PMI.0055-13/09

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 29 października do 29 listopada 2009r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Andrzej Stania podjął 75 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, realizacji uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

- zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 na kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy rodzinom ofiar katastrofy w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek-Ruch Śląsk” w Rudzie Śląskiej,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Eksploatacja fontann na terenie miasta Ruda Śląska”,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sprzątanie i zimowe utrzymanie chodników i parkingów na terenie miasta Ruda Śląska”,

- w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do weryfikacji wniosków o przyznanie stypendium składanych w ramach II edycji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim realizowanego przez Miasto Ruda Śląska oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Stypendialnej,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa boiska rekreacyjno-sportowego do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy w Rudzie Śląskiej”,

- dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport w wysokości 200.000 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn. „budowa boiska rekreacyjno-sportowego do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,

- zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 7.520 zł z przeznaczeniem na zakup torebek na psie odchody w ramach akcji „Posprzątaj po swoim pupilku”,

- zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 na kwotę 493.470 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na realizację w 2009 roku programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 na kwotę 380.877 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty,

- zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w dziale 600 - Transport i łączność na kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n.: „System sterowania ruchem i sygnalizacją świetlną, łącznie z przebudową skrzyżowania ulic Niedurnego – Chorzowska - Czarnoleśna, oraz budowa zatok autobusowych przy ul. Niedurnego 25-29 i 38 w Rudzie Śląskiej”, realizowanego w ramach programu wieloletniego p.n.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011”,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej, na odcinku od ulicy Klary do ulicy Szyb Walenty”,

- określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

- zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w dziale 852 – Pomoc społeczna, na kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy rodzinom ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych w wypadkach, które miały miejsce w dniu 5 października 2009 roku w Kopalni Węgla Kamiennego „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej,

- określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dystrybucja energii elektrycznej na terenie miasta Ruda Śląska dla zakupionej energii oświetlenia ulicznego w 2010r.”

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

29 października

- Spotkanie z twórczością ks. Jana Bujary połączone z promocją książki w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej,

 

30 października

- Przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

- Posiedzenie grupy roboczej ds. projektów środowiskowych w ramach XI Komitetu Monitorującego strategię wykorzystania Funduszu Spójności, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,

 

4 listopada

- Uroczystość finałowa VIII Konkursu Plastycznego, wystawa prac oraz uroczystość wręczenia nagród dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów w cyklu „Europa, Europa, Europa…”,

- „Polityka spójności”- myśli na dziś i jutro”- konferencja zorganizowana z okazji piątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w siedzibie Komisji Europejskiej,

- Konferencja naukowa „Hydrointegracje” na Expo Silesia w ramach Targów Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo – Kanalizacyjnej Hydrosilesia,

- Seminarium dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Czysta woda – korzyści dla pokoleń”,

 

5 listopada

- Wręczenie Certyfikatu Śląskiej Szkoły Promującej Zdrowie w Gimnazjum nr 3,

- Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3,

- Spotkanie autorskie z prof. dr hab. Marianem Kisielem - poetą, krytykiem literackim, badaczem literatury polskiej XX wieku w saloniku artystycznym Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej,

- XI Regionalny Turniej w Tenisie Stołowym Olimpiad Specjalnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w hali sportowej MOSiR w Halembie,

 

6 listopada

- Uroczystość pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej nr 6,

 

7 listopada

- IV Jesienny Koncert Poetycki z okazji 10 - lecia działalności Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza w Miejskim Centrum Kultury,

 

9 listopada

- Posiedzenie Kapituły Przedsiębiorczości,

- Wernisaż wystawy zbiorów Stanisława Trefonia oraz prac z I konkursu im. Juliusza Marcisza „Ku Niepodległości”,

- Otwarcie Krajowej Wystawy Literatury Filatelistycznej w Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej,

 

10 listopada

- Posiedzenie Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,

- Posiedzenie Zarządu KZK GOP,

- Uroczystości z okazji 90. rocznicy powstania NIK,

- Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chorzowie,

 

