Wykaz osób fizycznych, którym w 2008r. udzielono ulgi w postaci rozłożenia na raty spłaty zaległości przewyższających kwotę 500 zł. z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

 

 

1.

Abramczuk Artur

214.

Klasik Aleksandra

427.

Podstawski Janusz

2.

Adamek Małgorzata

215.

Klasik Danuta

428.

Pogodała Janina

3.

Adamiec Urszula

216.

Klein Jolanta

429.

Pokora Krzysztof

4.

Adamiok Agnieszka

217.

Kleśta Elżbieta

430.

Polczyk Mariusz

5.

Agnieszka Bulik

218.

Klimek Rafał

431.

Politaj Maria

6.

Agnieszka Kuźma

219.

Klos Antoni

432.

Polok Danuta

7.

Aleksa Krystyna

220.

Kmiecik Katarzyna

433.

Polok Marek

8.

Aleksandrowicz Zdzisław

221.

Knopik Ewa

434.

Popenda Arkadiusz

9.

Anderwald Małgorzata

222.

Kokot Sebastian

435.

Popenda Mirela

10.

Anuszewski Zenon

223.

Kołoczek Maria

436.

Pośpieczyk Anna

11.

Arndt Krystyna

224.

Kołodziej Janina

437.

Poterek Irena

12.

Artumisz Krystyna

225.

Kombor Urszula

438.

Powała Grażyna

13.

Badura Zofia

226.

Komorowski Sebastian

439.

Procz Agnieszka

14.

Balcar Jerzy

227.

Kompel Iwona

440.

Prudło Sylwia

15.

Ballon Grzegorz

228.

Konieczko Gertruda

441.

Prygiel Anna

16.

Banakowicz Leszek

229.

Konieczny Piotr

442.

Puła Adrian

17.

Banasik Irena

230.

Konrad Adam

443.

Puschhaus Ewa

18.

Baron Aneta

231.

Kopia Adrian

444.

Pypłacz Grzegorz

19.

Baron Katarzyna

232.

Kopia Joanna

445.

Pytlik Adrian

20.

Baron Krzysztof

233.

Kopka Helga

446.

Pytlok Sylwia

21.

Baucz Józef

234.

Koprowska Helena

447.

Radecki Jan

22.

Bednar Maria

235.

Kostrzewa Danuta

448.

Rafał Mich

23.

Bednarek Grzegorz

236.

Kościński Dariusz

449.

Reichel Zuzanna

24.

Bednarz Anna

237.

Kościukiewicz Mirosław

450.

Respondek Eugeniusz

25.

Bednarz Joanna

238.

Kotisz Iwona

451.

Respondek Teresa

26.

Bejma Roman

239.

Kotliński Marian

452.

Reuter Stefania

27.

Bek Barbara

240.

Kotlorz Mirosław

453.

Rosa Andrzej

28.

Bek Tomasz

241.

Kotula Maria

454.

Rosa Dawid

29.

Beldzik Maria

242.

Kowalska Danuta

455.

Rosik Helena

30.

Bełczowski Andrzej

243.

Kowalska Felicja

456.

Rózycka Iwona

31.

Berlińska Halina

244.

Kowalski Aleksander

457.

Różewska Krystyna

32.

Berliński Rafał

245.

Kowalski Jerzy

458.

Ruda Adam

33.

Bernacisko Jolanta

246.

Kowol Beata

459.

Rusin Stanisław

34.

Bienia Czesław

247.

Kozanecka Elżbieta

460.

Rychlik Władysława

35.

Bieniek Ilona

248.

Kozieł Jolanta

461.

Ryczek Natalia

36.

Bieniek Joanna

249.

Kozioł Marcin

462.

Ryś Rita

37.

Bieras Danuta

250.

Kozłowski Antoni

463.

Rytkowski Paweł

38.

Bierła Florian

251.

Kozyra Karina

464.

Rzadkowski Marcin

39.

Biernat Małgorzata

252.

Kozyra Teresa

465.

Rzeczycka Magdalena

40.

Binas Danuta

253.

Krajczyńska Renata

466.

Rzepka Aleksandra

41.

Birlet Barbara

254.

Kralj Grażyna

467.

Sakowska Agnieszka

42.

Bisek Milena

255.

Krawczyk Irena

468.

Samulska Sabina

43.

Blachucik Marcin

256.

Krawczyk Monika

469.

