PMI.0055-8/09

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 25 czerwca do 22 lipca 2009 r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Andrzej Stania podjął 66 zarządzeń, a w jego zastępstwie wiceprezydent Bartosz Satała podjął 11 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, realizacji uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

- zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Akcja Lato” dokonanego przez Komisję Konkursową,

- przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2009 r. w dziale: Pomoc społeczna, gdzie kwota 14.411 zł, została przeznaczona na doposażenie istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania,

- harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na III kwartał 2009 r.,

- wprowadzenia regulaminu okresowej oceny dyrektorów lub kierowników jednostek organizacyjnych Miasta,

- wprowadzenia w Urzędzie Miasta regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i stanowiskach urzędniczych kierowniczych,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przeprowadzenie badań geotechnicznych polegających na wstępnym rozpoznaniu warunków gruntowo-wodnych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 przy ul. Magazynowej 35a w Rudzie Śląskiej,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont alejek, schodów oraz oświetlenia parkowego pomiędzy ul. Krzywą i Księdza Józefa Niedzieli w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wymiana elementów i doposażenie istniejących placów zabaw dla dzieci na terenie miasta Ruda Śląska,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Transport dzieci specjalnej troski z terenu Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych,

- określenia obowiązków i powierzenia funkcji Koordynatora Projektu SEKAP i zastępcy Koordynatora ds. technicznych projektu SEKAP w Urzędzie Miasta,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego usytuowanego w granicach administracyjnych Miasta Ruda Śląska,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Modernizacja ulicy Asnyka w Rudzie Śląskiej,

- określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

- przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2009 r. w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 19.500 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji prac konserwatorskich,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont wraz z modernizacją sanitariatów w Gimnazjum nr 11 przy ulicy Ratowników 15 w Rudzie Śląskiej,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont poszycia dachowego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Królowej Jadwigi 31 – 31a w Rudzie Śląskiej,

- powołania komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na: Remont elewacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Bytomskiej 10 oraz 18 w Rudzie Śląskiej.

 

 

Dnia 30 czerwca 2009 r. Prezydent Miasta Ruda Śląska przedłożył Radzie Miasta Ruda Śląska oraz Zarządowi Województwa Śląskiego sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami) sprawozdanie obejmuje dwa lata kalendarzowe tj. okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008r.

Dokument był przedmiotem wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 22 lipca 2009r. na którym omówiono i zapoznano się z powyższym materiałem.

Dokument jest dostępny do wglądu w Radzie Miasta Ruda Śląska oraz na stronie internetowej Miasta: www.ruda-sl.plBIP Programy i zamierzenia ► Programy ► 20.12.2007 Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 dla miasta Ruda Śląska ► Sprawozdanie 07/08.

 

Od 3 sierpnia br. nastąpi zmiana godzin pracy Urzędu Miasta.

Dwa razy w tygodniu Urząd będzie czynny od 8:00 do 18:00 – w poniedziałki i czwartki, w pozostałe dni od 8:00 do 16:00. Ze względu na małe zainteresowanie mieszkańców poniedziałkowymi dyżurami Urzędu Miasta od godz. 7:00, Prezydent Miasta postanowił zlikwidować te dyżury. Zmiana godzin pracy została podyktowana opiniami mieszkańców, stanowi odpowiedź na oczekiwania osób, które często dopiero po zakończeniu pracy zawodowej mogą załatwić sprawę w urzędzie.

 

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

25 czerwca

- posiedzenie Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,

 

26 czerwca

- uroczystość z okazji Dnia Pracownika Kultury w Miejskim Centrum Kultury,

 

27 czerwca

- nagranie audycji w Radiu Plus,

- Noc Świętojańska w parku Strzelnica,

 

27/28 czerwca

- II Mistrzostwa Polski w biegu 24-godzinnym,

 

28 czerwca

- koncert organowy w kościele pw. św. Pawła,

 

29 czerwca

- podpisanie umowy o współpracy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu Szansa - aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trudnej w okręgu Sądu Okręgowego w Gliwicach,

 

30 czerwca

- posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia,

 

3 lipca

- przyznanie Urzędowi Miasta Ruda Śląska Certyfikatu na nową normę ISO 9001:2008. Audyt certyfikacyjny Polskiego Rejestru Statków przeprowadzony został 9 czerwca br.

 

8 lipca

- dyżur telefoniczny dla mieszkańców,

 

9 lipca

- przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

- uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie projektu Śląskiej Internetowej Biblioteki Zbiorów Zabytkowych, w Bibliotece Śląskiej w Katowicach,

- spotkanie ws. Tramwajów Śląskich,

 

14 lipca

- posiedzenie Zespołu ds. Realizacji Ugody dotyczącej naprawy szkody wywołanej ruchem zakładu górniczego w ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej, w siedzibie Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Bielszowice”,

 

15 lipca

- dyżur telefoniczny dla mieszkańców,

- spotkanie w Urzędzie Miasta, w sprawie zastosowania w naszym mieście projektu pn. Mobilne portale samorządowe,

 

20 lipca

- festyn dla mieszkańców Bielszowic,

 

21 lipca

- program „na żywo” pt. „Prezydent odpowiada” w Telewizji Sfera TV, gdzie mieszkańcy mogą dzwonić w różnych sprawach dotyczących miasta,

 

22 lipca

- dyżur telefoniczny dla mieszkańców.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Iwona Małyska - tel. 032-248-62-81 wew. 2020

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 25.06. - 22.07.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:29.07.2009 14:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:27.07.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 131