OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 

1.       Rodzaj zadania:

„Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”.

 

2.       Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w obszarze polityki społecznej:

a.   organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami),

b.      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c.      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

d.      jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

3.       Wysokość środków przeznaczona na realizację zadania:

Na realizację zadania przeznacza się wstępnie środki finansowe z budżetu Miasta w wysokości:45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł), których wysokość może ulec zmianie po zatwierdzeniu uchwały budżetowej na rok 2010.

 

4.       Zasady przyznawania dotacji:

a.   dotacja zostanie przyznana tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert,

b.   złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,

c.   dopuszcza się możliwość złożenia ofert cząstkowych,

d.   decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta,

e.   kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie,

f.    w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot dokona korekty kosztorysu projektu,

g.   dotacja zostanie przekazana na wskazane w umowie konto w jednej transzy w terminie 30 dni od podpisania umowy z wybranymi w drodze otwartego konkursu oferentami,

h.   umowa z wybranymi oferentami zostanie podpisana zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.,

i.    wybrani oferenci będą zobowiązani do rozliczenia dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w terminie do dnia określonego w zawartej umowie.

 

5.       Termin i warunki realizacji:

a.      realizacja zadania określonego w punkcie 1 następuje w terminie od 1 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku,

b.      w ramach programu zakłada się realizację następujących działań:

-  świadczenie bezstronnej i niezależnej informacji w zakresie przysługujących praw obywatelskich oraz możliwości rozwiązywania podstawowych problemów życiowych,

-  poradnictwo w zakresie prawa pracy oraz przysługujących świadczeń socjalnych,

-  poradnictwo w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,

-  poradnictwo w zakresie ochrony praw konsumenckich,

-  poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zakresie przysługujących świadczeń i możliwości aktywizacji społecznej,

-  poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z patologii społecznej, przemocy w rodzinie i środowisku poprzez informację o przysługujących prawach,

-  poradnictwo dla osób i środowisk defaworyzowanych lub dyskryminowanych, w tym mniejszości narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu,

-  pomoc w przygotowywaniu adekwatnej dokumentacji oraz pism tematycznych do organów władzy, instytucji, organizacji, firm itp.,

c.      wymogi stawiane oferentom:

-  osoby udzielające porad zobowiązane są do posiadania odpowiednich kwalifikacji,

-  oferent winien dysponować odpowiednim zapleczem lokalowym i sprzętem umożliwiającym właściwą realizację zadania,

-  wykazanie finansowego wkładu własnego podmiotu w kwocie nie mniejszej niż 1% wartości wnioskowanej dotacji.

 

6.       Termin składania oferty:

a.      ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r., w nieprzekraczalnym terminie do 18 stycznia 2010 r. w Biurze Obsługi Mieszkańców z adnotacją: „Konkurs – Poradnictwo obywatelskie”,

b.      formularz oferty do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańców lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.orgprudasl.kw.pl;

c.      do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

-  załącznik Nr 1 - aktualny odpis z rejestru,

-  załącznik Nr 2 - sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) z działalności podmiotu za miniony rok (w przypadku  krótszej działalności – za okres tej działalności),

-  stosowne potwierdzenia kwalifikacji osób realizujących zadanie oraz porozumienia z wolontariuszami.

 

7.       Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

a.   oferty na realizację zadania będą rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie do 22 stycznia 2010 r.,

b.   komisja konkursowa przy wyborze najkorzystniejszej oferty w szczególności bierze pod uwagę:

-  zgodność projektu z zadaniami Miasta i celami statutowymi oferenta,

-  wartość merytoryczną projektu,

-  ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,

-  przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania,

-  udział rzeczowych, kadrowych, finansowych środków własnych,

-  udział przewidywanych partnerów,

-  wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

-  dotychczasową współpracę oferenta z Miastem Ruda Śląska, w zakresie rzetelności, terminowości oraz prawidłowego rozliczania otrzymanych środków.

 

8.       Wyniki konkursu:

a.      wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego,

b.      podmioty, których oferty wybrano otrzymują dotację po zawarciu umowy,

c.      konkurs może zostać unieważniony, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem najkorzystniejszych ofert.

 

9.       Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do:

a.      odwołania konkursu bez podania przyczyny,

b.      przesunięcia terminu składania ofert,

c.      zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

10.   Porównanie kosztorysów zadań tego samego rodzaju, co ogłaszane w konkursie, a realizowane przez Miasto Ruda Śląska:

Rok 2005 – 20.000 zł

Rok 2006 – 40.000 zł

Rok 2007 – 25.000 zł

Rok 2008 – 45.268 zł

Rok 2009 – 49.000 zł

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Mirosława Szołkiewicz - tel. 32-244-90-00 wew. 6301

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie konkursu: „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Losa
Data publikacji:18.12.2009 13:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Nawa
Data na dokumencie:16.12.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:21.12.2009 09:34