AGN.72247-00005/09

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ulicy Chorzowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 05.08.2009 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

1.   Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 77870 m2 własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ulicy Chorzowskiej, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

- 3305/218 o powierzchni 21054 m2,

- 3306/218 o powierzchni 1772 m2,

- 3307/218 o powierzchni 55044 m2,

obręb Nowy Bytom, zapisana na karcie mapy 1 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 11335R (działy III i IV są wolne od wpisów).

 

2.   Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., przedmiotowa nieruchomość stanowi teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę produkcyjną w tym: zakłady górnicze, obiekty magazynowo-składowe oraz związane z obsługą komunalną (symbol planu P2) oraz częściowo teren zieleni urządzonej (symbol ZP1).

Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami P2 oraz ZP1.

 

3.   Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy produkcyjnej, zespołu garaży, ogródków działkowych oraz terenów pod budownictwo mieszkaniowe; teren jest niezabudowany, porośnięty dużą ilością drzew i krzewów, częściowo ogrodzony; wzdłuż południowej i południowo-zachodniej granicy działki nr 3307/218 występuje nasyp o wysokości ok. 2 m. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Chorzowskiej – zjazd winien być zlokalizowany przy granicy z działką 3151/218.

 

Przez nieruchomość przebiegają sieci:

- wodociągowa - o średnicach 200 mm i 300 mm, ułożone wzdłuż ulicy Chorzowskiej, z których może nastąpić doprowadzenie wody,

- gazowa - średniego ciśnienia o średnicy 225 mm posadowiona w południowej części działki nr 3307/218, z której może nastąpić doprowadzenie gazu,

- kanalizacyjna - o średnicy 150 mm ułożona na działce nr 3305/218 (sieć nie stanowi własności Miasta Ruda Śląska),

 

W rejonie nieruchomości przebiegają sieci:

- wodociągowa - o średnicy 100 mm ułożona w ulicy Mieszka, z której może nastąpić doprowadzenie wody,

- elektroenergetyczna - dla zapewnienia energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych,

- kanalizacyjna - o średnicy 400 mm ułożona w ulicy Mieszka, do której można odprowadzać ścieki bytowe; ścieki należy wstępnie podczyścić w sytuacji, jeżeli ich parametry przekroczą wartości dopuszczalne.

Z uwagi na przebiegające przez nieruchomość sieci uzbrojenia przyszli nabywcy będą zobowiązani do udostępniania terenu inwestycyjnego w celu konserwacji lub usunięcia zaistniałych awarii sieci.

Przez teren nieruchomości oraz w jej sąsiedztwie nie przebiega kanalizacja deszczowa będąca własnością Miasta. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu nie posiada informacji dotyczących wskazania odbiornika wód z odwodnienia obiektów i terenu. Wobec powyższego inwestor winien rozwiązać odwodnienie połaci dachowych oraz terenu w sposób nie powodujący zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich. Wody opadowe można odprowadzić na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego. Istnieje także możliwość gospodarczego wykorzystania wód opadowych.

Niwelacja terenu pod projektowane obiekty powinna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich oraz na przedmiotowej nieruchomości.

 

Zgodnie z opinią Okręgowego Urzędu Górniczego z siedzibą w Gliwicach:

- działka nr 3307/218 zlokalizowana jest na terenie górniczym KWK „Halemba-Wirek”, położona jest poza zasięgiem wpływów aktualnie prowadzonej i projektowanej eksploatacji górniczej; ostatnia eksploatacja prowadzona była w roku 1960 na głębokości ok. 255 m,

- działki nr: 3305/218 i 3306/218 zlokalizowane są na terenie górniczym KWK „Pokój”, położone poza zasięgiem wpływów aktualnie prowadzonej i projektowanej eksploatacji górniczej; istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów podziemnych wywołujących przyspieszenie drgań powierzchni; stosunki wodne nie ulegną zmianie.

 

Usunięcie drzew i krzewów kolidujących z budową obiektów oraz z dojazdem wymaga uzgodnienia z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu odrębnym tokiem postępowania administracyjnego. Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów (powyżej 5 lat) może zostać wydana na wniosek inwestora, po sporządzeniu przez niego inwentaryzacji zieleni rosnącej na ww. nieruchomości. Koszty inwentaryzacji zieleni, przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, usunięcia drzew i krzewów ponosi inwestor. W przypadku lokalizacji na przedmiotowym terenie inwestycji zaliczanej do przedsięwzięć ujętych w §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257, poz. 2573 z póź. zmianami), w związku z rozdz. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227), inwestor winien uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wydanie przedmiotowej decyzji następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub przed wykonaniem robót budowlanych oraz przed zgłoszeniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Zbywana nieruchomość jest nieuzbrojona, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane m.in. z przekładką sieci uzbrojenia, wykonaniem zjazdu z drogi publicznej, usunięciem drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz z dojazdem.

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 28.04.2009 r.

 

Osoby przystępujące do przetargu winny w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 222) zapoznać się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów.

 

4.   Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 3.738.000,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki 22 %.

 

5.   Przetarg odbędzie się w dniu 03.02.2010 r. o godz. 1200 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 28.01.2010 r. wpłaty wadium w wysokości 374.000,00 zł, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu i Finansów z dopiskiem "wadium – Chorzowska”.

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

- pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami P2 i ZP1,

- pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

- aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą,

- zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

- pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna.

 

Jeżeli nieruchomość jest nabywana do majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków, jest on zobowiązany do przedłożenia przed przetargiem pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu.

 

6.   Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 38.000,00 .

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

7.   Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

8.   Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 3 miesięcy od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu.

 

9.   Cena nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług wg stawki 22% podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

 

10.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny zakupu gruntu wraz z VAT, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

11.  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

a) uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich uzgodnień odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzenia dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia budowlanego, a następnie do kompleksowego uzbrojenia terenu,

b) dokonania wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem na nieruchomość we własnym zakresie i na własny koszt, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

c) udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii sieci uzbrojenia przebiegających przez nieruchomość,

d) zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem,

e) wykonania zjazdu z drogi publicznej ul. Chorzowskiej we własnym zakresie i na własny koszt, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania, prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów,

 

12.  Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz.2603 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz.2108), kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Krzysztof Kuberek – tel. 32-244-90-00 wew. 2221

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Chorzowskiej - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:03.12.2009 10:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:27.11.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:03.12.2009 10:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 32