11 listopada

- Msza Św. w intencji Ojczyzny i Miasta w Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach,

- Dekoracja uczestników 16 Biegu Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 15,

- Mecz I Ligi Drużynowej Seniorów w Zapasach w Stylu Wolnym pomiędzy ZKS Slavia Ruda Śląska i KS Gwiazda Bydgoszcz w hali zapaśniczej MOSiR,

- Koncert w Miejskim Centrum Kultury z okazji Święta Niepodległości,

 

12 listopada

- Uroczyste spotkanie środowiska Kombatantów i Rodzin Katyńskich w Rudzie Śląskiej Halembie,

- XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kultura Europy Środkowej pt. „Ślązacy w oczach własnych i obcych” w Teatrze Nowym w Zabrzu,

- Uroczystość podpisania umowy na wykonanie dokumentacji przedprojektowej wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla projektu pn.: „System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową Zakładów termicznej utylizacji odpadów” w siedzibie GZM w Katowicach,

 

13 listopada

- Symboliczne otwarcie ulicy Pionierów, kończące II etap modernizacji dróg na terenie osiedla mieszkaniowego „Fińskie domki”,

 

14 listopada

- Jesienne spotkanie śląskich filatelistów w Filii nr 21, Miejskiej Biblioteki Publicznej,

- Otwarcie turnieju zapaśniczego im. Dworoka,

- Wielka Gala Przedsiębiorczości w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty,

- IV Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Regionalistów w II Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu,

- Koncert „Perły Muzyki Śląskiej” w kościele p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej - Goduli,

 

14 - 15 listopada

- XVII Festiwal Piosenki „Cmok – Song” i koncert laureatów,

 

16 listopada

- Jubileusz 10 - lecia istnienia grupy teatralnej „Moklandia” w Miejskim Centrum Kultury,

- Podpisanie kontraktu „Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara – etap III: odcinek B16,

- Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Miasta,

 

17 listopada

- Spotkanie podsumowujące wyniki konkursów, turniejów, olimpiad przedmiotowych za rok szkolny 2008/2009,

- Konferencja pn. „Trzeci sektor - to działa” w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości,

 

18 listopada

- Dyżur telefoniczny dla mieszkańców,

- Przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

- Posiedzenie Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta,

 

19 listopada

- Inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska IV Kadencji,

- Otwarcie wystawy pokonkursowej „XLII Rudzkiej Jesieni”, połączone z ogłoszeniem wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom,

 

19 - 20 listopada

- „Od Miasta do Metropolii – drogi rozwoju Europy”- konferencja zorganizowana przez Górnośląski Związek Metropolitalny,

 

20 listopada

- XXXI Turniej Recytatorski o „Śląską Paproć” 2009 w Domu Kultury w Bielszowicach,

- IV Spotkanie górskie „Lawiny” w kinie Patria,

- Obchody 20 - lecia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach,

- Obchody 100.lecia firmy Vattenfall w Galerii „Rondo Sztuki” w Katowicach,

 

21 listopada

- Obchody 75 - lecia istnienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Morcinka oraz III Zjazd Absolwentów,

- Obchody „Światowego Dnia Rzucenia Palenia” w Centrum Handlowo - Rozrywkowym „Plaza”,

- Msza Św. w kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w intencji tragicznie zmarłych górników KWK „Halemba”,

- Mecz charytatywny na stadionie Grunwaldu Ruda Śląska na rzecz rodzin górników, którzy zginęli w katastrofie KWK „Wujek-Śląsk”,

- Zakończenie sezonu lotów gołębi pocztowych,

- Aukcja dzieł sztuki na rzecz fundacji „Godula Hope” w hotelu „Monopol” w Katowicach,

- Zakończenie sezonu strzeleckiego 2009 w Bractwie Kurkowym w Rudzie Śląskiej -Kochłowicach,

 

22 listopada

- Jubileusz 5-lecia istnienia chóru parafialnego „Acalanthis”, kościół św. Piusa X,

