Bartosz Pilny 04.12.2009 14:28 wersja do wydruku

EKK.40202-1-3/09

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Ruda Śląska ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

 

 

I.         Rodzaj zadania:

„Wznowienie i prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2010 w lokalu przy
ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”.

 

II.       Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

Miasto przeznacza środki finansowe z budżetu w wysokości: 103.300,- zł (słownie: sto trzy tysiące trzysta złotych).

 

III.      Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w obszarze kultury:

1)       organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z późniejszymi zmianami),

2)       osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3)       stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4)       jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

IV.  Zasady przyznawania dotacji:

1)       dotacja może zostać przyznana tylko podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert,

2)       warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej oferty wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207),

3)       złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,

4)       kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie,

5)       warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie stosownej umowy, przed datą rozpoczęcia realizacji zadania.

 

V.   Terminy i warunki realizacji zadania:

1)       realizacja zadania określonego w pkt. I nastąpi w terminie od stycznia do 31 grudnia 2010 r.,

2)       zadanie może być realizowane w szczególności poprzez:

1.      bieżące utrzymanie lokalu,

2.      prowadzenie działalności kulturalnej,

3)       zadanie winno być realizowane w warunkach zapewniających bezpieczeństwo wszystkim jego uczestnikom.

 

VI.  Termin składania ofert

1)       Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie z podaniem nadawcy z adnotacją „KONKURS – (nazwa zadania)” do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej, plac Jana Pawła II 6 w terminie do 4 stycznia 2010 r.

2)       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1)       Wybór ofert nastąpi w terminie do 20 stycznia 2010 r.

2)       Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

  1. spełnienie wymogów formalnych,

  2. merytoryczne (zgodność projektu z zadaniami miasta, nowatorstwo projektu, walor artystyczny, społeczne uzasadnienie),

  3. finansowe (koszty realizacji planowanego zadania – stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów i celów, inne źródła finansowania),

  4. organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie),

  5. zakładani partnerzy i beneficjenci,

  6. dotychczasowa współpraca oferenta z Miastem, zwłaszcza w zakresie terminowego i rzetelnego wywiązywania się z zawieranych umów, z wyłączeniem podmiotów realizujących zadania Miasta po raz pierwszy.

  7. oświadczenia uczestników o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3)       Tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru ofert:

1.       wyboru ofert dokonuje Komisja Konkursowa i przedkłada je do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta,

2.       decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta,

3.       wyniki konkursu ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego,

4.       o podjętej decyzji składający oferty powiadamiani są także pisemnie,

5.       od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

VIII. Warunkiem zawarcia umowy jest:

1)       przedłożenie aktualnego odpisu z  rejestru,

2)       przedłożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2008 rok działalności z wyłączeniem podmiotów, które prowadzą działalność krócej niż rok,

3)       prowadzenie odrębnej ewidencji przyznanych środków,

4)       w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu.

 

IX.     Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do:

1)       odwołania konkursu bez podania przyczyny,

2)       przesunięcia terminu składania ofert,

3)       zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Anna Ochlińska - tel. 32-244-90-00 wew. 3140

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie konkursu: „Wznowienie i prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2010 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:04.12.2009 14:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aleksandra Łuczyńska
Data na dokumencie:27.11.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:04.12.2009 14:32