ZARZĄDZENIE  NR PC.BF.0151-302/07

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 28 października 2007 r.

 

 

w sprawie założeń do projektu budżetu miasta na rok 2008.

 

Na podstawie art.52, art.60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.55, art.92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art.165, ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 Uchwały Nr 1078/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu miasta na prawach powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

 

zarządza się, co następuje:

 

 

            § 1. Przy szacowaniu wielkości dochodów i wydatków budżetowych miasta na rok 2008 przyjąć następujące ogólne założenia stanowiące podstawowe wskaźniki makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na rok 2008:

 

1/ średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,

 

2/ średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 102,3 %,

 

3/ wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wynosi 2,45 % podstawy ich wymiaru.

 

            § 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów/kierownikom zespołów Urzędu Miasta i dyrektorom jednostek budżetowych.

 

            § 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta.

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Założenia do projektu budżetu na 2008r.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:22.10.2009 15:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Stania
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:22.10.2009 15:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 86