ZARZĄDZENIE  NR PC.BF.0151-1071/09

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 29 czerwca 2009 r.

 

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na III kwartał 2009 r.

 

        Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.32 ust.2 pkt 4, art.60 ust.1 w związku z art.92 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 186 ust.5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

 

zarządza się, co następuje:

 

       § 1. 1. Ustalić harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta na prawach powiatu na III kwartał 2009 r. stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

                  2. Ustalić harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na III kwartał 2009 r. stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

       § 2. Zobowiązać naczelników wydziałów Urzędu Miasta i dyrektorów jednostek budżetowych do:

1/ realizacji wydatków zgodnie z harmonogramem,

2/ uzyskania zgody Prezydenta Miasta w przypadku konieczności poniesienia jednorazowego wydatku wyższego, niż wielkości wynikające z harmonogramu.

 

        § 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom Urzędu Miasta i dyrektorom jednostek budżetowych.

 

       § 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta.

 

       § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2009 r.

 

 

 

Prezydent Miasta

Andrzej Stania

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Harmonogram III-ci kwartał 2009r.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:28.09.2009 14:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Stania
Data na dokumencie:29.06.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:28.09.2009 14:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 84