 

23 listopada

- Seminarium „Funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej w aspekcie organizacyjnym, prawnym i finansowym”,

- Msza Św. i obchody 10 -lecia działalności Hospicjum Domowego im. Jana Pawła II,

 

24 listopada

- Posiedzenie Komisji Zdrowia Rady Miasta,

- Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta Rady Miasta,

- Sesja nadzwyczajna Rady Miasta,

- IX Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Wesoły Brzdąc” w Miejskim Centrum Kultury,

- IV Spotkanie Aktorskie Osób Niepełnosprawnych w Domu Kultury w Bielszowicach, organizowane przez grupę artystyczną działająca przy Ośrodku Najświętszego Serca Jezusa

 

25 listopada

- Spotkanie ze Związkami Zawodowymi działającymi w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego,

- Posiedzenie Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta,

- Szkolenie w zakresie „Profilaktyki Nowotworów”,

- Forum Dyskusyjne „Nowatorskie aspekty zarządzania bezpieczeństwem na przykładzie Miasta Ruda Śląska” w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych,

- Promocja książki Roberta Dłucika „Dzika Wolność. Dwie dekady Gangu Olsena”, w Osiedlowym Domu Kultury Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pulsar”,

 

26 listopada

- Dzień Górnika KWK „Halemba- Wirek” w MOSiR Halemba

- Wieczór poetycko – muzyczny „Dziewczyny takie jak inne” w Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie Śląskiej,

 

26 listopada

- Dyżur telefoniczny dla mieszkańców,

 

27 listopada

- Obchody 35-lecia działalności Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK „TIGRIS”,

- Finał V regionalnego konkursu poetyckiego – „Po Ślonsku” im. ks. Norberta Bonczyka,

- Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendiów: Prezesa Rady Ministrów i Ministra Właściwego do Spraw Oświaty i Wychowania w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach

 

28 listopada

- Gala wręczenia „Obiektywów Sfery 2009” w Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej.

 

 

 

Medal Kazimierza Wielkiego dla Miasta Ruda Śląska

16 października Miasto Ruda Śląska zostało wyróżnione medalem im. Króla Kazimierza Wielkiego konfederacji Budownictwa i Nieruchomości w Warszawie. Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie gospodarczej miasta i regionu, działania innowacyjne oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych i promocję miasta. W gronie laureatów znalazły się też sąsiednie miasta, m.in. Zabrze i Gliwice.

 

 

 

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ruda Śląska

z realizacji Uchwały Rady Miasta nr 867/XLVII/2009 z dnia 23 lipca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Miasta Ruda Śląska w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

za okres 30.10.2009 r. - 29.11.2009 r.

 

Podmiotom zainteresowanym (4 podmioty), które odpowiedziały na zaproszenie do negocjacji od  dnia 21.09.2009 r. umożliwiono badanie Spółki i jej przedsiębiorstwa.

Po przeprowadzeniu badania, w wyznaczonym na dzień 30.10.2009 roku na godz.14.00 terminie, dwa podmioty zainteresowane, z mianowicie: CEZ a.s. i Carbo-Energia sp. z o.o złożyły propozycje wiążących warunków umowy. Po dokonaniu analizy złożonych propozycji Zespół do Spraw Negocjacji wyznaczył terminy pierwszych spotkań negocjacyjnych z zainteresowanymi podmiotami. Rozpoczęte w dniu 3.11.2009 roku negocjacje nadal trwają.

Negocjacje powyższe, zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji mają poufny charakter.

Ponadto na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska znajduje się, zgodnie dyspozycją ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, karta prywatyzacyjna, która na bieżąco informuje o procesie prywatyzacji.

Na następnej sesji zostanie przedstawione następne sprawozdanie z realizacji uchwały.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Agnieszka Román–Otte, tel. 032-244-90-00 wew. 2021.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 29.10. - 29.11.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:04.12.2009 10:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:02.12.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 188