PMI.0055-12/09

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 30 września do 28 października 2009 r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Andrzej Stania podjął 59 zarządzeń, a w jego zastępstwie wiceprezydent Bartosz Satała podjął 24 zarządzenia, dotyczące realizacji budżetu, realizacji uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

- zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na rok 2009 na kwotę 240.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy rodzinom ofiar katastrofy w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek – Ruch Śląsk”,

- wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego w wysokości 400.000 zł do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ruda Śląska Spółki z o.o., z przeznaczeniem na realizację budownictwa mieszkaniowego,

- zmian w budżecie miasta na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami na kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację budynku przy ul. 1 Maja 32,

- zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na rok 2009 na kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego rodzinom ofiar katastrofy, do której doszło w dniu 18 września 2009 r. w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek – Ruch Śląsk”,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie wpustów ulicznych i przepustów oraz awaryjne usuwanie zalewisk w pasach drogowych ulic na terenie miasta Ruda Śląska w latach 2010-2011 (4 zadania)”,

- sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy skrzyżowaniu ulic Ks. Augustyna Potyki i Krętej, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Jagiełły w Rudzie Śląskiej”,

- przejęcia na rzecz miasta prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Rudzie Śląskiej od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w zamian za zaległości podatkowe wobec gminy z tytułu podatku od nieruchomości,

- oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ulicy Kochłowickiej, z przeznaczeniem pod budowę zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych realizowanych przez jednego inwestora,

- sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Szkolnej, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- powołania Komisji Wyborczych do wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta,

- powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wymiana stolarki okiennej w budynku Domu Kultury”,

- zmian w budżecie miasta na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami na kwotę 5.460 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego”,

- zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na rok 2009 na kwotę 59.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy rodzinom ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych w katastrofie w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek – Ruch Śląsk”,

- zmian w budżecie miasta na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej na kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie tablic rejestracyjnych oraz druków rejestracyjnych,

- nadania odznak „Kamrat Rudzki”: Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; prof. dr hab. inż. Antoniemu Tajdusiowi, Rektorowi Akademii Górniczo-Hutniczej; prof. dr hab. inż. Marianowi Mazurowi, Dziekanowi Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej; dr hab. inż. Zygmuntowi Niedojadło, Prodziekanowi Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej; dr inż. Tomaszowi Lipeckiemu, Kierownikowi Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Rudzie Śląskiej Akademii Górniczo-Hutniczej,

- założeń do projektu budżetu miasta na rok 2010,

- zmian w budżecie miasta na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na kwotę 2.250 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”,

- dokonania darowizny nieruchomości położonych przy ulicy Bujoczka w Rudzie Śląskiej na rzecz Fundacji „Zamek Chudów” z siedzibą w Katowicach,

- powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym: od 01.11.2009 r. do 30.04.2010 r.,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych z terenów zlewni obejmujących dzielnice: Nowy Bytom, Czarny Las, Wirek”,

- zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu.

 

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

30 września

- inauguracja roku akademickiego w Akademii Ekonomicznej w Katowicach,

 

1 października

- spotkanie autorskie z Martą Fox w Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej,

 

2 października

- inauguracja roku akademickiego w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach,

- posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Powierzchni „KWK Pokój”,

 

3 października

- inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej,

- obchody 20. rocznicy zdobycia przez GKS „Śląsk” Ruda Śląska tytułu wicemistrza Polski w rugby,

 

5 października

- otwarcie wystawy „Wygrywaj z Uśmiechem” w Galerii Fryna, w Miejskim Centrum Kultury,

- uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego nauczycielom szkół i placówek z Rudy Śląskiej, w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach,

 

6 października

- Forum Profilaktyki „Wzrastanie ku dojrzałości” w Miejskim Centrum Kultury,

 

7 października

- Dzień Seniora w Gimnazjum nr 9,

- przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

 

8 października

- uroczystość pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej nr 1,

 

9 października

- obchody 50-lecia miasta oraz 200. rocznicy urodzin patrona Szkoły Podstawowej nr 36 - Juliusza Słowackiego,

