AGN.72240- 00007, 00008, 00009/09

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat trzech niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Porannej z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych

 

1.   Przedmiotem oddania w użytkowania wieczyste na okres 99 lat w drodze ustnego przetargu nieograniczonego są trzy niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Porannej, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

- 3751/230 o powierzchni 1134 m2,

- 3752/230 o powierzchni 1171 m2,

- 3753/230 o powierzchni 1438 m2,

obręb Kochłowice, użytek:”RIVa”, zapisane na karcie mapy 2 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 1444 (dział III i IV wolne są od wpisów) z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

2.   Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działki stanowią teren: nr 3751/230 - zabudowy mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN2) oraz częściowo teren dróg wewnętrznych (symbol planu KDW), nr 3752/230 - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), nr 3753/230 - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2) oraz fragmentarycznie dróg wewnętrznych (symbol planu KDW).

 

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN2 i KDW.

 

3.   Zbywane nieruchomości o kształtach zbliżonych do prostokąta oraz trapezu położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz nieużytków; teren działek jest niezabudowany, porośnięty krzewami, nachylony w kierunku zachodnim.

Przedmiotowe nieruchomości posiadają bezpośredni dojazd z drogi publicznej ulicy Porannej.

W celu budowy zjazdów z ww. drogi publicznej, należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy przedmiotowych zjazdów.

Z uwagi na przebiegającą przez działki nr: 3752/230 oraz 3753/230 sieć gazową średniego ciśnienia DN 160 PE nabywcy będą zobowiązani do udostępniania terenu w celu konserwacji lub usunięcia zaistniałych awarii sieci. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Przedmiotowy gazociąg, po przeliczeniu opłacalności inwestycji, może stanowić źródło gazu dla projektowanych budynków.

 

W rejonie nieruchomości przebiegają sieci:

- gazowa - niskiego ciśnienia DN 200 stal posadowiona w ulicy Porannej, z której może nastąpić doprowadzenie gazu,

- elektroenergetyczna - dla zapewnienia energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych,

- wodociągowa - o średnicy 90 mm ułożona w ulic Porannej, z której może nastąpić doprowadzenie wody,

- teletechniczna - kabel teletechniczny doziemny posadowiony w ww. ulicy - do której możliwe jest podłączenie po określeniu zapotrzebowania. Przed przystąpieniem do prac ziemnych w rejonie urządzeń należy wykonać przekopy kontrolne.

 

Na przedmiotowym terenie brak jest kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, w związku z czym ścieki bytowe należy odprowadzać do okresowo opróżnianego zbiornika bezodpływowego (uzgodnień w tym zakresie należy dokonać z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu). Zgodnie z informacją z dnia 17.07.2008 r. Wydziału Inwestycji tut. Urzędu do roku 2011 przewiduje się budowę kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, która będzie posadowiona w ulicy Porannej.

W rejonie zbywanych działek przebiega kanał deszczowy nie będący własnością Miasta, odprowadzający wody opadowe z odwodnienia bocznicy kolejowej (do kanału nie jest włączone odwodnienie ul. Porannej). Wody opadowe z działek można odprowadzać na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego. Można również rozważyć możliwość gospodarczego wykorzystania wód opadowych.

Inwestor winien rozwiązać odwodnienie połaci dachowych oraz terenu w sposób umożliwiający prawidłowe odwodnienie nieruchomości, nie powodujące zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich.

Wzdłuż istniejących przewodów wod-kan należy pozostawić pas terenu szerokości co najmniej 2,0 m od osi przewodów wolny od wszelkiej zabudowy oraz trwałych nasadzeń.

Usunięcie drzew i krzewów kolidujących z budową obiektu oraz infrastruktury towarzyszącej wymaga uzgodnienia z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu odrębnym tokiem postępowania administracyjnego. Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów (powyżej  5 lat) może zostać wydana na wniosek inwestora, po sporządzeniu przez niego inwentaryzacji zieleni rosnącej na ww. nieruchomości. Koszty inwentaryzacji zieleni, przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, usunięcia drzew i krzewów ponosi inwestor.

Zgodnie z opinią Okręgowego Urzędu Górniczego planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie górniczym KWK „Halemba-Wirek”, w którym występuje II oraz III kategoria terenu górniczego. Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów wywołujących przyśpieszenie drgań powierzchni; stosunki wodne nie ulegną zmianie; teren ulegnie obniżeniu.

 

Zbywane nieruchomości są nieuzbrojone, w związku z czym nabywcy we własnym zakresie i na własny koszt winni zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z m.in. wykonaniem zjazdu z drogi, usunięciem drzew i krzewów kolidujących z inwestycją lub z dojazdem.

Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

Przedmiotowe działki wolne są od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.

Realizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych winna przebiegać z zachowaniem zasad lokalizacji zabudowy i zagospodarowania oraz ustaleń dotyczących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy dla terenów oznaczonych w ustaleniach planu symbolem MN2.

 

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 12.11.2009 r.

 

Osoby przystępujące do przetargu mogą w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 222) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów.

 

4.   Nieruchomości opisane w ust.1 niniejszego ogłoszenia w drodze przetargu zostaną oddane w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na każdej z działek. Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, wynosi 4 lata od dnia zawarcia aktu notarialnego.

 

5.   Ceny nieruchomości, które stanowić będą ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:

a) dla działki nr 3751/230:            190.000,00 zł,

b) dla działki nr 3752/230:             200.000,00 zł,

c) dla działki nr 3753/230:             240.000,00 zł,

Ceny działek osiągnięte w przetargu stanowić będą podstawę do ustalenia:

- pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 25% ceny,

- opłat rocznych wynoszących 1% ceny.

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od towarów i usług według stawki 22%. Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

 

6.   Przetarg odbędzie się w dniu 10.02.2010 r. o godz. 1200 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 04.02.2010 r. wpłaty wadium w wysokości:

- dla działki nr 3751/230 : 19.000,00 zł,

- dla działki nr 3752/230 : 20.000,00 zł,

- dla działki nr 3753/230:  24.000,00 zł,

przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu i Finansów z dopiskiem "wadium – Poranna”,

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN2 i KDW,

- pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

- aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą,

- zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

- pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna.

 

Jeżeli nieruchomość nabywana do majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków, jest on zobowiązany do przedłożenia przed przetargiem pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu.

 

7.   Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi:

- dla działek nr 3751/230 i 3752/230: 2.000,00 zł,

- dla działki nr 3753/230: 2.500,00 zł.

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

8.   Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

9.   Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 2 miesięcy od daty przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 3 miesięcy od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet nabycia gruntu.

 

10.  Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wraz z podatkiem od towarów i usług wg stawki 22% podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

11.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty pierwszej opłaty z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

12.  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt do:

a) uzyskania wszelkich uzgodnień odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzenia dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia budowlanego, a następnie do kompleksowego uzbrojenia terenu oraz wykonania zjazdu z drogi publicznej,

b) dokonania wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

c) zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem,

d) zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, w ciągu czterech lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Ponadto użytkownik wieczysty będzie zobowiązany do udostępniania terenu nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia zaistniałych awarii sieci uzbrojenia.

 

13.  Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz.2603 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108), kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Krzysztof Kuberek – tel.32-244-90-00 wew. 2221

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Porannej - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:30.12.2009 12:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:28.12.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:30.12.2009 12:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 36