08:57 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
01.02.2016 08:56 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
11.01.2016 15:32 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
11.01.2016 15:32 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
07.01.2016 17:51 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.01.2016 17:51 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.01.2016 17:51 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.01.2016 17:51 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.01.2016 17:50 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
07.01.2016 17:50 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
07.01.2016 17:50 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
07.01.2016 17:50 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
11.12.2015 13:17 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
11.12.2015 13:17 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
10.12.2015 11:22 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.12.2015 11:22 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.12.2015 11:22 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.12.2015 11:22 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.12.2015 11:21 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
10.12.2015 11:21 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
10.12.2015 11:21 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
10.12.2015 11:21 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
10.12.2015 11:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.12.2015 12:21 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.12.2015 12:21 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
19.11.2015 13:24 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
19.11.2015 13:24 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
03.11.2015 08:42 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
03.11.2015 08:42 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
21.10.2015 15:20 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
21.10.2015 15:20 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
07.10.2015 11:26 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.10.2015 11:26 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
07.10.2015 11:15 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.10.2015 11:15 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.10.2015 11:15 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.10.2015 11:15 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.10.2015 11:13 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
07.10.2015 11:13 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
07.10.2015 11:13 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
07.10.2015 11:12 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
04.09.2015 09:50 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.09.2015 09:50 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
04.09.2015 09:30 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.09.2015 09:30 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.09.2015 09:30 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.09.2015 09:30 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.09.2015 09:29 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
04.09.2015 09:29 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
04.09.2015 09:29 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
04.09.2015 09:28 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
03.09.2015 16:29 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
03.09.2015 16:28 Usunięto załącznik zał
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
05.08.2015 15:29 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.08.2015 15:29 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.08.2015 08:50 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.08.2015 08:50 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.08.2015 08:50 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.08.2015 08:50 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.08.2015 08:49 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.08.2015 08:49 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.08.2015 08:49 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.08.2015 08:48 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
08.07.2015 10:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.07.2015 10:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.07.2015 10:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.07.2015 10:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.07.2015 10:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
08.07.2015 10:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
08.07.2015 10:14 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
08.07.2015 10:14 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
06.07.2015 12:17 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.07.2015 12:17 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.06.2015 10:56 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.06.2015 10:55 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.06.2015 09:06 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.06.2015 09:06 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.06.2015 09:06 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.06.2015 09:06 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.06.2015 09:05 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.06.2015 09:05 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.06.2015 09:05 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.06.2015 09:05 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
12.05.2015 14:06 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.05.2015 14:05 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
11.05.2015 10:28 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
11.05.2015 10:27 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.04.2015 13:54 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.04.2015 13:54 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.04.2015 13:54 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.04.2015 13:54 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.04.2015 13:53 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.04.2015 13:52 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.04.2015 13:52 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.04.2015 13:52 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.04.2015 15:57 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.04.2015 15:57 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.03.2015 14:33 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.03.2015 14:33 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.03.2015 14:33 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.03.2015 14:33 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.03.2015 14:32 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.03.2015 14:31 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.03.2015 14:31 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.03.2015 14:30 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
03.03.2015 15:17 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
03.03.2015 15:16 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.02.2015 11:38 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.02.2015 11:38 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.02.2015 11:38 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.02.2015 11:38 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.02.2015 11:37 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.02.2015 11:37 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.02.2015 11:37 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.02.2015 11:36 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.02.2015 11:20 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.02.2015 11:17 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.02.2015 11:17 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.02.2015 11:17 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.01.2015 09:33 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.01.2015 09:32 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.12.2014 13:35 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.12.2014 13:28 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.12.2014 13:27 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.12.2014 13:27 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.12.2014 13:27 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.12.2014 13:25 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.12.2014 13:24 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.12.2014 13:23 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.12.2014 13:22 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.11.2014 13:33 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.11.2014 13:29 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.11.2014 10:06 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.11.2014 10:06 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.11.2014 10:06 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.11.2014 10:04 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.11.2014 10:04 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.11.2014 10:04 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
