AGN.72247-00007/08

 

 

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – WIRKU U ZBIEGU ULIC KATOWICKIEJ I PELAGII ZDZIEBKOWSKIEJ ORAZ PRZY UL. 1-GO MAJA Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ ZGODNĄ  Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA ORAZ POD DROGĘ DOJAZDOWĄ

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej – Wirku u zbiegu ulic Katowickiej i Pelagii Zdziebkowskiej oraz przy ul. 1-go Maja,  stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

- 2335/122 o powierzchni 2291 m2,

- 2591/122 o powierzchni 3086 m2,

obręb Wirek, karta mapy 1, użytek: "Bp", zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 7268 R (działy III i IV są wolne od wpisów).          

Przedmiotowe działki zostaną sprzedane łącznie z udziałem wynoszący po 1/2 części działki                     nr 2334/122 o powierzchni 355 m2, obręb Wirek, k.m. 1, użytek: "dr", zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 7268 R z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., przedmiotowe nieruchomości stanowią teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową                       o uciążliwości nie wykraczającej poza teren inwestycji (symbol planu MWU2). Maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych wynosi 60%.

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem MWU2.

3. Zbywane nieruchomości inwestycyjne położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej; teren działek jest płaski, niezabudowany, porośnięty drzewami oraz krzewami; działka nr 2335/122 posiada regularny kształt zbliżony do kwadratu natomiast działka                       nr 2591/122 – nieregularny, zbliżony do litery „L”.

 

Przedmiotowe nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do dróg publicznych ulic 1-go Maja                      i Katowickiej jednak z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ze względu na charakterystykę układu drogowego w tym rejonie dojazd:

- do działki nr 2335/122 powinien odbywać się z ul. Pelagii Zdziebkowskiej poprzez działkę                     nr 2334/122, jak najbliżej granicy działki nr 2512/122,

-  do działki nr 2591/122 powinien odbywać się od ul. 1-go Maja na zasadzie prawoskrętu – przez istniejący wjazd w sąsiedztwie działki nr 1113/122 lub z ul. Pelagii Zdziebkowskiej poprzez działkę nr 2334/122 jak najbliżej granicy działki nr 2512/122.

W rejonie nieruchomości przebiegają sieci:

- kanalizacyjna - ścieki bytowe można odprowadzać do kanału ogólnospławnego o średnicy 250 mm ułożonego w ul. Katowickiej lub do kanału o średnicy 500 mm ułożonego                      w ul. 1-go Maja,

- elektroenergetyczna - istnieje możliwość zasilania przyszłego obiektu z tym, że niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych,

- gazowa - niskiego ciśnienia o średnicy 110 PE, z której może nastąpić doprowadzenie gazu.

 

Z uwagi na przebiegające przez działkę nr 2591/122 sieci uzbrojenia: wodociągową (Φ90 mm,                   z której może nastąpić doprowadzenie wody i Φ225 mm) i gazową (niskiego ciśnienia Φ63 mm) oraz przez działkę nr 2334/122 - sieć wodociągową Φ90 mm, przyszli nabywcy będą zobowiązani do udostępniania terenu działek w celu konserwacji lub usunięcia zaistniałych awarii sieci.

 

Wody opadowe można odprowadzać, po wcześniejszym uzgodnieniu w tym zakresie                     z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu, do kanału deszczowego ułożonego w ul. Katowickiej lub na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego. Istnieje także możliwość gospodarczego wykorzystania wód opadowych. Inwestor winien rozwiązać odwodnienie połaci dachowych oraz terenu w sposób nie powodujący zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich.

Zgodnie z opinią Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie górniczym KWK "Pokój", w którym występuje III kategoria terenu górniczego. Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów podziemnych wywołujących przyspieszenie drgań powierzchni; stosunki wodne nie ulegną zmianie; maksymalna wartość parametru deformacji terenu w wyniku eksploatacji górniczej wynosi Wmax= 2,40 m oraz                       Wmax= 4,17 m. W odległości ok. 70 m na zachód od opiniowanego terenu znajduje się strefa wychodni uskoku głównego I o przebiegu NE-SW i zrzucie h~50 m.

