wersja do wydruku Bartosz Pilny 02.09.2009 13:18

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Ruda Śląska”, obejmującego (...)".

 

KKS.7624-24/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

 

ZAWIADAMIAM STRONY POSTĘPOWANIA

 

że w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Ruda Śląska”, obejmującego obszar realizacji i oddziaływania położony na terenie zaznaczonym na załączniku mapowym, zostało wydane Postanowienie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 16/2009 z dnia 31.08.2009 r. znak KKS.7624-24/09 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą jak wyżej.

 

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój nr 403), w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. wtorek, środa, piątek od godz. 800 do godz. 1600, w poniedziałek, czwartek od godz. 800 do godz. 1800.

 

Jednocześnie informuję, że obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Sabina Szczepanik-Tofil – tel. 032-244-90-00 wew. 4030

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Ruda Śląska”, obejmującego (...)".
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:31.08.2009
Data publikacji:02.09.2009 13:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż