ZARZĄDZENIE NR SP.BF.0151-1256/09

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 13 listopada 2009 r.

 

w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010

 

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 55 ust. 1 i 2, art. 91 oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

 

zarządza się, co następuje:

 

            § 1. Przedłożyć Radzie Miasta:

 

1. Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010,

zgodnie z załącznikiem nr 1,

 

2. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010,

zgodnie z załącznikiem nr 2,

 

3. Prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku 2010 i lata następne,

zgodnie z załącznikiem nr 3,

 

4. Informację o stanie mienia komunalnego,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

            § 2. Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010 wraz z objaśnieniami oraz prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku 2010, a także informację o stanie mienia komunalnego przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

 

            § 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

            § 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

 

 

Prezydent Miasta

(-) Andrzej Stania

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt budżetu na 2010r.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:17.11.2009 12:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Stania
Data na dokumencie:13.11.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:24.03.2010 12:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 109