AGN.72247- 00030/08

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Kochłowickiej z przeznaczeniem pod budowę zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych realizowanych przez jednego inwestora

 

 

1.   Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod budowę zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych realizowanych przez jednego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 8521 m2, położona w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Kochłowickiej (rejon ulicy Elizy Orzeszkowej), obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki zapisane na karcie mapy 1, obręb Kłodnica, oznaczone numerami geodezyjnymi: 1649/114 o powierzchni 5675 m2, użytek: ”PsV”, 1650/114 o powierzchni 215 m2, użytek: ”dr”, zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 7049R (w dziale III wpisane są służebności przechodu, przejazdu i przegonu, dział IV jest wolny od wpisów), 1647/114 o powierzchni 2138 m2, użytek: ”RVI”, 1648/114 o powierzchni 99 m2, użytek: „dr”, zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 7746R (w dziale III wpisane są służebności przechodu, przejazdu i przegonu, dział IV jest wolny od wpisów), 1630/114 o powierzchni 394 m2, użytek: ”dr”, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 21400R (w działy III i IV są wolne od wpisów). Nieruchomość stanowi własność Gminy Miasta Ruda Śląska.

 

2.   Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006r. przedmiotowa nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1) oraz teren drogi wewnętrznej (symbol planu KDW).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN1 i KDW.

 

3.   Zbywana nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i torów kolejowych; teren nieruchomości jest płaski, niezabudowany, porośnięty drzewami oraz krzewami.

Nieruchomość jw. posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Kochłowickiej (zjazd powinien być zlokalizowany przy granicy z działką nr 1119/100).

 

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu przez działki drogi dojazdowej nr: 1630/114, 1648/114, 1650/114 na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 826/114, 1196/114, 674/114, 926/114, 932/114 oraz 855/114.

 

W rejonie nieruchomości przebiegają sieci:

- gazowa - średniego ciśnienia o średnicy φ150 mm posadowiona w odległości ok. 900 mb w ulicy Poniatowskiego, z której po przeliczeniu opłacalności może nastąpić doprowadzenie gazu,

- wodociągowa - o średnicy φ315 mm ułożona wzdłuż ulicy Kochłowickiej, z której może nastąpić doprowadzenie wody,

- elektroenergetyczna - dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych; u zbiegu ulic Kochłowickiej i Elizy Orzeszkowej posadowiona jest stacja transformatorowa UH11, która posiada zapas mocy powyżej 150 KVA (informacja z dnia 19.10.2007 r.),

- kanalizacyjna - kanał deszczowy o średnicy φ300 mm ułożony w ulicy Kochłowickiej, będący własnością miasta, służący do odwodnienia jezdni.

 

Z uwagi na brak kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, ścieki bytowe należy odprowadzić do okresowo opróżnianego zbiornika bezodpływowego. Wody opadowe można odprowadzać na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego. Można również rozważyć możliwość gospodarczego wykorzystania wód opadowych. W przedmiotowym rejonie przewidziana jest budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy φ200 mm, która posadowiona będzie w ulicy Kochłowickiej (zakończenie projektu przełom maja i czerwca 2010 r.)

Inwestor winien rozwiązać odwodnienie połaci dachowych oraz terenu w sposób umożliwiający prawidłowe odwodnienie nieruchomości, nie powodujące zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich (uzgodnień w tym zakresie należy dokonać z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska).

Zgodnie z opinią Okręgowego Urzędu Górniczego planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie górniczym KWK „Halemba - Wirek”, w którym występuje III kategoria terenu górniczego. Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów podziemnych wywołujących przyspieszenie drgań powierzchni; poziom wód może ulec podwyższeniu. Teren położony jest w strefie zaburzeń tektonicznych uskoku Kłodnickiego h~460 m i przebiegu W-E; maksymalna wartość parametru deformacji terenu w wyniku eksploatacji górniczej wynosi Wmax= 0,39 m.

Z uwagi na przebiegającą przez nieruchomość napowietrzną oraz podziemną sieć uzbrojenia teletechnicznego nabywca będzie zobowiązany do udostępniania terenu nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia zaistniałych awarii sieci.

 

Usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zabudową lub dojazdem wymaga uzgodnienia z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu odrębnym tokiem postępowania administracyjnego. Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów (powyżej 5 lat) może zostać wydana na wniosek inwestora, po sporządzeniu przez niego inwentaryzacji zieleni rosnącej na ww. nieruchomości. Koszty inwentaryzacji zieleni, przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, usunięcia drzew i krzewów ponosi inwestor.

Przedmiotowa nieruchomość jest nieuzbrojona, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z m.in. wykonaniem zjazdu z drogi publicznej, usunięciem drzew i krzewów kolidujących z inwestycją lub z dojazdem.

Zbycie nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 19.11.2009 r.

 

Osoby przystępujące do przetargu winny w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 222) zapoznać się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów.

 

4.   Nieruchomość opisana w ust.1 niniejszego ogłoszenia w drodze przetargu zostanie oddana w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynków w stanie surowym zamkniętym, wynosi 3 lata od dnia zawarcia aktu notarialnego.

 

5.   Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 900.000,00 zł

Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia:

- pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 25% ceny,

- opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od towarów i usług według stawki 22%. Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

 

6.   Przetarg odbędzie się w dniu 05.02.2010 r. o godz. 1200 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 01.02.2010 r. wpłaty wadium w wysokości 180.000,00 przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu i Finansów z dopiskiem "wadium – Kochłowicka”.

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami: MN1 oraz KDW,

- pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

- aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą,

- zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

- pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna.

Jeżeli nieruchomość jest nabywana do majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków, jest on zobowiązany do przedłożenia przed przetargiem pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu.

 

7.   Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 9.000,00 zł.

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

8.   Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

9.   Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 2 miesięcy od daty przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 3 miesięcy od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie ww. nieruchomości).

Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Budżetu i Finansów tut. Urzędu (pokój 104) deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

10.  Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wraz z podatkiem od towarów i usług wg stawki 22% podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet pierwszej opłaty.

 

11.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

12.  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

a) ustanowienia nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu przez działki drogi dojazdowej nr: 1630/114, 1648/114, 1650/114 na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr: 826/114 (KW nr 3270R), 1196/114 (KW nr 21400R), 674/114 (KW nr 2868R), 926/114, 932/114 (KW nr 4202R) oraz 855/114 (KW nr 2986R),

b) uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich uzgodnień odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzenia dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia budowlanego, a następnie do kompleksowego uzbrojenia terenu oraz wykonania zjazdu z drogi publicznej,

c) dokonania wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem we własnym zakresie i na własny koszt, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

d) udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejącej sieci uzbrojenia,

e) zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w stanie surowym zamkniętym, w ciągu trzech lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

 

13.  Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz.2603 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108), kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Krzysztof Kuberek – tel. 32-244-90-00 wew. 2221

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Kochłowickiej - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:01.12.2009 09:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:27.11.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:01.12.2009 10:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 58