Bartosz Pilny 20.11.2009 10:02 wersja do wydruku

 

                                                           OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej

 

1.   Rodzaj zadania:

„Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii”.

 

2.   Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w obszarze profilaktyki alkoholowej:

a)      organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96, poz. 873 z późń. zm.),

b)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

d)      spółdzielnie socjalne,

e)      jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

3.   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację ww. zadania przeznacza się środki finansowe z budżetu miasta w wysokości 30.000,- złotych /słownie: trzydzieścitysięcyzłotych/.

 

4.   Zasady przyznawania dotacji:

a)      Dotacja zostanie przyznana podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert,

b)      Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,

c)      Dopuszcza się możliwość złożenia ofert cząstkowych,

d)      Oferent może złożyć tylko jedną ofertę,

e)      Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta.

f)        Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

g)      W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot dokona korekty kosztorysu projektu,

h)      Dotacja zostanie przekazana na wskazane w umowie konto w jednej transzy w terminie do 30 dni od daty podpisania z wybranymi w drodze otwartego konkursu oferentami umowy,

i)        Umowa z wybranymi oferentami zostanie podpisana zgodnie z załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. nr 264,poz.2207),

j)        Wybrani oferenci będą zobowiązani do rozliczenia dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. nr 264,poz.2207) w terminie do dnia określonego w zawartej umowie,

k)      Do oferty należy obowiązkowo dołączyć następujące załączniki:

-  statut podmiotu,

-  dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,

-  aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

-  sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,

-  umowa partnerska lub oświadczenia partnera (w przypadku wskazania partnera w ofercie),

-  oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zdania publicznego, będącego przedmiotem oferty,

-  oświadczenie, iż podmiot występujący o dotację nie wykorzystał dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wykluczającym prawo do otrzymania dotacji przez kolejne trzy lata zgodnie z art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 249, poz. 2104).

 

5.   Termin i warunki realizacji:

a)      realizacja zadania następuje w terminie od 01.01.2010r. do 24.12.2010r.

b)      w ramach programu zakłada się realizację następujących działań:

-  wzmacnianie czynników chroniących przed uzależnieniem poprzez rozwijanie więzi rodzinnych,

-  reintegracja osób uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu psychoterapii w zakładzie opieki zdrowotnej,

-  budowanie partnerstwa w obszarze profilaktyki uzależnień,

-  tworzenie miejsca spotkań i rozwoju,

-  lokalne oddziaływanie na rzecz powszechnej trzeźwości,

-  propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia,

-  udostępnianie miejsca spotkań i rozwoju psychologicznego dla rodzin abstynenckich.

Z przeznaczeniem na:

-  opłatę na media oraz inne uzasadnione zadania umożliwiające realizację projektu.

 

6.   Termin składania oferty:

a)      ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej  w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. (Dz. U. nr 264, poz. 2207) w nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia 2009r. do godziny 14:00 w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej, plac Jana Pawła II 6, z adnotacją: Konkurs „Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii” Nie otwierać przed 21.12.2009r.

b)      formularz oferty do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańców lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www. rudaslaska.bip.info.pl

 

7.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

a)      oferty na realizację zadania będą rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie do dnia 24.12.2009r.

b)      komisja konkursowa przy wyborze najkorzystniejszych ofert w szczególności bierze pod uwagę:

-    zgodność projektu z zadaniami Miasta i celami statutowymi oferenta

-    wartość merytoryczną projektu

-    ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta

-    przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania

-    udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych

-    udział przewidywanych partnerów

-    wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania

-    dotychczasową współpracę oferenta z Miastem Ruda Śląska, w zakresie rzetelności, terminowości oraz prawidłowego rozliczania otrzymanych środków.

 

8.   Wyniki konkursu

a)      wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
oraz publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego,

b)      o podjętych decyzjach, składający oferty powiadamiani są również pisemnie,

c)      podmioty, których oferty wybrano, otrzymują dotację po zawarciu umowy,

d)      konkurs może zostać unieważniony, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem najkorzystniejszych ofert,

e)      od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

9.   Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do:

a)      odwołania konkursu bez podania przyczyny

b)      przesunięcia terminu składania ofert

c)      zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

10.  Porównanie kosztorysów zadań tego samego rodzaju, co ogłoszone w konkursie, a realizowane przez Miasto Ruda Śląska:

w 2008 r. - 31.468,00 organizacje pozarządowe,

w 2009 r. - 31.500,00 organizacje pozarządowe.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Katarzyna Maćkowska - tel. 32-771-46-20

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie konkursu: „Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii”.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:20.11.2009 10:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Harczyńska
Data na dokumencie:18.11.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:04.12.2009 10:57