- jubileusz 10-lecia Gimnazjum nr 7,

- obchody 50-lecia Rudzkiego Koła Polskiego Związku Niewidomych,

- uroczystość pasowania na ucznia w Szkołach Podstawowych nr 3 i nr 14,

- uroczyste obchody Złotych Godów 18 par małżeńskich w Domu Pomocy Społecznej Caritas,

 

10 października

- inauguracja roku akademickiego w Rudzkim Uniwersytecie Trzeciego Wieku,

- koncert z okazji 60-lecia poświęcenie kościoła pw. św. Andrzeja Boboli,

 

11 października

- msza św. inaugurująca Tydzień Kultury Chrześcijańskiej,

 

12 października

- uroczystość pasowania na ucznia w Szkołach Podstawowych nr 15 i 24,

 

13 października

- uroczystość pasowania na ucznia w Zespole Szkół nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 36,

- posiedzenie Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,

- posiedzenie Zarządu KZK GOP,

- spotkanie z prof. Krystyną Doktorowicz, w ramach cyklu „Znani ludzie w Twojej Rudzie”,

 

14 października

- przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

- dyżur telefoniczny dla mieszkańców,

- spotkanie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Rudy Śląskiej – KWK „Bielszowice”,

 

15 października

- obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6,

- start XVIII Pokojowej Sztafety Biegowej Ruda Śląska – Sosnowiec – Wadowice,

- Zgromadzenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,

- przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

 

16 października

- Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Pszczynie,

- spotkanie z Krystyną Szumilas, wiceministrem edukacji narodowej, dotyczące nowego nadzoru pedagogicznego, w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Gliwicach,

- uroczystość wręczenia wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom oświaty z terenu delegatury w Gliwicach Medali Komisji Edukacji Narodowej, Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty,

- Światowy Dzień Zwalczania Cukrzycy,

- otwarcie wystawy „Barwą i linią o Śląsku” – malarstwo Krzysztofa Websa w Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej,

- uroczystość pasowania na ucznia w Szkołach Podstawowych nr 13 i 40,

- uroczyste obchody Złotych Godów 14 par małżeńskich w Domu Pomocy Społecznej Caritas,

- uroczystości rocznicy poświęcenia kościoła pw. Ducha Świętego,

- powrót XVIII Pokojowej Sztafety Biegowej Ruda Śląska – Sosnowiec – Wadowice,

 

17 października

- Turniej o Puchar FAIR PLAY, zorganizowany w ramach Programu Aktywności Lokalnej „Ekstra – klasa” na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- inauguracja „Rudzkiej Jesieni Kulturalnej”,

- nagranie audycji w Radiu Plus,

 

18 października

- finał XIV Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Gloria Dei” w Miejskim Centrum Kultury,

- inauguracja roku akademickiego Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Rudzie Śląskiej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,

 

19 października

- uroczystość pasowania na ucznia w Szkołach Podstawowych nr 18 i 20,

- wręczenie nagród dla nauczycieli i aktów mianowania, w sali sesyjnej Urzędu Miasta,

- spotkanie z członkami sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w sali sesyjnej Urzędu Miasta,

 

20 października

- uroczystość pasowania na ucznia w Szkołach Podstawowych nr 16 i 21,

- pasowanie uczniów Rudzkiego Rzemiosła w Domu Kultury,

 

21 października

- uroczystość pasowania na ucznia w Szkołach Podstawowych nr 2 i 41,

- dyżur telefoniczny dla mieszkańców,

- IX Regionalny Turniej w Halowej Piłce Nożnej Olimpiad Specjalnych w hali sportowej MOSiR,

- wieczór poetycko-muzyczny połączony z promocją książki „Tematy najbliższe” w Muzeum Miejskim,

 

22 października

- uroczystość pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej nr 30 i Zespole Szkół nr 2 Specjalnych,

- otwarcie kompleksu sportowego, zbudowanego w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik – 2012” w dzielnicy Bykowina,

- konferencja „Rak to nie wyrok” z okazji jubileuszu 10-lecia działalności Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks” w Miejskim Centrum Kultury,

 

23 października

- uroczystość pasowania na ucznia w Szkołach Podstawowych nr 4 i 23,

- uroczystość wręczenia „Hanysów” przez kabaret „Rak” w Miejskim Centrum Kultury,

 

24 października

- uroczystość odsłonięcia i poświęcenia obelisku upamiętniającego poległych w latach 1914 – 1945 na cmentarzu przy ul. Zacisze,