13.10.2014 13:01 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
13.10.2014 13:01 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
13.10.2014 13:01 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
13.10.2014 12:44 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
13.10.2014 12:44 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
13.10.2014 12:44 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.10.2014 10:00 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.10.2014 09:59 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
03.10.2014 11:08 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
03.10.2014 11:07 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
29.09.2014 09:44 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
29.09.2014 09:44 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
29.09.2014 09:44 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
29.09.2014 09:44 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
29.09.2014 09:43 Usunięto załącznik "zał - Instytycje Kultury"
(Bartosz Pilny)
29.09.2014 09:43 Usunięto załącznik "zał - Instytycje Kultury"
(Bartosz Pilny)
29.09.2014 09:43 Usunięto załącznik "zał - Instytycje Kultury"
(Bartosz Pilny)
29.09.2014 09:42 Usunięto załącznik "zał - Instytycje Kultury"
(Bartosz Pilny)
25.09.2014 09:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.09.2014 14:27 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.09.2014 14:23 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.09.2014 11:05 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.09.2014 11:04 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
03.09.2014 11:50 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
03.09.2014 11:50 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
03.09.2014 11:49 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
03.09.2014 11:48 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
26.08.2014 10:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
26.08.2014 10:15 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
26.08.2014 09:43 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
26.08.2014 09:43 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
11.08.2014 09:41 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
11.08.2014 09:41 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
11.08.2014 09:41 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
11.08.2014 09:39 Usunięto załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
11.08.2014 09:39 Usunięto załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
11.08.2014 09:39 Usunięto załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
01.08.2014 10:05 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
01.08.2014 10:03 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
03.07.2014 10:53 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
03.07.2014 10:52 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
01.07.2014 13:50 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
01.07.2014 13:50 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
01.07.2014 13:50 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
01.07.2014 13:49 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
01.07.2014 13:49 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
01.07.2014 13:48 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.06.2014 09:43 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.06.2014 09:43 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.06.2014 09:43 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.06.2014 09:42 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.06.2014 09:40 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
16.06.2014 09:39 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
13.06.2014 13:47 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
13.06.2014 13:45 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
09.06.2014 10:14 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
09.06.2014 10:13 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
26.05.2014 15:59 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
26.05.2014 15:52 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
19.05.2014 15:38 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
19.05.2014 15:38 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
19.05.2014 15:37 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
19.05.2014 15:37 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
19.05.2014 15:37 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
19.05.2014 15:37 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
19.05.2014 15:37 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
19.05.2014 15:36 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.05.2014 14:15 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.05.2014 14:15 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.04.2014 14:19 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.04.2014 14:19 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
03.04.2014 14:55 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
03.04.2014 14:55 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
03.04.2014 14:50 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
03.04.2014 14:50 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
03.04.2014 14:48 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
03.04.2014 14:48 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
14.03.2014 10:52 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
11.03.2014 12:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.03.2014 12:57 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.03.2014 12:55 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.03.2014 12:54 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.03.2014 13:19 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.03.2014 13:19 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.03.2014 13:19 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.03.2014 13:19 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.03.2014 13:18 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.03.2014 13:18 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
20.02.2014 12:23 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
20.02.2014 12:23 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
17.02.2014 10:08 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
17.02.2014 10:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.02.2014 13:41 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
14.02.2014 13:41 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
14.02.2014 13:40 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
14.02.2014 13:40 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
14.02.2014 13:39 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
14.02.2014 13:39 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
14.02.2014 13:39 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
14.02.2014 13:39 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.01.2014 11:41 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.01.2014 11:41 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.01.2014 11:41 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.01.2014 11:41 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.01.2014 11:40 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.01.2014 11:40 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.01.2014 11:39 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.01.2014 11:39 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.01.2014 13:44 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.01.2014 13:42 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
23.12.2013 08:47 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
23.12.2013 08:47 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
23.12.2013 08:47 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
