PMI.0055-14/09

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 30 listopada do 21 grudnia 2009r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Andrzej Stania podjął 110 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, realizacji uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

- zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących  przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej na kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości położonych przy ul. Starej 21 oraz Sobieskiego 53 i 55,

- dokonania przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 na kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na budowę kompleksu sportowego przy ulicy Gwareckiej „moje boisko Orlik 2012” ,

- wykonania Uchwały Nr 956/LII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2009 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz przychodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,

- zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 na kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy rodzinom ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych w katastrofie w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek – Ruch Śląsk” w Rudzie Śląskiej,

- zasad opracowywania, wydawania i wykonywania aktów prawnych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska,

- ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: roboty dodatkowe na zadaniu pn. „Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków w rejonie ul. Piłsudskiego – część południowa do oczyszczalni Barbara w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach,

- przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa,

- zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i zadaniami na kwotę 111.200 zł w celu zwiększenia środków na zabezpieczenie ruchu dróg powiatowych oraz na przebudowę drogi dojazdowej do Śląskiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej,

- zmieniające Zarządzenie Nr SP.BF.0151-1302/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 957/LII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2009 r.,

- ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży”,

- ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wznowienie i prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2010 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie wpustów ulicznych i przepustów oraz awaryjne usuwanie zalewisk w pasach drogowych ulic na terenie miasta Ruda Śląska w latach 2010-2011 (4 zadania)”,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie robót budowlano – elektrycznych w celu oświetlenia dróg, ciągów pieszych, skwerów i innych terenów publicznych na obszarze Miasta Ruda Śląska w ramach prac interwencyjnych ”,

- ustalenia metodologii wniesienia rzeczowego wkładu własnego do projektu „Zdaj maturę idź na studia” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

1 grudnia

-  Konferencja podsumowująca projekt pn. „Pilotażowy Program – Stop Wykluczeniu Społecznemu” w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości,

-  Posiedzenie Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta,

-  Otwarcie Zakładu Sortowania Odpadów w Knurowie PPHU „KOMART” sp. z o.o.,

 

2 grudnia

-  Konferencja naukowa „Sport a niepełnosprawność” w Miejskim Centrum Kultury,

-  Przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

-  Dyżur telefoniczny dla mieszkańców,

 

3 grudnia

-  Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Diabetyków w Domu Katechetycznym przy kościele św. Pawła w Nowym Bytomiu,

-  Akademia Barbórkowa w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, organizowana przez Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.,

-  Otwarcie zmodernizowanej ulicy Chłopskiej,

-  Spotkanie Barbórkowe KWK „ Pokój”,

 

4 grudnia

-  Uroczystość Barbórkowa w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, organizowana przez Zarząd Kompanii Węglowej S.A.,

-  Msza Św. w intencji górników w kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Halembie,

-  Spotkanie Barbórkowe KWK „Halemba – Wirek”,

-  Akademia Barbórkowa KWK „Bielszowice” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zabrzu,

 

5 grudnia

-  Zawody w Akrobatyce Sportowej Dzieci i Młodzieży „Barbórka 2009” w Hali Sportowej w Orzegowie,

-  Czytanie bajek w Centrum Handlowo – Rozrywkowym „Plaza”,

-  Mecz piłki ręcznej Zgoda Bielszowice – MKS Piotrkowia,

 

6 grudnia

-  Msza Św. w intencji Miasta i Mieszkańców w kościele Św. Barbary w Bykowinie,

 

7 grudnia

-  Przedstawienie „Jaś i Małgosia”, organizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Miejskim Centrum Kultury,

-  Konferencja „Ty też możesz pomagać” w Kochłowicach, podczas której wolontariuszom i organizacjom zostały wręczone statuetki „Aniołów Wolontariatu”,

-  Otwarcie zmodernizowanej ulicy Nad Bytomką,

-  Sesja Młodzieżowej Rady Miasta,

 

8 grudnia

-  Posiedzenie Zarządu KZK GOP,

-  Udział w programie „Prezydent odpowiada” w TV Sfera,

 

9 grudnia

-  Wręczenie statuetek Mistrza Wspomnień w ZSZP nr 1,

-  Konferencja „Forum Produkcyjne” w hotelu Qubus w Katowicach,

-  Posiedzenie Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta,

 

10 grudnia

-  Nadanie sztandaru Gimnazjum nr 11 im. Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej,

-  Spotkanie z mieszkańcami ulicy Rolniczej w sprawie kanalizacji,

-  Posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

-  Dyżur telefoniczny dla mieszkańców,

-  Przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

-  Msza święta w okazji 100-lecia urodzin Emanuela Zdrzałka,

 

11 grudnia

-  Obchody Złotych Godów 16 par małżeńskich w domu Pomocy Społecznej Caritas,

-  Obchody 40 - lecia Szkoły Podstawowej nr 13,

-  Spotkanie opłatkowe Rudzkiego Stowarzyszenia Rodzin abstynenckich „Zdrowe życie”,

-  Wieczór autorski Izoldy Kwiek połączony z promocją zbioru poezji pt. ”Tabor Izoldy” w Osiedlowym Domu Kultury „Matecznik”,

-  Wizyta w Rodzinnym Domu Dziecka nr 3 i wręczenie prezentów zakupionych za pieniądze z licytacji przedmiotów podarowanych na aukcji internetowej,

-  spotkanie wigilijne w żłobku przy ulicy Piasecznej,

-  Obchody 10-lecia Młodzieży z Misją w Osiedlowym Domu Kultury „Country”,

 

12 grudnia

-  Nagranie audycji w Radiu Plus,

-  Spotkanie z dziećmi poszkodowanych górników i ofiar tragedii KWK „Wujek –Śląsk” oraz wręczenie wraz z Kazimierzem Kutzem prezentów ze środków zebranych przez Polonię Amerykańską, a przekazanych przez Kayę Mirecką – Ploss,

-  Spotkanie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w restauracji „Parkowa” w Bielszowicach,

 

13 grudnia

-  Koncert świąteczny Zespołu Akordeonistów w Domu Kultury w Bielszowicach,

 

14 grudnia

-  Spotkanie opłatkowe Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Koła nr 10 w Halembie,

 

15 grudnia

-  Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta,

-  Gala „Dziękujemy Pozarządowcom” w Miejskim Centrum Kultury,

-  Posiedzenie Zarządu GZM,

-  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa,

-  Otwarcie zmodernizowanego odcinka ulicy Nowy Świat,

-  Spotkanie opłatkowe w Polskim Związku Niewidomych w Halembie,

-  Msza św. dziękczynna z okazji obchodów 100-lecia kościoła Św. Wawrzyńca,

 

17 grudnia

-  Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Miasta,

-  Zbiórka prezentów dla najbiedniejszych w ramach akcji Radia Plus „Przyjdźmy, pomóżmy” na Terenach Targowych w dzielnicy Wirek,

 

18 grudnia

-  Spotkanie opłatkowe z dyrektorami szkół w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3,

-  Uroczystość wręczenia nagród konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej „Eko aktywni 2009” w Katowicach,

 

21 grudnia

-  Spotkanie opłatkowe w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Markowej.

 

 

 

 

 

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ruda Śląska

z realizacji Uchwały Rady Miasta nr 867/XLVII/2009 z dnia 23 lipca 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Miasta Ruda Śląska w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

za okres 30.11.2009 r. - 21.12.2009 r.

 

 

Rozpoczęte w dniu 3.11.2009 roku negocjacje nadal trwają.

Negocjacje powyższe, zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji mają poufny charakter.

Na następnej sesji zostanie przedstawione następne sprawozdanie z realizacji uchwały.

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Agnieszka Román – Otte - tel. 32-244-90-00 wew. 2021

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 30.11. - 21.12.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:31.12.2009 09:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:23.12.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 174