PMI.0055-10/09

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 24 lipca do 30 sierpnia 2009 r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Andrzej Stania podjął 83 zarządzenia, a w jego zastępstwie wiceprezydent Bartosz Satała podjął 1 zarządzenie, dotyczące realizacji budżetu, realizacji uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

- wykonania uchwały nr 869/XLVII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.07.2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i zadaniami w ramach budżetu miasta na 2009 r.,

- powołania Zespołu do Spraw Przekształceń Własnościowych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o.,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4”,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingów na gruntach gminnych w Rudzie Śląskiej: Zadanie nr 1 przy budynku ul. Grodzka 9 i przy budynku ul. Solidarności 10; Zadanie nr 2 w rejonie budynków ul. Energetyków 7 i 11 oraz budynku ul. Zamenhofa 2; Zadanie nr 3 w rejonie budynków ul. Poloczka 3 i w rejonie budynku ul. Gwarecka 15a”,

- zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- zmian w budżecie miasta na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na kwotę 80.000 zł, w związku z potrzebami na remont pomieszczeń MOPS przy ul. Markowej 20 oraz pomieszczeń dla Zespołu Psychologów i Działu Świadczeń przy ul. Markowej 20, 22 oraz wykonanie drobnych prac remontowych,

- przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na rok 2009 na kwotę 40.000 zł, w związku z koniecznością zwiększenia środków na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, rowów i cieków odwadniających,

- zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy,

- zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na rok 2009 na kwotę 494.281 zł, z przeznaczeniem na realizację w 2009 roku programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego Panu Mariuszowi Wojciechowskiemu,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Ruda Śląska – 12 zadań”,

- przekazania dotychczasowego wyposażenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej Domowi Pomocy Społecznej „Senior”,

- szczegółowego trybu zbycia udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, będących własnością Gminy Ruda Śląska,

- zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na rok 2009 na kwotę 236.755 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna”,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę odcinka trasy N-S od ul. 1-go Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 go Maja”,

- wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej Nr 8209 S ul. Paderewskiego i ustalenia nowego przebiegu istniejących dróg powiatowych Nr 8209 S ul. Paderewskiego i Nr 8210 S ul. Chudowskiej w Zabrzu,

- wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa własności nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Cynkowej 26, zainwestowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym,

- wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Edmunda Kokota oraz ul. Ks. Józefa Niedzieli zainwestowanych pomnikiem oraz skwerem miejskim,

- dofinansowania zakupu podręczników uczniom uczęszczającym do szkół na terenie miasta.

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

24 lipca

- uroczystości z okazji Święta Policji,

 

25 lipca

- festyn parafialny przy parafii p.w. św. Andrzeja Boboli,

 

26 lipca

- VI Ogólnopolskie Mistrzostwa Mazur w pływaniu długodystansowym w Giżycku,

 

28 lipca

- posiedzenie Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,

- posiedzenie Zarządu KZK GOP,

 

29 lipca

- dyżur telefoniczny dla mieszkańców,

 

31 lipca

- posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego,

- uroczyste obchody Złotych Godów 16 par małżeńskich w Ośrodku Święta Elżbieta,

- uroczyste zakończenie wydobycia węgla w Ruchu "Wirek" kopalni „Halemba-Wirek”,

 

2 sierpnia

- festyn osiedlowy z okazji 50-lecia miasta przy kościele pw. św. Wawrzyńca i Antoniego,

- mecz finałowy Mistrzostw Rudy Śląskiej o Puchar Prezydenta Miasta w piłce nożnej,

 

5 sierpnia

- przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

- dyżur telefoniczny dla mieszkańców,

- otwarcie wystaw „Konterfekty życzliwe, czyli karykatury rudzian (i nie tylko) z teki Marka Wacława Judyckiego” oraz „Baśnie J. Ch. Andersena w ilustracjach Joanny Gołąb” w Muzeum Miejskim,

 

8 sierpnia

- festyn osiedlowy dla mieszkańców Goduli i Orzegowa z okazji 50-lecia miasta,

 

12 sierpnia

- dyżur telefoniczny dla mieszkańców,

- posiedzenie Zespołu ds. Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes,

- spotkanie grupy roboczej GZM ws. odpadów komunalnych,

 

13 sierpnia

- podpisanie kontraktów na roboty budowlane, które będą realizowane w ramach Projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”,

- przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

 

14 sierpnia

- obchody Święta Wojska Polskiego pod pomnikiem Żołnierza Polskiego w Katowicach,

 

15 sierpnia

- wizyta grupy młodzieży z Holandii w Urzędzie Miasta,

 

18 sierpnia

- podpisanie kontraktu na roboty budowlane, które będą realizowane w ramach Projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”,

 

19 sierpnia

- przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

- dyżur telefoniczny dla mieszkańców,

- spotkanie dotyczące „Strategii rozwoju województwa śląskiego – Śląskie 2012” w Urzędzie Marszałkowskim,

 

20 sierpnia

- obchody 70. rocznicy pogrzebu Wojciecha Korfantego w Katowicach,

 

21 sierpnia

- uroczystości z okazji Dnia Energetyka,

 

22 sierpnia

- widowisko multimedialne "Wojciechowi Korfantemu – Rapsod Śląski" w Katowicach,

 

23 sierpnia

- XXXV Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Prezydenta Miasta,

- IX Festiwal Orkiestr Dętych im. Augustyna Kozioła na Terenach Targowych,

- festyn rodzinny w Parku Strzelnica,

- X Dożynki Wojewódzkie w Świerklańcu,

 

25 sierpnia

- posiedzenie Zarządu KZK GOP,

- program „na żywo” pt. „Prezydent odpowiada” w telewizji Sfera TV,

 

26 sierpnia

- spotkanie dyrektorów placówek oświatowych, inaugurujące rok szkolny,

- spotkanie ws. zmian w statucie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, w Zabrzu,

- dyżur telefoniczny dla mieszkańców,

- obchody Dnia Pszczelarza,

 

27 sierpnia

- przekazanie placu budowy w związku z modernizacją ul. Nad Bytomką,

- narada z dyrektorami przeszkoli i szkół w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach,

 

28 sierpnia

- posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia,

- obchody Dnia Strażnika Miejskiego,

 

29 sierpnia

- Turniej Piłki Ręcznej z okazji 50-lecia miasta oraz 50-lecia piłki ręcznej w Rudzie Śląskiej,

- festyn rodzinny w Parku Strzelnica,

 

30 sierpnia

- start XVII Pokojowej Sztafety Biegowej Ruda Śląska-Westerplatte,

- festyn rodzinny z okazji 50-lecia Rudy Śląskiej przy kościele pw. św. Józefa,

- obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej przy Radiostacji Gliwickiej.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Wojciech Grzesiczek - tel. 032-248-62-81 wew. 2021.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 24.07. - 30.08.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:07.09.2009 17:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:01.09.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 189