23.12.2013 08:47 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
23.12.2013 08:46 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
23.12.2013 08:46 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
23.12.2013 08:46 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
23.12.2013 08:45 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
27.11.2013 11:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.11.2013 11:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.11.2013 09:55 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.11.2013 08:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.11.2013 15:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.11.2013 15:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.11.2013 15:02 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
22.11.2013 15:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.11.2013 15:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.11.2013 14:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.11.2013 14:41 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
22.11.2013 14:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.11.2013 14:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.11.2013 14:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.11.2013 14:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.11.2013 13:40 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.11.2013 13:40 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.11.2013 13:39 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.11.2013 15:19 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.11.2013 15:19 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.11.2013 14:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.11.2013 14:15 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.10.2013 09:23 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
29.10.2013 09:23 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
11.10.2013 10:58 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
11.10.2013 10:58 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
11.10.2013 10:58 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
11.10.2013 10:58 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
01.10.2013 15:26 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
01.10.2013 15:25 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
01.10.2013 15:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.08.2013 15:46 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.08.2013 15:45 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
20.08.2013 14:04 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.08.2013 13:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.07.2013 13:21 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
11.07.2013 13:21 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
11.07.2013 13:19 Usunięto załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
11.07.2013 13:19 Usunięto załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
11.06.2013 14:29 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
11.06.2013 14:29 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
11.06.2013 14:28 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
11.06.2013 14:28 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
15.02.2013 13:27 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
15.02.2013 13:27 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
15.02.2013 12:46 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
15.02.2013 12:46 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
17.01.2013 17:55 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
17.01.2013 17:54 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.01.2013 14:31 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.01.2013 14:30 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.12.2012 10:49 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.12.2012 10:48 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.12.2012 08:54 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.12.2012 08:54 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.12.2012 08:54 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.12.2012 08:53 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
15.10.2012 15:42 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
15.10.2012 15:42 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
15.10.2012 15:41 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
15.10.2012 15:41 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.10.2012 10:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.10.2012 10:33 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.10.2012 10:32 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.09.2012 12:54 Dodano załącznik "zał - Instytycje Kultury"
(Bartosz Pilny)
28.09.2012 12:54 Dodano załącznik "zał - Instytycje Kultury"
(Bartosz Pilny)
28.09.2012 12:54 Dodano załącznik "zał - Instytycje Kultury"
(Bartosz Pilny)
28.09.2012 12:54 Dodano załącznik "zał - Instytycje Kultury"
(Bartosz Pilny)
28.09.2012 12:50 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
27.09.2012 11:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.09.2012 11:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.09.2012 10:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.09.2012 13:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.09.2012 13:25 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
14.09.2012 13:25 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
14.09.2012 13:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.09.2012 11:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.09.2012 10:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.09.2012 10:26 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.09.2012 10:26 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.09.2012 10:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.09.2012 10:22 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.09.2012 10:22 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
01.08.2012 10:58 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
01.08.2012 10:57 Usunięto załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
26.07.2012 13:31 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
26.07.2012 13:30 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
26.07.2012 13:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
26.07.2012 13:29 Usunięto załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
25.07.2012 13:36 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
25.07.2012 12:51 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
25.07.2012 12:50 Usunięto załącznik "REJESTR PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO
NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA.doc"

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
23.07.2012 12:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
23.07.2012 12:21 Dodano załącznik "REJESTR PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO NA
TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA.doc"

(Agnieszka Osiewalska-Belok)
23.07.2012 12:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
10.07.2012 09:33 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.04.2012 12:50 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.04.2012 12:50 Usunięto załącznik "załącznik" (Bartosz Pilny)
16.01.2012 12:55 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.01.2012 12:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.01.2012 12:11 Dodano załącznik "załącznik" (Bartosz Pilny)
11.01.2012 12:11 Usunięto załącznik "załącznik" (Bartosz Pilny)
05.09.2011 15:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.09.2011 15:38 Dodano załącznik "załącznik" (Bartosz Pilny)
05.09.2011 15:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.04.2011 09:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.06.2010 09:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.08.2009 14:16 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.08.2009 13:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.07.2009 13:36 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.07.2009 13:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.07.2009 09:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.07.2009 09:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.07.2009 11:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.07.2009 10:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.07.2009 10:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.07.2009 10:12 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)
Liczba wyświetleń dokumentu: 8330