Usunięcie drzew i krzewów kolidujących z budową obiektów oraz z dojazdem wymaga uzgodnienia z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu odrębnym tokiem

 

 

postępowania administracyjnego. Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów (powyżej  5 lat) może zostać wydana na wniosek inwestora, po sporządzeniu przez niego inwentaryzacji zieleni rosnącej na ww. nieruchomościach. 

Koszty inwentaryzacji zieleni, przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, usunięcia drzew                      i krzewów ponosi inwestor.          

Zbywane nieruchomości są nieuzbrojone, w związku z czym nabywcy we własnym zakresie i na własny koszt winni zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane m.in. z przekładką sieci uzbrojenia, wykonaniem zjazdu z drogi publicznej, usunięciem drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz z dojazdem.

Wg opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków AZ.40451-472/08 z dnia 30.06.2008 r. nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz nawiązując do charakteru i gabarytów zabudowy sąsiedniej, a więc powinna posiadać 3-4 kondygnacje oraz powinna zostać zlokalizowana w linii zabudowy wytyczonej przez budynek przy ul. 1-go Maja 272 (zarówno od strony ul. 1-go Maja jak również od strony ul. Katowickiej)

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia  w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

Nieruchomości wolne są od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniach: 12.08.2009 r. oraz 27.11.2009 r.

Osoby przystępujące do przetargu winny w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 222) zapoznać się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów.

 

4. Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:

- dla działki nr  2335/122 wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części działki nr 2334/122  249.500,00 zł

- dla działki nr  2591/122 wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części działki nr 2334/122  299.500,00 zł

Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o podatek od towarów i usług wg stawki 22 %.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 19.01.2010 r. o godz. 1200 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 14.01.2010 r. wpłaty wadium w wysokości:

- 4 -

- dla działki nr  2335/122 wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części działki nr 2334/122      25.000,00

- dla działki nr  2591/122 wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części działki nr 2334/122      30.000,00

przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu i Finansów z dopiskiem "wadium – Katowicka”.

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

- pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem MWU2,

- pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

- aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu             z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą,

- zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

- pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna.

Jeżeli nieruchomość jest nabywana do majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje jeden                       z małżonków, jest on zobowiązany do przedłożenia przed przetargiem pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu.

 

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi:

- dla działki nr  2335/122 wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części działki nr 2334/122  3.000,00

- dla działki nr  2591/122 wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części działki nr 2334/122  3.000,00

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia                     w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

8. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej                         i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia przetargu                        (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 3 miesięcy od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych               i Administracji na nabycie ww. nieruchomości).

 

9. Cena nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług wg stawki 22% podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu.

 

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny zakupu gruntu wraz z VAT, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

11. Nabywcy nieruchomości zobowiązani są do:

a) uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich uzgodnień odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzenia dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia budowlanego, a następnie do kompleksowego uzbrojenia terenu, 

b) dokonania wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem na nieruchomość we własnym zakresie i na własny koszt, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

 

 

c) udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii sieci uzbrojenia przebiegających przez nieruchomość,

d) zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem,

e) wykonania zjazdu z drogi publicznej we własnym zakresie i na własny koszt, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania, prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów.

 

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz.2603 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na                                                                                                                                           zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108), kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Krzysztof Kuberek tel. 32-244-90-00 wew. 2220

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości u zbiegu ulic Katowickiej iZdziebkowskiej oraz przy ulicy 1-go Maja - ogłoszenie przetargu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Losa
Data publikacji:18.12.2009 13:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:11.12.2009
Informację aktualizował:Aleksandra Losa
Data aktualizacji:18.12.2009 13:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 43