AGN.72231-00168/08

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Cypriana Norwida z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 

 

I.    Do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przeznaczona jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Cypriana Norwida, oznaczona numerem geodezyjnym 2444/81 o powierzchni 983 m2, użytek „Bp”, zapisana na karcie mapy 9 obręb Ruda oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej pod Nr KW 6766.

Dojazd od ulicy Cypriana Norwida do opisanej wyżej nieruchomości będzie się odbywał poprzez działkę nr 2445/81. W związku z tym, że zbywana nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej Gmina Miasto Ruda Śląska ustanowi na działce Nr 2445/81 o powierzchni 306 m2, użytek „Bp”, zapisanej na karcie mapy 9 obręb Ruda oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej pod Nr KW 6766, odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli działki Nr 2444/81.

Wyżej wymienione działki stanowią własność Gminy Miasta Ruda Śląska. Działy III i IV księgi wieczystej KW Nr 6766 wolne są od wpisów.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 21.09.2009 r.

 

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz.2383 z dnia 20.07.2006r. nieruchomości opisane powyżej stanowią teren zabudowy usługowej (symbol planu UK1) z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod usługi komercyjne, tj. handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, gastronomii, turystyki, komunikacji, centra wystawiennicze, instytucje finansowe, usługi hotelarskie, targowiska.

 

Przeznaczenie dopuszczalne:

- mieszkania wbudowane w obiekty usługowe pod warunkiem, że powierzchnia całkowita części obiektu przeznaczonego dla mieszkań będzie mniejsza niż powierzchnia całkowita tego obiektu przeznaczonego dla usług,

- rzemiosło usługowe i produkcyjne,

- inne usługi nie wymienione w przeznaczeniu podstawowym,

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

- trasy i urządzenia komunikacyjne oraz  obiekty obsługi komunikacji (drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe, stacje paliw itp.),

- zieleń urządzona wraz z urządzeniami sportu i rekreacji,

- budynki pomocnicze dla obsługi funkcji przewidzianej planem.

 

Na przedmiotowym terenie obowiązuje m. in. zakaz lokalizacji funkcji o uciążliwości wykraczającej poza granice terenu inwestycji, realizacji baz, składów, obiektów wyłącznie o funkcji mieszkaniowej, realizacji funkcji przewidzianej planem bez zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych, itd. Minimum 15 % powierzchni działki powinna stanowić powierzchnia biologicznie czynna. Maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) wynosi 70 %.

Działka nr 2444/81 sąsiaduje z terenem objętym strefą ochrony konserwatorskiej, w związku z czym nowa zabudowa powinna cechować się wysoką estetyką i jakością materiałów oraz nawiązywać do zabytkowych obiektów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie, w szczególności do zabytkowej wilii przy ulicy Bankowej 11.

 

Nieruchomość położona jest w dzielnicy Ruda przy ulicy Cypriana Norwida. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, szkoła, ogródki rekreacyjne. Teren nieruchomości jest niezabudowany, płaski, porośnięty zielenią, we wschodniej części występuje gęste zadrzewienie. Usunięcie drzew i krzewów (powyżej 5 lat) kolidujących z inwestycją lub dojazdem wymaga uzgodnienia, odrębnym tokiem postępowania administracyjnego, z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu. Działka posiada nieregularny kształt zbliżony do trapezu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie górniczym KWK „Pokój”, poza zasięgiem wpływów aktualnie prowadzonej i projektowanej eksploatacji górniczej. Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów podziemnych o energii 104 J. Stosunki wodne nie ulegną zmianie. Pod przedmiotowym terenem prowadzona była w latach 1865 – 1876 eksploatacja węgla na głębokości 50 m. Doprowadzenie wody może nastąpić z wodociągu o średnicy 100 mm. Ścieki bytowe można odprowadzić do kanału o średnicy 300 mm. Na przedmiotowym terenie brak jest kanalizacji deszczowej. Wzdłuż projektowanych przewodów wodno – kanalizacyjnych należy pozostawić pas o szerokości co najmniej 2 m nad przewodem wolny od wszelkiej zabudowy i trwałych nasadzeń (roślinności o głębokim systemie korzeniowym). Inwestor winien rozwiązać odwodnienie połaci dachowych oraz terenu w sposób niepowodujący zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich. Wody opadowe można odprowadzać na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego. Można również rozważyć możliwość gospodarczego wykorzystania wód opadowych. Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej oraz odwodnienie terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej. Źródło gazu może stanowić gazociąg niskiego ciśnienia DN 160 PE. Przez fragment zbywanej działki przebiega kabel SN. Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej obiektów, które zostaną wybudowane na przedmiotowym terenie.

Wszystkie opisane wyżej sieci uzbrojenia ułożone są w ulicy Cypriana Norwida.

 

Przedmiotowa nieruchomość jest nieuzbrojona, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a także ponieść wszelkie koszty związane z usunięciem drzew i krzewów kolidujących z inwestycją lub dojazdem. Ponadto nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii istniejących sieci uzbrojenia.

 

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

 

Osoby przystępujące do przetargu mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. nr 222) z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem UK1 oraz z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi i uzgodnieniami, m. in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów.

 

Cena wywoławcza (netto) nieruchomości do przetargu wynosi 120.000,00 zł.

Ustalona na przetargu cena zostanie powiększona o podatek od towarów i usług według stawki 22 %. Wartość ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności gruntowej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego została ustalona na kwotę 5.390,00 zł, która ulegnie powiększeniu o podatek od towarów i usług wg stawki 22 %, tj. o kwotę 1.185,80 zł.

 

II.   Przetarg odbędzie się w dniu 15.01.2010 r. o godz.11oo w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 

1. dokonanie w terminie do dnia 11.01.2010 r. wpłaty wadium w wysokości 12.000,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu i Finansów, z dopiskiem „wadium – zakup działki ul. Norwida”,

2. przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

a) dowodu wpłaty wadium,

b) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

c) oryginału lub uwierzytelnionej kserokopii aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru lub do ewidencji działalności gospodarczej (do wglądu umowa spółki) – przez osoby, które zamierzają nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,

d) zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnego pełnomocnictwa – przez pełnomocników,

e) pisemnej informacji, czy osoba przystępująca do przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

f) pisemnych oświadczeń:

- o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

- o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości,

- w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

g) pisemnej informacji o numerze konta i nazwie banku, na które należy dokonać zwrotu wadium.

Jeżeli nieruchomość jest nabywana do majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków, jest on zobowiązany do przedłożenia przed przetargiem pisemnej zgody drugiego małżonka na zakup działki nr 2444/81 za cenę ustaloną w przetargu.

 

III.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 4.000,00 zł.

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

IV.  Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

V.   Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 2 miesięcy od daty przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w terminie do 3 miesięcy od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie ww. nieruchomości).

Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu nieruchomości.

 

VI.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona przed aktem wpłaty ceny zakupu gruntu wraz z podatkiem od towarów i usług oraz wynagrodzenia za służebność gruntową wraz z podatkiem od towarów i usług, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz w wyznaczonym terminie nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

VII. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

1) uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym m. in. odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania pozwolenia na budowę, uzbroić teren celem zapewnienia docelowej funkcji inwestycji,

2) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją lub z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu,

3) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

 

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany również do udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii istniejących sieci uzbrojenia.

Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany będzie do złożenia w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Ruda Śląska (pokój 104) deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz.2603 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Elżbieta Konarzewska - tel. 32-244-90-00 wew. 2220

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Norwida - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:01.12.2009 10:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:25.11.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:01.12.2009 10:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 46