PMI.0055-11/09

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 1 do 29 września 2009 r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Andrzej Stania podjął 40 zarządzeń, a w jego zastępstwie wiceprezydent Bartosz Satała podjął 41 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, realizacji uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

- rozwiązania formacji obrony cywilnej w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o. o. oraz w Kompanii Węglowej S.A. – Oddział KWK Halemba – Wirek „Ruch Wirek”,

- przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej jezdni ulicy Nowy Świat”,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa pasa drogowego ulicy Kłosowej wraz z przebudową oświetlenia ulicznego i budową odwodnienia – na odcinku od ul. Józefa Piłsudskiego do budynku nr 11 przy ul. Kłosowej”,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa pasa drogowego ulicy Krakusa wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego – na odcinku od ul. Józefa Piłsudskiego do budynku nr 30 przy ul. Krakusa”,

- zmian w budżecie miasta na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na kwotę 8.000 zł, z przeznaczeniem na zakup wentylatora do działań ratowniczych,

- przejęcia na rzecz Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Rudzie Śląskiej od „Huty Pokój” S.A. w zamian za zaległości podatkowe wobec gminy z tytułu podatku od nieruchomości,

- przygotowania miejskiego dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „GWAREK 09”,

- powołania Zespołu zadaniowego ds. koordynowania udzielania pomocy ofiarom oraz rodzinom ofiar wypadku w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remonty bieżące dróg publicznych na terenie miasta Ruda Śląska (12 zadań)”

- zmian w budżecie miasta na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami na kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu przy basenie krytym w Rudzie”,

- zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Kultury,

- zmian w budżecie miasta na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla psychologów i pedagogów w związku z realizacją zadania pn. „Wspieranie istniejących niespokrewnionych rodzin zastępczych oraz Rodzinnych Domów Dziecka – organizacja wyjazdów integracyjno-edukacyjnych – weekend z rodziną zastępczą” oraz na doposażenie do mieszkań chronionych,

- zmian w budżecie miasta na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na kwotę 23.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego,

- zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na rok 2009 w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji publicznej na kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na realizowane zadanie „Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego – zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych”,

- harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na IV kwartał 2009 r.,

- przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 7.2.1 Działania 7.2 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

1 września

-  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 Specjalnych,

-  uroczyste przekazanie pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówkę opiekuńczo-wychowawczą kluczy do nowopowstałego mieszkania chronionego przy ośrodku „Convivo - Żyć wspólnie”,

 

2 września

-  uroczystość upamiętniająca 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej,

-  przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

-  msza święta w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu – Szombierkach w setną rocznicę złożenia w krypcie kościoła prochów Karola Goduli,

 

3 września

-  powitanie Pokojowej Sztafety na Westerplatte,

-  pokaz filmu „Śląski wrzesień” w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach,

-  „Wieczór z Wojciechem Korfantym” w kinoteatrze "Rialto",

 

4 września

-  uroczyste obchody Złotych Godów 18 par małżeńskich w Domu Pomocy Społecznej Caritas,

-  piknik rodzinny w Kochłowicach,

 

5 września

-  XV Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach,

 

6 września

-  msza św. w intencji kombatantów w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej,

-  msza św. w intencji pracowników Elektrowni Halemba w kościele pw. Bożego Narodzenia,

 

7 września

-  pożegnalne spotkanie z Ambasadorem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Victorem Ashe,

 

8 września

-  posiedzenie Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,

-  spotkania grup branżowych rudzkiego sektora pozarządowego (pomoc społeczna, służba zdrowia, ekologia, sprawy społeczne),

 

9 września

-  przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

-  akcja promocyjna I Ogólnopolskiego Festiwalu Wspomnień, w Katowicach,\

-  otwarcie multimedialnej pracowni językowej w Młodzieżowym Domu Kultury,

-  uroczysta akademia z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz spotkanie z kombatantami w Gimnazjum nr 13,

-  uroczystość z okazji 60-lecia małżeństwa państwa Luizy i Reinholda Mazur,

 

10 września

-  spotkania grup branżowych rudzkiego sektora pozarządowego (kultura i edukacja),

 

11 września

-  III Festyn Rodzin Zastępczych w ogrodach Miejskiego Centrum Kultury,

-  obchody 90-lecia istnienia KS „Slavia” Ruda Śląska,

-  otwarcie wystawy "Born Of Fire: The Valley of Work" w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,

