Obwieszczenie w sprawie: „Rewitalizacja Parku Dworskiego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Parkowej na cele rekreacyjno - gospodarcze”

KKS.7624-29/09

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                  (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

 

Z A W I A D A M I A M   S T R O N Y   P O S T Ę P O W A N I A

 

że Prezydent Miasta Ruda Śląska Decyzją Nr 20/2009 z dnia 21.12.2009 r. znak KKS.7624-29/09 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia realizowanego przez Miasto Ruda Śląska                             - z siedzibą w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy pl. Jana Pawła II 6, pn. „Rewitalizacja Parku Dworskiego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Parkowej na cele rekreacyjno - gospodarcze”, obejmującego obszar realizacji i oddziaływania położony na terenie zaznaczonym na załączniku mapowym.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska                w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój nr 403),
w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. wtorek, środa, piątek od godz. 800 do godz. 1600,                        w poniedziałek, czwartek od godz. 800 do godz. 1800
.

 

Jednocześnie informuję, że zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego głoszenia.

 

Bliższych informacji udziela Pani Leokadia Masłowska tel. (032) 244 90 63 lub (032) 248 62 81-9  wew. 4030.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie w sprawie: „Rewitalizacja Parku Dworskiego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Parkowej na cele rekreacyjno - gospodarcze”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Aleksandra Losa
Informację wytworzył:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:21.12.2009
Data publikacji:23.12.2009 09:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż