AUL.73211-8/09

 

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Rady Miasta Ruda Śląska nr 773/XLI/2009 z dnia 3.04.2009 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84, poz. 2383 z dnia 20.07.2006r. z późniejszymi zmianami, obejmującej obszary w Rudzie Śląskiej – Halembie, w rejonie ulic: Makowej (teren nr 1), Panewnickiej (teren nr 2), w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach, w rejonie ulicy Na Piaski (teren nr 3), w Rudzie Śląskiej – Rudzie, w rejonie ulic: Wolności i Stanisława Staszica (teren nr 4), Adama Mickiewicza (teren nr 5) i Sobieskiego (teren nr 6), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 

w dniach od 13.01.2010 r. do 10.02.2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydział Urbanistyki i Architektury – pokój nr 319, 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 w godz. od 800 do 1600 (poniedziałki i czwartki do godz. 18°°).

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1.02.2010 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta (sala nr 213 – II piętro) o godz. 1200.

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego lub prognozie wpływu na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, począwszy od pierwszego dnia wyłożenia.

Termin składania uwag upływa z dniem 3.03.2010 r.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Daniel Nowok – tel. 32-244-90-00 wew. 3190

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt zmiany MPZP w rejonie ul. Makowej, Panewnickiej, Na Piaski, Wolności, Staszica, Mickiewicza i Sobieskiego.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:06.01.2010 11:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:24.12.2009
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:06.01.2010 11:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 64