 

12 września

-  zawody wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta, zorganizowane w Rybaczówce przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy KWK „Halemba”,

-  Biesiada Śląska w dzielnicy Halemba,

 

13 września

-  XIII Otwarte Mistrzostwa Rudy Śląskiej w Kolarstwie Górskim,

-  festyn rodzinny przy kościele pw. św. Barbary w dzielnicy Bykowina,

 

15 września

-  uroczyste otwarcie nowego ujęcia wody w Strzybniku,

-  posiedzenie Komisji Oświaty,

-  posiedzenie Komisji Sportu i Kultury Fizycznej,

-  wystawa prac malarskich podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych w Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej,

 

16 września

-  spotkanie ws. planu ruchu KWK „Wujek” – Ruch Górniczy „Śląsk”,

-  przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

 

17 września

-  seminarium „Rola funduszy ekologicznych w likwidacji zagrożeń dla środowiska oraz tzw. bomb ekologicznych w województwie śląskim” w Sosnowcu,

-  przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

 

18 września

-  msza św. w intencji ofiar tragedii w KWK „Wujek” Ruch Górniczy „Śląsk”, poszkodowanych i ich rodzin w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej

 

18 – 29 września

-  prace zespołu zadaniowego ds. koordynowania udzielania pomocy ofiarom oraz rodzinom ofiar wypadku w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”,

 

21 września

-  msza św. w intencji górników, którzy zginęli i zostali poszkodowani w wypadku w KWK „Wujek” Ruch Górniczy „Śląsk” oraz w intencji ich rodzin w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej, odprawiona przez ks. abp Damiana Zimonia,

 

22 września

-  posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej,

 

23 września

-  przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

 

24 - 25 września

-  udział w uroczystościach pogrzebowych górników, którzy zginęli w KWK „Wujek” Ruch Górniczy „Śląsk”,

 

25 września

-  obchody 10-lecia działalności Ocynkowni Pokój Sp. z o.o.,

 

26 – 29 września

-  seminarium „Uspokojenie ruchu – od koncepcji do wdrożenia. Najnowsze rozwiązania, uwarunkowania techniczne, prawne i społeczne” w Puławach,

 

26 września

-  posiedzenie Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,

-  prapremiera sztuki „TRANSFER” Stanisława Bieniasza w Miejskim Centrum Kultury,

 

27 września

-  Rodzinny Piknik Integracyjny Zakładu Aktywności Zawodowej,

-  uroczyste obchody Święta Miasta Zabrze,

 

28 września

- posiedzenie Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości,

- Multimedialne Targi Edukacyjne „Nowoczesne technologie w procesie nauczania” w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim,

- wręczenie nagród „EKOGMINA 2009”, przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.in. Rudzie Śląskiej,

 

29 września

-  obchody 60. rocznicy utworzenia Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

 

 

 

Tragedia w KWK „Wujek” Ruch Górniczy „Śląsk”

 

W związku z tragedią w KWK „Wujek” w Ruchu Górniczy „Śląsk” Prezydent Miasta powołał zespół zadaniowy ds. koordynowania udzielania pomocy ofiarom oraz rodzinom ofiar, pozostający w stałym kontakcie ze sztabem na kopalni. W skład zespołu weszli min. przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po otrzymaniu informacji o zapaleniu metanu pierwszy zastępca prezydenta miasta Ruda Śląska Bartosz Satała udał się na miejsce, deklarując pomoc ze strony służb miejskich. Na prośbę sztabu kryzysowego powołanego na kopalni Szpital Miejski został postawiony w stan ostrego dyżuru, do kopalni przyjechali dodatkowi lekarze.

Na miejsce tragedii zostali wysłani psychologowie z rudzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz lekarze.

Miasto dostarczyło łóżka polowe na kopalnię dla osób, które zasłabły, posiłki i napoje.

Straż Miejska pełniła rolę łącznika między Zespołem Zarządzania Kryzysowego, a sztabem kryzysowym Kopalni.

Ponadto miasta sąsiednie zaoferowały pomoc psychologów. Wydział Zarządzania Kryzysowego z Katowic zapewnił pomoc psychologów dla rodzin poszkodowanych przy szpitalach, podobnie Siemianowice i Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie. Również Zabrze i Tychy zaoferowały pomoc psychologów.