- międzypaństwowy mecz kyokushin karate Polska – Francja w Siemianowicach Śląskich,

- jubileuszowy koncert Chóru Mieszanego „Słowiczek” w Domu Kultury,

 

25 października

- uroczystości z okazji 60-lecia małżeństwa państwa Hildegardy i Ryszarda Fityka,

 

26 października

- posiedzenie Komisji Kultury Rady Miasta,

- uroczystość pasowania na ucznia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,

 

27 października

- uroczystość pasowania na ucznia w Szkołach Podstawowych nr 7 i 8,

- posiedzenie Zarządu KZK GOP,

- spotkanie rzeczników rudzkich szkół w sali sesyjnej Urzędu Miasta,

- posiedzenie Komisji Zdrowia Rady Miasta,

- otwarcie pokonkursowej wystawy „Mój Śląsk – moje miasto” w Muzeum Miejskim,

- spotkanie z Yannickiem Haenelem, autorem książki „Jan Karski”, w Miejskim centrum Kultury,

- program „na żywo” pt. „Prezydent odpowiada” w telewizji Sfera TV,

 

28 października

- konferencja szkoleniowa dla dyrektorów placówek oświatowych w zakresie profilaktyki nowej grypy A/H1N1, w sali sesyjnej Urzędu Miasta,

- uroczystość pasowania na ucznia w Zespole Szkół nr 4 Specjalnych,

- dyżur telefoniczny dla mieszkańców.

 

 

 

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ruda Śląska

z realizacji Uchwały Rady Miasta nr 867/XLVII/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Miasta Ruda Śląska w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

za okres 24.09.2009 r. - 29.10.2009 r.

 

W dniu 18 sierpnia 2009 roku w dwóch dziennikach ogólnopolskich „Rzeczpospolita” i „Gazeta Wyborcza” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta ukazało się ogłoszenie zapraszające do negocjacji w sprawie nabycia udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej określające dzień 11 września 2009 roku jako ostateczną datę złożenia odpowiedzi na zaproszenie.

Na zaproszenie do negocjacji odpowiedziały 4 podmioty, spośród 15 podmiotów, które odebrały Memorandum Informacyjne o Spółce, a mianowicie:

- SFW Energia Sp. z o.o ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice

- Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław

- ZPC „Carbo-Energia” Sp. z o.o., ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska

- ČEZ  a.s. Duhová 2/14444, Praga 4, kod: 140 53, Republika Czeska

 

Badania Spółki i jej przedsiębiorstwa odbyło się w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej sp. z o.o. od 21 września 2009 roku.

Do Prezydenta Miasta wpłynęły pisma od podmiotów zainteresowanych tj. ZPC „Carbo-Energia” sp. z o.o. (18.09.2009 r.) i CEZ a.s. (22.09.2009 r.) wnioskujące o przesunięcie terminu składania przez podmioty zainteresowane propozycji wiążących warunków umowy. Zespół do Spraw Negocjacji na swym posiedzeniu w dniu 23.09.2009 roku zarekomendował przesunięcie powyższego terminu. Przychylając się do uchwały Zespołu pismami poleconymi poinformowałem wszystkie zainteresowane podmioty o przesunięciu powyższego terminu do dnia 30.10.2009 roku.

W dniu 23.10.2009 roku Spółka Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. wystąpiła z prośbą o przesunięcie terminu składania propozycji wiążących warunków umowy do dnia 30.11.2009 roku. Biorąc pod uwagę fakt, że powyższy termin był już jednokrotnie przesuwany oraz nie widząc żadnych racjonalnych podstaw do dalszego przedłużania terminu  w odpowiedzi nie przychyliłem się do prośby Spółki.

Tak więc do dnia 30.10.2009 roku do godz.14.00 podmioty zainteresowane powinny złożyć propozycje wiążących warunków umowy. Następnie Zespół do Spraw Negocjacji dokona analizy złożonych propozycji i wyznaczy terminy negocjacji z zainteresowanymi podmiotami.

Negocjacje powyższe, zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji będą miały poufny charakter.

Ponadto na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska znajduje się, zgodnie dyspozycją ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, karta prywatyzacyjna, która na bieżąco informuje o procesie prywatyzacji.