Sarniak Barbara

44.

Błaszczyk Krystyna

257.

Krawiec Leszek

470.

Sarzyńska Ewa

45.

Błażytko Andrzej

258.

Krempuła Andrzej

471.

Sawicka Beata

46.

Bochnia Roman

259.

Krycka Halina

472.

Schaefer Jolanta

47.

Bogdoł Danuta

260.

Kryspin Katarzyna

473.

Seemann Małgorzata

48.

Bonk Janina

261.

Krystyna Zając

474.

Segieth Alfred

49.

Borecki Olimpiusz

262.

Krzepkowski Zygmunt

475.

Sepioło Tadeusz

50.

Borys Jerzy

263.

Krzyk Paweł

476.

Sędrowski Mieczysław

51.

Borzucka Klaudia

264.

Krzykowiak Gabriela

477.

Sęk Robert

52.

Bógdał Zofia

265.

Kubicka Katarzyna

478.

Sierpińska Janina

53.

Breitkopf Ilona

266.

Kubiś Monika

479.

Siodlaczek Roman

54.

Brożek Mariola

267.

Kubocz Anna

480.

Sitkiewicz Katarzyna

55.

Bryk Katarzyna

268.

Kubzdela Joanna

481.

Siwczyk Gabriela

56.

Brząszcz Sebastian

269.

Kuczmik Marzena

482.

Siwczyk Joachim

57.

Brzozoń Jolanta

270.

Kulesza Rudolf

483.

Skalec Agnieszka

58.

Brzozowska Małgorzata

271.

Kuliś Robert

484.

Skiba Marek

59.

Brzozowski Dariusz

272.

Kulpiński Dariusz

485.

Sklarek Katarzyna

60.

Buchcik Agnieszka

273.

Kunigiel Barbara

486.

Skop Irena

61.

Buczek Dariusz

274.

Kupczak Maria

487.

Skowron Magdalena

62.

Budzińska Urszula

275.

Kupniewska Danuta

488.

Skóra Andrzej

63.

Burkacki Jarosław

276.

Kurpas Krzysztof

489.

Skrabania Celina

64.

Buśko Regina

277.

Kurpas Mariusz

490.

Skrzypiec Zygmunt

65.

Bystroń Ewa

278.

Kurpiela Józef

491.

Sladczyk Katarzyna

66.

Bywalec Anna

279.

Kuźma Jacek

492.

Sladkowski Roman

67.

Cegielnik Urszula

280.

Kwiatkowska Aneta

493.

Sławeta Teresa

68.

Chmiel Małgorzata

281.

Kwiotek Joanna

494.

Sławik Justyna

69.

Chmielewski Piotr

282.

Kwol Renata

495.

Słomska Grażyna

70.

Chuchro Edmund

283.

Labus Ireneusz

496.

Słupikowski Jan

71.

Cichosz Oliwia

284.

Labus Piotr

497.

Smolarczyk Karol

72.

Ciesińska Lucyna

285.

Labuś Czesława

498.

Smolarczyk Róża

73.

Cieślik Ewa

286.

Lacheta Iwona

499.

Smyla Danuta

74.

Cioch Izabela

287.

Lancman Barbara

500.

Sobańska Urszula

75.

Ciurlik Anna

288.

Latusek Dorota

501.

Sobecko Halina

76.

Cop Beata

289.

Leki Zenon

502.

Sobeczek Adam

77.

Cuber Magdalena

290.

Lempart Maria

503.

Sobol Weronika

78.

Cymerys Andrzej

291.

Lesik Krystyna

504.

Sobota Michał

79.

Cymmer Krzysztof

292.

Leśniak Ryszard

505.

Sochacka Krystyna

80.

Czajkowska Krystyna

293.

Leuto Anna

506.

Solarz Stanisława

81.

Czech Grażyna

294.

Lewkowicz Franciszek

507.

Solich Hanna

82.

Dalecki Grzegorz

295.

Lidia Konieczny

508.

Sprężak Stefania

83.

Danilczuk Aleksander

296.

Lier Ireneusz

509.

Sroczyńska Barbara

84.

Dawidowicz Ryszard

297.

Linkiewicz Mariola

510.

Stachowicz Piotr

85.

Dembecki Mieczysław

298.

Lip Katarzyna

511.

Stajer Piotr

86.

Dęs Barbara

299.

Lipowska Małgorzata

512.

Stankiewicz Anna

87.

Długolańska Jadwiga

300.

Lis Zofia

513.

Stasiak Justyna

88.

Dojaś Piotr

301.

Liszka Krzystof

514.

Stefaniak Andrzej

89.

Doleżych Genowefa

302.

Losa Renata

515.

Stelmachowicz Cecylia

90.

Doleżych Ryszard

303.

Lubczyk Dariusz

516.

Steuer Barbara

91.

Drzewiecki Kazimierz

304.

Lubojański Krzysztof

517.

Stoińska Joanna

92.

Dubiel Jerzy

305.

Ludwik Sebastian

518.

Stokłosa Zygmunt

93.

Duda Halina

306.

Łakomiec Anna

519.

Stompor Marian

94.

Dudzińska Joanna

307.

Łakomiec Zofia

520.

Stoś Dariusz

95.

Durzyński Jacek

308.

Ławnik Bogumiła

521.

Strokosz Grażyna

96.

Dusza Grzegorz

309.

Łobejko Czesław

522.

Stróżyk Bożena

97.

Dusza Izabela

310.

Łokietek Agnieszka

523.

Student Piotr

98.

Dusza Wioleta

311.

Łosiewicz Włodzimierz

524.

Susek Anna

99.

Dworaczek Pelagia

312.

Łozowicz Tatiana

525.

Suszyna Joanna

100.

Dybała Łucja

313.

Machaczka Maria

526.

Szarwas Ewa

101.

Dybała Mirosław

314.

Machoń Sylwia

527.

Szarwas Krystyna

102.

Dymczek Anna

315.

Maciejowska Danuta

528.

Szaton Mirosław

103.

Dymek Krystyna

316.

Magiera Czesław

529.

Szcześniak Włodzimierz

104.

Dyrda Elżbieta

317.

Majka Krzysztof

530.

Szebera Danuta

105.

Działach Renata

318.

Major Henryk

531.

Szklanna Urszula

106.

Dziedzic Ryszard

319.

Malatyńska Barbara

532.

Szklarska Wioletta

107.

Dziekan Anna

320.

Malawska Izabela

533.

Szlapa Grzegorz

108.

Dziersenga Paweł

321.

Malczak Rafał

534.

Sznajder Bogdan

109.

Dziewior Jerzy

322.

Malinowska Kornelia

535.

Sznura Adam

110.

Fabian Józef

323.

Małagocka Izabela

536.

Szudy Aneta

111.

Fabiańska Wanda

324.

Małek Katarzyna

537.

Szudy Jerzy

112.

Florek Urszula

325.

Małek Marzena

538.

Szumnik Józef

113.

Fojt Danuta

326.

Mały Damian

539.

Szuszyńska Anastazja

114.

Froehlich Helena

327.

Mandelka Grzegorz

540.

Szweblik Elżbieta

115.

Fronia Milena

328.

Mańka Henryk

541.

Szydłowski Andrzej

116.

Gajda Jan

329.

Marciniak Eugeniusz

542.

Szymura Irena

117.

Gajda Renata

330.

Marciniak Katarzyna

543.

Śliwka Bożena

118.

Gałuszka Ilona

331.

Marciniak Stanisława

544.

Śliwka Stefania

119.

Gargas Sylwia

332.

Marczak Jadwiga

545.

Świerczyna Jadwiga

120.

Gatner Tomasz

333.

Masterniak Dorota

546.

Świtała Lucyna

121.

Gawlik Joanna

334.

Mateja Mariola

547.

Tabaczuk Karina

122.

Gawlik Piotr

335.

Maturlak Roman

548.

Tajstra Bogumiła

123.

Gawłowicz Agnieszka

336.

Matuszak Jolanta

549.

Tańcula Magdalena

124.

Gawron Róża

337.

Matuszewski Marek

550.

Targosz Krystyna

125.

Gąsior Mariusz

338.

Matyl Małgorzata

551.

Targosz Marta

126.

Gąsiorowski Henryk

339.

Mazurkiewicz Bożena

552.

Taszarek Janusz

127.

Geppert Krzysztof

340.

Meiksner Justyna

553.

Thiel Elżbieta

128.

Geppert Sebastian

341.

Micek Maryla

554.

Thiel Teresa

129.

Gierłowski Adam

342.

Michalczuk Halina

555.

Thoma Elżbieta

130.

Giesa Sebastian

343.

Michalik Agnieszka

556.

Tkaczyk Aleksandra

131.

Gilewska Eugenia

344.

Michalik Andrzej

557.

Tokarska Iwona

132.

Głąb Anna

345.

Michalik Henryk

558.

Tomala Anna

133.

Goik Ewa

346.

Michalik Juta

559.

Tomala Maria

134.

Gomoluch Janusz

347.

Mielimąka Stanisław

560.

Tomaszewska Jadwiga

135.

Gorgol Jan

348.

Mientus Jerzy

561.

Tomczak Ewa

136.

Góralczyk Dariusz

349.

Mikieta Urszula

562.

Tondera Dariusz

137.

Góralczyk Witold

350.

Milczarek Lucyna

563.

Treuhahn Andrzej

138.

Górecka Dorota

351.

Miśkiewicz Irena

564.

Troińska Renata

139.

Górny Helena

352.

Młynarska Barbara

565.

Trutwin Agnieszka

140.

Górny Sabina

353.

Młynarska Wioleta

566.

Trybalska Jolanta

141.

Górski Katarzyna

354.

Morciszek Mariusz

567.

Trzęsiok Brygida

142.

Grabowska Zofia

355.

Moskalik Andrzej

568.

Turek Bogumiła

143.

Greif Leon

356.

Mrowicka Maria

569.

Tyras Jadwiga

144.

Greliński Robert

357.

Mrowicka Teresa

570.

Ucherek Alfred

145.

Grocholski Henryk

358.

Mrowiec Marek

571.

Uciecha Mariusz

146.

Gromadzka Mariola

359.

Mrozek Grażyna

572.

Udała Mirosław

147.

Gross Edward

360.

Mrozek Jerzy

573.

Ulbrich Ewald

148.

Gross Małgorzata

361.

Mróz Bogusława

574.

Wach Dorota

149.

Gryczman Henryk

362.

Musiak Krzysztof

575.

Walasiewicz Ewelina

150.

Grzondziel Paweł

363.

Muskietorz Gerard

576.

Walenciak Krystian

151.

Gwisdol Łucja

364.

Nagengast Ewa

577.

Wałęsiak Danuta

152.

Habel Dawid

365.

Najman Barbara

578.

Warkocz Adam

153.

Habernik Robert

366.

Namysło Marzena

579.

Wawro Janina

154.

Hajduk Alojzy

367.

Neuman Sabina

580.

Wawrzacz Edyta

155.

Halamoda Roman

368.

Nieborowski Jan

581.

Wawrzynek Jarosława

156.

Halamoda Tomasz

369.

Niemczyk Barbara

582.

Wedler Grażyna

157.

Hansla Ryszard

370.

Niemczyk Gabriela

583.

Weremko Krystyna

158.

Hanslik Aleksandra

371.

Niemiec Krystyna

584.

Widuch Daniel

159.

Harmash Mykhaylo

372.

Nieradzik Damian

585.

Wieczorek Barbara

160.

Heczko Damian

373.

Nizar Florian

586.

Wieczorek Urszula

161.

Hein Barbara

374.

Nocoń Marek

587.

Wielogórska Halina

162.

Hiszpańska Barbara

375.

Nowak Anna

588.

Wielogórski Krzysztof

163.

Holczer Franciszek

376.

Nowak Barbara

589.

Więcaszek Dariusz

164.

Honcek Robert, Jolanta

377.

Nowak Sonia

590.

Więckowska Róża

165.

Iglik Danuta

378.

Nowicka Mariola

591.

Wilczek Katarzyna

166.

Ireneusz Gruszczyk

379.

Nowok Krystyna

592.

Wilk Jolanta

167.

Iskra Emilia

380.

Nowok Krzysztof

593.

Winczaszek Jan

168.

Jabłoński Krzysztof

381.

Nowok Marian

594.

Wisła Józef

169.

Jacalski Ryszard

382.

Obojska Barbara

595.

Wissmann Barbara

170.

Jackowska Irena

383.

Oczadły Beata

596.

Wiszniewska Aniela

171.

Jakubowska Halina

384.

Odrobny Barbara

597.

Wiśniewska Gabriela

172.

Jakubowska Katarzyna

385.

Odrobny Marek

598.

Wiśniewska Teresa

173.

Jamrozy Krzysztof

386.

Ogiński Damian

599.

Wiśniewska Zuzanna

174.

Janik Barbara

387.

Ogórek Józefa

600.

Wiśniewski Józef

175.

Janik Elżbieta

388.

Olejnik Anna

601.

Włodarska Elżbieta

176.

Janik Leszek

389.

Olszewska Joanna

602.

Wochnik Roman

177.

Janiszewska Katarzyna

390.

Olszówka Elżbieta

603.

Wodarka Andrzej

178.

Jankowska Sylwia

391.

Onderka Adam

604.

Wojoczek Krystyna

179.

Janowski Piotr

392.

Orawczak Wanda

605.

Wojtala Grażyna

180.

Jarzombek Bogusław

393.

Organ Sonia

606.

Wojtczak Marzena

181.

Jasiczek Beata

394.

Paciorek Aneta

607.

Wolska Weronika

182.

Jasinski Henryk

395.

Pacławski Dariusz

608.

Woronicz Mirosław

183.

Jasiński Jan

396.

Paczyńska Janina

609.

Woźnica Monika

184.

Jasiński-Panuś Karina

397.

Pajączek Dariusz

610.

Wroblik Katarzyna

185.

Jaśkiewicz Barbara

398.

Paliga Grzegorz

611.

Wróbel Danuta

186.

Jazdrzyk Teresa

399.

Palka Ewa

612.

Wróbel Janusz

187.

Jesionek Joanna

400.

Palka Joanna

613.

Wróblowski Jerzy

188.

Jeske Elżbieta

401.

Paluchewicz Danuta

614.

Wycisk Katarzyna

189.

Jeziorowski Stefan

402.

Panuś Katarzyna

615.

Wycisk Ruta

190.

Jędryka Justyna

403.

Panuś Maria

616.

Zając Barbara

191.

Jędrysiak Izabela

404.

Paprota Krzysztof

617.

Zając Dariusz

192.

Jojko Adrianna

405.

Paprotny Rudolf

618.

Zając Henryk

193.

Jojko Jan

406.

Parys Grażyna

619.

Zając Piotr

194.

Jopert Anna

407.

Pasamonik Barbara

620.

Zając Tomasz

195.

Joszko Adrian

408.

Pasamonik Dorota

621.

Zamora Agnieszka

196.

Józef Stanisław

409.

Pasowski Radosław

622.

Zapalska Anna

197.

Juraske Małgorzata

410.

Pawlenka Katarzyna

623.

Zatka Waldemar

198.

Kabaczyńska Bożena

411.

Pawlik Arkadiusz

624.

Zelek Robert

199.

Kadzimierz Dariusz

412.

Pawlik Michaela

625.

Ziemska Barbara

200.

Kaiser Klaudia

413.

Pawlik Regina

626.

Zienkiewicz Sebastian

201.

Kajzer Joanna

414.

Pawłowska Aniela

627.

Ziob Stanisława

202.

Kalisz Monika

415.

Pawłowska Zofia

628.

Ziółkowski Stefan

203.

Kanczak Bogumiła

416.

Pethe Adam

629.

Zmuda Janina

204.

Kania Dariusz

417.

Piechocka Mariola

630.

Zopora Irena

205.

Kaniecki Henryk

418.

Pietruszka Marian

631.

Zroski Jacek

206.

Kann Zofia

419.

Pietrzak Anna

632.

Zuga Sylwia

207.

Kapica Maria

420.

Pilich Krystyna

633.

Żaba Władysław

208.

Karbowniczyn Danuta

421.

Piróg Franciszek

634.

Żabińska Aniela

209.

Karczewski Rafał

422.

Pisarek Bernadeta

635.

Żalikowska Wiesława

210.

Kasprzak Halina

423.

Pisarek Gabriela

636.

Żemła Helena

211.

Kempny Wojciech

424.

Pisarek Henryk

637.

Żoch Janina

212.

Kieł Piotr

425.

Pluczyk Małgorzata

 

 

213.

Kieszkowska Halina

426.

Płociniak Grzegorz

 

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Iwona Sokup – tel. 32-244-90-00 wew. 2351

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:2008r. - Wykaz osób fizycznych, którym udzielono ulgi w postaci rozłożenia na raty spłaty zaległości przewyższających kwotę 500 zł. z tytułu najmu lokalu mieszkalnego. (Wydział Spraw Lokalowych).
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:09.12.2009 13:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Michalska
Data na dokumencie:29.10.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:09.12.2009 13:36