Prezydent Miasta zaapelował do mieszkańców o 7 dniową żałobę oraz odwołał miejskie imprezy o charakterze rozrywkowym.

W Urzędzie Miasta Ruda Śląska przy pl. Jana Pawła II 6 w holu głównym została wyłożona księga kondolencyjna. Wpisów można było dokonywać w godzinach pracy Urzędu Miasta w czasie trwania żałoby w mieście, także w sobotę 19 września i niedzielę 20 września. Kondolencje przesyłane były również na adres mailowy Biura Prasowego.

Otwarte zostało konto bankowe, na które przyjmowane są wpłaty na rzecz poszkodowanych w wypadku. Nr konta: 77 1050 1214 1000 0023 1158 1181.

 

 

 

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ruda Śląska

z realizacji Uchwały Rady Miasta nr 867/XLVII/2009 z dnia 23 lipca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Miasta Ruda Śląska w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

z siedzibą w Rudzie Śląskiej

za okres 31.08.2009 r. – 30.09.2009 r.

 

W dniu 18 sierpnia 2009 roku w dwóch dziennikach ogólnopolskich „Rzeczpospolita” i „Gazeta Wyborcza” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta ukazało się ogłoszenie zapraszające do negocjacji w sprawie nabycia udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej określające dzień 11 września 2009 roku jako ostateczną datę złożenia odpowiedzi na zaproszenie.

W dniu 7 września 2009 roku swoje pierwsze posiedzenie odbył Zespół do Spraw Negocjacji dotyczących zbycia udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Na drugim posiedzeniu w dniu 14 września 2009 roku Zespół do Spraw Negocjacji dokonał otwarcia a następnie odczytania odpowiedzi, które zostały złożone przez zainteresowane podmioty.

Na zaproszenie do negocjacji odpowiedziały 4 podmioty, spośród 15 podmiotów, które odebrały Memorandum Informacyjne o Spółce, a mianowicie:

- SFW Energia Sp. z o.o ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice

- Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław

- ZPC „Carbo-Energia” Sp. z o.o., ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska

- ČEZ a.s. Duhová 2/14444, Praga 4, kod: 140 53, Republika Czeska

W opinii Zespołu powyższe podmioty, które odpowiedziały na zaproszenie, spełniły warunki formalne. Po analizie odpowiedzi Zespół do Spraw Negocjacji zarekomendował Prezydentowi Miasta, w formie odpowiednich uchwał, wszystkie powyższe 4 podmioty do umożliwienia badania Spółki i przedmiotu jej działania.

W związku z powyższym, zgodnie z rekomendacją Zespołu w dniu 15.09.2009 roku wystosowałem pisma do 4 powyższych podmiotów z zaproszeniem do przeprowadzenia badania Spółki i jej przedsiębiorstwa.

 

 

Badanie Spółki trwa od 21 września br. a warunki techniczne jego przeprowadzania podmioty zainteresowane uzgadniały z Zarządem Spółki.

Natomiast na posiedzeniu Zespołu w dniu 15 września 2009 roku omówiono założenia do pakietu inwestycyjnego i pakietu socjalnego.

Do Prezydenta Miasta wpłynęły pisma od podmiotów zainteresowanych tj. ZPC „Carbo-Energia” sp. z o.o. (18.09.2009 r.) i CEZ a.s. (22.09.2009 r.) wnioskujące o przesunięcie terminu składania przez podmioty zainteresowane propozycji wiążących warunków umowy. Zespół do Spraw Negocjacji na swym posiedzeniu w dniu 23.09.2009 roku zarekomendował przesunięcie powyższego terminu. Przychylając się do uchwały Zespołu pismami poleconymi poinformowałem wszystkie zainteresowane podmioty o przesunięciu powyższego terminu do dnia 30.10.2009 roku. Z podmiotami, które złożą wiążące warunki umowy zostaną podjęte negocjacje, które według ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji będą miały poufny charakter.

Ponadto na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska znajduje się, zgodnie dyspozycją ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, karta prywatyzacyjna, która na bieżąco informuje o procesie prywatyzacji.

Na następnej sesji zostanie przedstawione następne sprawozdanie z realizacji uchwały.

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 01.09. - 29.09.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:09.10.2009 11:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:01.10.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 215