 

Na następnej sesji zostanie przedstawione następne sprawozdanie z realizacji uchwały.

 

 

 

 

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych przez szkoły i placówki oświatowe w roku szkolnym 2008/2009

 

W roku szkolnym 2008/2009 dzięki aktywności rudzkich szkół i placówek oświatowych w zakresie ubiegania się o fundusze zewnętrzne, pozyskano łącznie 4.191.466,74 zł na cele działalności edukacyjnej w ubiegłym roku szkolnym.

Z powyższej kwoty aż 3.060.709,19 zł pochodziło z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, z którego w roku ubiegłym środki pozyskały rudzkie przedszkola, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 Specjalnych oraz Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych im. św. Łukasza i 8 szkół podstawowych, które przystąpiły do programu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

Kwota 764.649,24 zł pochodzi z różnych programów rządowych.

W ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” wykorzystano łączną kwotę 383.396,17 zł na realizację 4 projektów. Pod nadzorem Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych organizowanych w 75 uczestniczących w projektach szkołach i placówkach oświatowych skorzystało 7.689 dzieci i młodzieży. Dzięki udziałowi w pilotażowym programie nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych, w Mieście utworzonych zostało 109 oddziałów na cele organizacji tych zajęć. Ze środków budżetu państwa wykorzystano na ten cel kwotę 186.383,52 zł.

Rządowy program wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” dał możliwość pozyskania 149.605 zł do zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego w 10 szkołach w Rudzie Śląskiej.

Rządowy program „Przyjazna i bezpieczna szkoła” pozwolił na doposażenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci młodzieży oraz organizację punktu konsultacyjnego. Łączna wartość przyznanych na ten cel środków wyniosła 32.554,55 zł.

Ponadto Szkoła Podstawowa Nr 36 wspierała rozwój dzieci romskich kształcących się w tej szkole dzięki uczestnictwu w rządowym programie na rzecz społeczności romskiej w Polsce i dofinansowaniu w wysokości 12.710 zł.

 

Szkoły w Rudzie Śląskiej aktywnie nawiązywały współpracę z placówkami z krajów Unii Europejskiej. 2 zespoły szkół – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Gustawa Morcinka oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 otrzymały dofinansowanie w wysokości 24.000 EUR każdy do realizacji projektów partnerskich w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – projekty partnerskie Comenius”. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych im. Herberta Clarka Hoovera oraz Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Alfreda Szklarskiego kontynuowały realizację projektów w ramach tego samego programu. Z kolei wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 uzyskał dofinansowanie w kwocie 14.056 EUR do organizacji praktyk uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Irlandii w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci”.

Rok szkolny 2008/2009 zainicjował partnerski projekt systemowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, który realizowany będzie w kolejnych latach i ma na celu wsparcie materialne uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W minionym roku szkolnym Miasto otrzymało na ten cel 40.150 zł, a stypendium otrzymało 13 uczniów rudzkich szkół.

Ze wsparcia finansowego korzystali również studenci z naszego Miasta, którym bariera finansowa utrudnia kontynuowanie studiów. Łącznie stypendium otrzymało 38 osób, a wartość przyznanego na ten cel dofinansowania wyniosła 139.695 zł.

Szkoły i placówki oświatowe czyniły w roku szkolnym 2008/2009 starania o pozyskanie środków na kolejne lata. Łącznie złożono 20 wniosków, z których część podlega jeszcze ocenie. Do momentu zakończenia ubiegłego roku szkolnego pozyskano 3.185.756,99 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Zespoły Szkół Specjalnych, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz szkoły ponadgimnazjalne kształcenia zawodowego. W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” pozyskano 54.000 EUR dla rozwoju wymiany i współpracy międzynarodowej przez Zespoły Szkół Nr 2 i 4 Specjalnych. Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego uzyskało dofinansowanie w wysokości 2.427.301,35 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na cele rozbudowy i budowy sal dydaktycznych w budynku CKPiDZ. W Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych im. św. Łukasza rozpoczęła się rozbudowa placówki przy dofinansowaniu z tego samego programu.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Wojciech Grzesiczek - tel. 032-248-62-81 wew. 2021.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 30.09. - 28.10.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:16.11.2009 09:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:03.11.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 150