Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji lub ze zgłoszenia, na rzecz innej osoby

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter,

Urząd Miasta - budynek "A",

pl. Jana Pawła II 6.

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 1.6 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- oświadczenie osoby na rzecz której wydano przedmiotową decyzję lub która dokonała zgłoszenia (na odwrocie formularza jw.),

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

- oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - formularz B-3 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

 (nie wymagane podczas przenoszenia decyzji o warunkach zabudowy).

 

Opłaty

Poniższe kwoty opłat skarbowych można uiszczać w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska lub na numer konta:

ING BSK S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

56 zł – od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy,

90 zł – od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę,

90 zł – od przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczących robót, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a oraz ust. 2 pkt 1b ustawy – Prawo budowlane, od którego nie wniesiono sprzeciwu.

 

Termin załatwienia

30 dni od daty wpływu wniosku do urzędu.

Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Uwagi

- osoba składająca wniosek oświadcza w nim, że przyjmuje wszystkie warunki, prawa i obowiązki wynikające z decyzji lub zgłoszenia. Osoba, na rzecz której wydana była przenoszona decyzja lub która składała zgłoszenie, wyraża zgodę na przeniesienie decyzji lub praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia na rzecz osoby występującej z wnioskiem,

- przeniesienie praw i obowiązków następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Tryb odwoławczy

Stronom postępowania służy odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od daty jej odebrania. Odwołanie kieruje się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3190, 3200

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:07.07.2009 11:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:25.01.2018 13:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 431