wersja do wydruku Bartosz Pilny 06.10.2009 15:47

Wszczęcie postępowania: „Rewitalizacja Parku Dworskiego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Parkowej na cele rekreacyjno - gospodarcze”.

KKS.7624-29/09

 

OBWIESZCZENIE

 

               Na podstawie art.49 i art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) art.73 ust.1, art.74 ust.3 oraz art.75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z wnioskiem z dnia 18 września 2009 r. WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6, reprezentowanej przez Pana Adama Łydko, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 4 września 2009 r. znak PC.0113-1147/09 udzielonego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska z siedzibą w Rudzie Śląskiej, pl. Jana Pawła II 6

 

zawiadamiam strony o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja Parku Dworskiego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Parkowej na cele rekreacyjno - gospodarcze” obejmującego obszar realizacji i oddziaływania położony na terenie zaznaczonym na załączniku mapowym.

 

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój 403), w godzinach pracy Urzędu Miasta tj. wtorek, środa i piątek od 800 – 1600, w poniedziałek i czwartek od godz. 800 do godz.1800.

 

Zainteresowane strony mogą w terminie 7 dni po upływie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.

 

Jednocześnie informuję, że zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Leokadia Masłowska - tel.(032) 244-90-00 wew.4030

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wszczęcie postępowania: „Rewitalizacja Parku Dworskiego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Parkowej na cele rekreacyjno - gospodarcze”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:05.10.2009
Data publikacji:06.10.2009 15:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż