AGR.72241-23/08

 

WYKAZ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DO ZBYCIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH, W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późń. zm.) Prezydent Miasta Ruda Śląska podaje do publicznej wiadomości wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie, która w trybie bezprzetargowym zostanie sprzedana na rzecz osób fizycznych.

 

1.       Gmina Miasto Ruda Śląska jest właścicielem zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Piastowskiej oznaczonej jako działka numer 1098/132 o pow. 14 m2, k.m. 11, obręb Ruda, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą KW Nr 28678.

2.       Opisana wyżej nieruchomość, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta oznaczona jest symbolem MW1 z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz osób fizycznych, na cel zgodny z ich przeznaczeniem.

3.       Ustala się cenę sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości gruntowej na kwotę: 1.760,00 zł, która po powiększeniu o podatek VAT w wysokości 22%, w kwocie 387,20 zł, wyniesie łącznie 2.147,20 zł.

4.       Sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości gruntowej, zgodnie z art. 37 ust 2. pkt 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz osób fizycznych.

5.       Koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i koszty sądowe poniosą nabywcy nieruchomości.

6.       Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miasta.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Dariusz Żywna - tel. 32-244-90-00 wew. 2180

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Piastowskiej - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:14.12.2009 10:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Frankowicz-Frank
Data na dokumencie:09.12.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:14.12.2009 10:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 21