OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu
działalności na rzecz mniejszości narodowych

 

1. Rodzaj zadania:

    „Integrowanie mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną”.

 

2.       Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w obszarze polityki społecznej:

a.       organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami),

  1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
   do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
   i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

  2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

  3. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej
   lub przez nie nadzorowane.

 

3.   Wysokość środków przeznaczona na realizację zadania:

Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe z budżetu Miasta w wysokości:
3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), których wysokość może ulec zmianie
po zatwierdzeniu uchwały budżetowej na rok 2010.

 

4.   Zasady przyznawania dotacji:

a.       dotacja zostanie przyznana tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert,

b.       złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,

c.       dopuszcza się możliwość złożenia ofert cząstkowych,

d.       decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta,

e.       kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie,

f.         w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot dokona korekty kosztorysu projektu,

g.       dotacja zostanie przekazana na wskazane w umowie konto w jednej transzy w terminie 30 dni od podpisania umowy z wybranymi w drodze otwartego konkursu oferentami,

h.       umowa z wybranymi oferentami zostanie podpisana zgodnie z załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.,

i.         wybrani oferenci będą zobowiązani do rozliczenia dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w terminie do dnia określonego w zawartej umowie.

 

5.   Termin i warunki realizacji:

  1. realizacja zadania określonego w punkcie 1 następuje w terminie od 1 marca 2010 r. do 30 listopada 2010 r.,

  2. w ramach programu zakłada się realizację działań wspierających rozwój i promocję kultury romskiej w społeczności lokalnej,

  3. wymogi stawiane oferentom:

-          preferowane będą projekty obejmujące swym działaniem społeczność romską zamieszkującą teren Rudy Śląskiej,

-          wykazanie finansowego wkładu własnego podmiotu w kwocie nie mniejszej
niż 1% wartości wnioskowanej dotacji.

 

6.   Termin składania oferty:

  1. ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r., w nieprzekraczalnym terminie
   do 25 stycznia 2010 r. w Biurze Obsługi Mieszkańców z adnotacją:
   Konkurs – „Integrowanie mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości romskiej
   ze społecznością lokalną”;

  2. formularz oferty do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańców lub w wersji elektronicznej
   na stronie internetowej:
   www.orgprudasl.kw.pl;

  3. do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

-          Załącznik Nr 1 - aktualny odpis z rejestru,

-          Załącznik Nr 2 - sprawozdanie merytoryczne i finansowe (rachunek zysków
i strat, bilans, informacja dodatkowa) z działalności podmiotu za miniony rok
(w przypadku 
krótszej działalności – za okres tej działalności).

 

7.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

a.      oferty na realizację zadania będą rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie do 29 stycznia 2010 r.,

b.       komisja konkursowa przy wyborze najkorzystniejszej oferty w szczególności bierze pod uwagę:

-          zgodność projektu z zadaniami Miasta i celami statutowymi oferenta,

-          wartość merytoryczną projektu,

-          ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,

-          przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania,

-          udział rzeczowych, kadrowych, finansowych środków własnych,

-          dotychczasową współpracę oferenta z Miastem Ruda Śląska, w zakresie rzetelności, terminowości oraz prawidłowego rozliczania otrzymanych środków.

 

8.   Wyniki konkursu:

  1. wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
   oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w terminie 7 dni
   od zakończenia postępowania konkursowego,

  2. podmioty, których oferty wybrano otrzymują dotację po zawarciu umowy,

  3. konkurs może zostać unieważniony, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem najkorzystniejszych ofert.

9.   Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do:

  1. odwołania konkursu bez podania przyczyny,

  2. przesunięcia terminu składania ofert,

  3. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

10.   Porównanie kosztorysów zadań tego samego rodzaju, co ogłaszane w konkursie,
a realizowane przez Miasto Ruda Śląska:

Rok 2006  - 10.000 zł

Rok 2007  -   4.000 zł

Rok 2008 –   4.480 zł

Rok 2009 –   3.000 zł

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Mirosława Szołkiewicz - tel. 32-244-90-00 wew. 6301

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie konkursu:„Integrowanie mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną”.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Losa
Data publikacji:23.12.2009 10:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Nawa
Data na dokumencie:21.12.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:29.12.2009 13:51