AGN.72231-00221/08

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy skrzyżowaniu ulic Ks. Augustyna Potyki i Krętej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 

 

I.    Do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przeznaczona jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 110 m2, położona w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy skrzyżowaniu ulic Ks. Augustyna Potyki i Krętej, obejmująca tworzące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 1821/31 o powierzchni 41 m2, użytek „Bp”, zapisaną na karcie mapy 1 obręb Bykowina oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej pod Nr KW 17773, 709/321 o powierzchni 69 m2, użytek „Bp”, zapisaną na karcie mapy 3 obręb Bykowina oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej pod Nr KW 21328.

Ze względu na układ komunikacyjny (skrzyżowanie) dojazd do zbywanej nieruchomości musi odbywać się poprzez istniejący zjazd od strony ulicy Ks. Augustyna Potyki. W związku z tym, celem zapewnienia dojazdu Gmina Miasto Ruda Śląska ustanowi na nieruchomości o powierzchni 45 m2 obejmującej tworzące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 1822/31 o powierzchni 18 m2, użytek „dr”, zapisaną na karcie mapy 1 obręb Bykowina oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej pod Nr KW 17773, 710/321 o powierzchni 27 m2, użytek „dr”, zapisaną na karcie mapy 3 obręb Bykowina oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej pod Nr KW 21328, odpłatną służebność gruntową prawa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości obejmującej działki nr: 1821/31 i 709/321 o łącznej powierzchni 110 m2 objętych KW Nr 17773 i 21328.

Wszystkie wyżej wymienione działki stanowią własność Gminy Miasta Ruda Śląska. Działy III i IV ww. ksiąg wieczystych wolne są od wpisów.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 17.11.2009 r.

 

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz.2383 z dnia 20.07.2006 r. nieruchomość opisana powyżej stanowi teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach (symbol planu MM1) z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną.

 

Przeznaczenie dopuszczalne:

- nieuciążliwa funkcja usługowa: usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, funkcje biurowe, gabinety oraz inna funkcja usługowa stanowiąca uzupełnienie i wzbogacenie funkcji podstawowej,

- budynki zamieszkania zbiorowego,

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

- trasy i urządzenia komunikacyjne (drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe itp.),

- zieleń urządzona wraz z urządzeniami sportu i rekreacji,

- budynki gospodarcze, garaże.

Na przedmiotowym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji o uciążliwości wykraczającej poza granice terenu inwestycji oraz lokalizacji obiektów usługowych zaliczanych do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Minimum 30 % terenu inwestycji powinna stanowić powierzchnia biologicznie czynna. Maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) wynosi 50 %.

 

Zbywana nieruchomość położona jest w dzielnicy Bykowina przy skrzyżowaniu ulic Ks. Augustyna Potyki i Krętej. W sąsiedztwie znajdują się domy mieszkalne, budynek oświatowo – opiekuńczy. Nieruchomość jest niezabudowana, o nieregularnym kształcie i płaskiej konfiguracji terenu.

Nieruchomość położona jest na terenie górniczym KWK „Pokój” poza zasięgiem wpływów głównych planowanej eksploatacji górniczej. W następnych latach nie przewiduje się wystąpienia obniżeń terenu. Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego, wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o maksymalnej wartości a<160 mm/s2. Stosunki wodne nie ulegną zmianie. Występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla wnioskowanej nieruchomości, w szczególności zroby płytkiej eksploatacji pokładu 405 oddalone o 75 m na północ od przedmiotowej nieruchomości.

Doprowadzenie wody może nastąpić przewodem z istniejącego wodociągu PE o średnicy 110 mm ułożonego w ul. Krętej lub z wodociągu o średnicy 100 mm ułożonego wzdłuż ul. Ks. Augustyna Potyki. Ścieki bytowe można odprowadzić do kanalizacji o średnicy 500 mm ułożonej w ul. Ks. Augustyna Potyki lub do kanalizacji o średnicy 300 mm ułożonej w ul. Krętej. Wody opadowe należy zagospodarować w obrębie nieruchomości. Wzdłuż projektowanych i istniejących przewodów wodno – kanalizacyjnych należy pozostawić pas terenu o szerokości co najmniej 2 m od osi przewodów wolny od wszelkiej zabudowy i trwałych nasadzeń (roślinności o głębokim systemie korzeniowym). Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej oraz odwodnienie terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej. Źródło gazu (po przeliczeniu opłacalności inwestycji) może stanowić gazociąg niskiego ciśnienia DN 150 stal posadowiony w ulicy Ks. Augustyna Potyki. Przez fragment zbywanej działki przebiega kabel SN i oświetlenia ulicznego (zabronione prowadzenie robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla). Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych.

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym  faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

 

Przedmiotowa nieruchomość jest nieuzbrojona, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy. Ponadto nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii istniejących sieci uzbrojenia.

 

Osoby przystępujące do przetargu mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. nr 222) z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem MM1 oraz z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi i uzgodnieniami, m. in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów.

 

Cena wywoławcza (netto) nieruchomości do przetargu wynosi 11.700,00 zł.

Ustalona na przetargu cena zostanie powiększona o podatek od towarów i usług według stawki 22 %.

Wartość ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności gruntowej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego została określona na kwotę 1.480,00 zł, która zostanie powiększona o podatek od towarów i usług według stawki 22 %, tj. o kwotę 325,60 zł.

 

II.   Przetarg odbędzie się w dniu 08.01.2010 r. o godz. 11oo w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 

1. dokonanie w terminie do dnia 04.01.2010 r. wpłaty wadium w wysokości 1.200,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu i Finansów, z dopiskiem „wadium – zakup działki ul. Ks. A.  Potyki – Kręta”, lub w kasie tut. Urzędu – pok.17,

2. przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

a) dowodu wpłaty wadium,

b) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

c) oryginału lub uwierzytelnionej kserokopii aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru lub do ewidencji działalności gospodarczej (do wglądu umowa spółki) – przez osoby, które zamierzają nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,

d) zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnego pełnomocnictwa – przez pełnomocników,

e) pisemnej informacji, czy osoba przystępująca do przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

f) pisemnych oświadczeń:

- o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

- o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości,

- w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

g) pisemnej informacji o numerze konta i nazwie banku, na które należy dokonać zwrotu wadium.

 

Jeżeli nieruchomość jest nabywana do majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków, jest on zobowiązany do przedłożenia przed przetargiem pisemnej zgody drugiego małżonka na zakup działek nr 1821/31 i 709/321 za cenę ustaloną w przetargu.

 

III.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł.

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

IV.  Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

V.   Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 2 miesięcy od daty przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w terminie do 3 miesięcy od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie ww. nieruchomości).

Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu nieruchomości.

 

VI.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona przed aktem wpłaty ceny zakupu gruntu wraz z podatkiem od towarów i usług oraz wynagrodzenia za służebność gruntową wraz z podatkiem od towarów i usług, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz w wyznaczonym terminie nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

VII. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

1) uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym m. in. odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania pozwolenia na budowę, uzbroić teren celem zapewnienia docelowej funkcji inwestycji,

2) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany również do udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii istniejących sieci uzbrojenia.

Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany będzie do złożenia w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Ruda Śląska (pokój 104) deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz.2603 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Elżbieta Konarzewska - tel. 32-244-90-00 wew. 2220

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Ks. Potyki i Krętej - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:01.12.2009 10:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:25.11.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:01.12.2009 10:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 38